JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Turtumusta ja toivoa – ”Äiti, sinä pääset vieläkin hiihtämään!”

15.3.2021
Helena Salakka

Mikä il­maus oli­si tar­peek­si raju ku­vaa­maan sitä kyl­läs­ty­mi­sen tun­net­ta, jon­ka ais­tii täl­lä het­kel­lä joka puo­lel­la ko­ro­na­vi­rus­ta koh­taan?

Seu­ra­kun­ta­leh­des­sä ei lie­ne so­pi­vaa pääs­tel­lä är­rä­päi­tä näp­päi­mis­töl­tään, mut­ta voi­si­ko täs­tä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta sa­noa edes, et­tä hii­vat­ti­lai­nen sen­tään? Näin evak­ko­mum­mo­ni to­kai­si ai­koi­naan, kun lei­vi­nuu­ni mei­na­si kä­räyt­tää ison kar­ja­lan­pii­rak­ka­sat­sin.

Kun avau­duin mie­hel­le­ni il­ta­pa­la­pöy­däs­sä sii­tä, et­tä olen niin kyl­läs­ty­nyt mas­ki pääs­sä työs­ken­te­lyyn, päi­vit­täi­siin ko­ro­na­ti­las­toi­hin, yrit­tä­jien ja ikäih­mis­ten ah­din­koon sekä etä­kou­lu­lais­ten ti­lan­tee­seen, lap­se­ni nos­ti kat­seen­sa lei­väs­tään ja to­kai­si: ”Mut­ta sinä pää­set edel­leen hiih­tä­mään!”

Tur­tu­mi­sem­me ko­ro­naan yrit­tää tu­kah­dut­taa toi­vo­am­me. Toi­vo eh­ti nos­taa vah­vas­ti pää­tään vuo­den vaih­tees­sa, kun saim­me tie­don sii­tä, et­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­ka­vat ihan pian, mut­ta juh­lin­taa ei eh­ti­nyt kes­tää kuin het­ken, kun saim­me kuul­la ko­ro­na­muun­nok­sis­ta.

Lap­se­ni to­kai­su il­ta­pa­la­pöy­däs­sä sai mi­nut laa­ti­maan so­ta­suun­ni­tel­man ko­ro­na­tur­tu­mus­ta vas­taan. Pää­tin, et­tä py­rin tie­toi­ses­ti ruok­ki­maan toi­voa, vaik­ka en edes oi­kein jak­sai­si. Aloin kir­joit­taa lis­taa kai­kes­ta, mikä tuo toi­voa:

Em­me tar­vit­se ai­na­kaan vie­lä lu­pa­lap­pua pois­tu­ak­sem­me ko­to­am­me lä­hi­la­dul­le. Pää­sem­me su­jah­ta­maan ke­nen­kään es­tä­mät­tä pa­rin ki­lo­met­rin len­kil­le. Saam­me kier­tää sitä niin mon­ta ker­taa kuin ha­lu­am­me, ei­kä ul­koi­lu­ai­kaam­me ole ra­jat­tu, ku­ten mo­nis­sa kau­pun­geis­sa ul­ko­mail­la teh­dään.

Mu­sii­kin ih­meel­li­nen voi­ma! Li­ve­mu­siik­ki Yo­u­Tu­ben tai Fa­ce­boo­kin kaut­ta te­kee ih­mi­sel­le ih­mei­tä. Kii­tos Sin­fo­nia Lah­ti! Kii­tos Lah­den seu­ra­kun­tien toi­vo­kak­sik­ko Miik­ka Kal­lio ja Mi­ka­el Saa­ri! Te ja lu­kui­sat muut kan­nat­te mei­tä kuun­te­li­joi­ta taas het­ken eteen­päin tätä ou­toa ai­kaa.

Mi­kään ei es­tä ke­vään tu­loa. Lu­mi­ka­san tar­vit­see pie­nen­tyä enää kol­me met­riä, niin kroo­kuk­set pää­se­vät pus­ke­maan esil­le. Kyl­lä ne koh­ta siel­tä tu­le­vat, vaik­ka tu­li­si ta­ka­tal­ven ta­ka­tal­vi.

Voi­maan­nut­ta­vat ar­jen het­ket. Se, kun naa­pu­ri on ko­lan­nut mui­ta var­ten kä­ve­ly­väy­län pos­ti­laa­ti­kol­le. Se, kun kol­le­ga on tuo­nut työ­pai­kan kah­vi­huo­nee­seen ka­san suk­laa­suuk­ko­ja kah­vin kans­sa nau­tit­ta­vak­si.

Kaik­ki yh­te­nä rin­ta­ma­na! Se tuo toi­voa, kun nä­kee, mi­ten kaik­ki yrit­tä­vät täs­sä ti­lan­tees­sa par­haan­sa. Oli­pa kyse sit­ten maam­me tai kau­pun­kiem­me joh­ta­jis­ta krii­si­pa­la­ve­reis­sa tai pie­nis­tä päi­vä­ko­ti-ikäi­sis­tä, jot­ka yrit­tä­vät muis­taa pes­tä kä­ten­sä joka kään­tees­sä.

En ha­lua edes ar­vail­la, kau­an­ko tämä ko­ro­na­ti­lan­teem­me vie­lä kes­tää ja mi­hin suun­taan se ke­hit­tyy. Sen si­jaan yri­tän kes­kit­tyä par­haa­ni mu­kaan toi­von yl­lä­pi­tä­mi­seen omas­sa, pie­nes­sä ar­jes­sa­ni. Me kyl­lä sel­vi­äm­me täs­tä­kin yh­des­sä – kun­han muis­tam­me hiih­tää, kuun­nel­la mu­siik­kia ja aut­taa toi­si­am­me. Mit­kä ovat si­nun kei­no­si?

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover