JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Välivuosi Välimerellä?

25.1.2022
Helena Salakka

Nämä ovat mi­nul­le vain vä­li­vaa­lit, sa­noi eräs eh­do­kas mi­nul­le muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Sain hä­nen pu­heis­taan sen kä­si­tyk­sen, et­tä hän osal­lis­tui alu­e­vaa­lei­hin en­nen kaik­kea saa­dak­seen nä­ky­vyyt­tä ”kun­non vaa­le­ja” eli edus­kun­ta­vaa­le­ja var­ten.

Ym­mär­sin hä­nen tak­tiik­kan­sa, mut­ta mi­nua ti­lan­ne jäi mie­ti­tyt­tä­mään, sil­lä tie­sin alu­e­vaa­lieh­dok­kai­ta, jot­ka ei­vät läh­te­neet eh­dol­le vii­me ke­sän kun­ta­vaa­leis­sa, sil­lä nämä oli­vat heil­le yk­kös­vaa­lit, joi­hin he ha­lu­si­vat kes­kit­tyä täy­sil­lä.

Käyt­tä­mil­läm­me sa­noil­la on vä­liä. Ar­vo­tam­me sa­na­va­lin­noil­lam­me ym­pä­röi­vää maa­il­maam­me – teim­me­pä sen va­hin­gos­sa tai ihan it­se sen tie­dos­ta­en.

Muu­ta­ma 7-luok­ka­lai­nen op­pi­laa­ni huo­kai­si mi­nul­le yh­te­nä päi­vä­nä, et­tä mil­loin sitä eh­ti­si elää ja teh­dä sitä, mitä oi­ke­as­ti ha­lu­aa. Sa­maa vies­tiä kuu­lin, kun meil­lä kävi syk­syl­lä tun­neil­la­ni lu­ki­o­lai­sia ker­to­mas­sa lu­kio-opin­nois­ta ysi­luok­ka­lai­sil­le. Use­am­pi heis­tä ker­toi, et­tä ha­lu­aa suo­rit­taa lu­ki­on kol­mes­sa ja puo­les­sa vuo­des­sa – rau­hal­li­sem­mas­sa tah­dis­sa.

Yhä use­am­pi nuo­ri tun­tuu kai­paa­van hen­gäh­dys­het­keä. Tätä taus­taa vas­ten on hul­lun­ku­ris­ta, et­tä yk­si suo­men kie­len mi­tä­töi­vim­piä sa­no­ja on vä­li­vuo­si. Ikään kuin vain opis­ke­lu­put­keen pää­se­mi­nen oli­si ar­vo­kas­ta ja tär­ke­ää, ei­kä ai­ka en­nen sitä oli­si oi­ke­aa elä­mää. Kui­ten­kin tä­män ”vä­li­a­jan­jak­son” ai­ka­na moni op­pii tun­te­maan pa­rem­min it­se­ään ja sitä, mitä elä­mäl­tään ha­lu­aa. Moni käy vä­li­vuo­den ai­ka­na töis­sä ja op­pii työ­e­lä­mä­tai­to­ja. Moni eh­tii elää. Voi­si­ko vä­li­vuo­den kor­va­ta siis jol­lain muul­la sa­nal­la?

En­nen kuin sain it­se lap­sia, en ol­lut juu­ri­kaan ol­lut te­ke­mi­sis­sä pik­ku­lap­si­sa­nas­ton kans­sa. Niin­pä mi­nul­le tuli uu­te­na sana vä­li­kau­si­haa­la­ri, kun muut äi­dit ky­se­li­vät hiek­ka­laa­ti­kol­la, et­tä on­ko mi­nul­la jo sel­lai­nen lap­sel­le­ni. Siis mikä? Mikä ih­meen vä­li­kau­si? Ei­vät­kö syk­sy ja ke­vät ole­kaan kun­non vuo­de­nai­ko­ja? Ei­vät kai, kos­ka ai­kui­sil­le­kin on myyn­nis­sä vä­li­kau­si­tak­ke­ja.

Ai­kam­me hor­mo­ni­huu­ruis­sa sa­noil­la lei­kit­ty­äm­me tu­lim­me sii­hen tu­lok­seen, et­tä sa­mat tyy­pit, jot­ka ovat kek­si­neet vä­li­vuo­den, vä­li­kau­si­haa­la­rit, vä­li­li­han ja vä­li­a­jan, ovat kai ol­leet kek­si­mäs­sä myös Vä­li­mer­ta. Sori, nyt meil­lä on At­lant­ti, Tyy­ni val­ta­me­ri, In­ti­an val­ta­me­ri ja Jää­me­ri, jo­ten em­me kek­si enää li­sää ni­miä me­ril­le. Ole sinä sit­ten Vä­li­me­ri, kun olet sii­nä kai­ken vä­lis­sä.

Omien jut­tu­je­ni taso äi­ti­nä ei ole juu­ri pa­ran­tu­nut nois­ta hiek­ka­laa­tik­ko­a­jois­ta, mut­ta yri­tän muis­taa edes muu­ta­man asi­an ar­jes­sa. Yri­tän muis­taa, et­tä lap­suus ja nuo­ruus ei­vät ole vä­li­kau­sia. Ne ovat ai­nut­ker­tai­sia ajan­jak­so­ja. Lap­se­na tu­lee ol­la ai­kaa köm­piä lu­mi­on­ka­lois­sa, teh­dä sama pa­la­pe­li vii­det­tä ker­taa ja ih­me­tel­lä sitä, mi­ten tuu­li syn­tyy. Nuo­re­na tu­lee ol­la ai­kaa muul­le­kin kuin ta­voit­teel­li­sel­le kou­lun­käyn­nil­le ja har­ras­ta­mi­sel­le.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover