JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Tätä kevättä ei
muisteta koiran­kak­ka­kes­kus­te­lusta

Lahden seurakunnat

28.3.2022
Helena Salakka

Ys­tä­vä­ni mai­nos­ti Fa­ce­boo­kis­sa sitä, et­tä hä­nen lap­sen­sa ur­hei­lu­jouk­ku­et­ta voi tu­kea os­ta­mal­la suk­kia. Sa­maan hen­gen­ve­toon hän pyy­si tätä an­teek­si. Voin­ko minä mai­nos­taa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa suk­kia, kun toi­set kuo­le­vat sa­maan ai­kaan oh­ju­sis­kus­sa Uk­rai­nas­sa?

Uk­rai­nan krii­si on vyö­ry­nyt sil­mil­lem­me ja upon­nut sy­dä­miim­me rei­lun kuu­kau­den ajan. Jot­kut ovat pis­tä­neet pys­tyyn ke­räyk­siä ja läh­te­neet Puo­laan vie­mään tar­vik­kei­ta pa­ko­lai­sil­le. Jot­kut ovat tuo­neet pik­ku­bus­seil­la pa­ko­lai­sia Suo­meen ja ma­joit­ta­neet hei­tä omiin ko­tei­hin­sa. Moni meis­tä on osal­lis­tu­nut ke­räyk­siin. Kau­pun­git ovat lah­joit­ta­neet Uk­rai­naan ra­haa ja jär­jes­tä­vät ma­joi­tus­ta uk­rai­na­lais­per­heil­le ja kou­lu­tus­ta lap­sil­le. Po­lii­ti­kot yrit­tä­vät teh­dä, mitä pys­ty­vät. Jo­kai­nen on yrit­tä­nyt teh­dä edes jo­tain. Tä­nään yk­sit­täi­nen mies hei­lut­ti isoa Uk­rai­nan lip­pua ka­dun var­res­sa Lah­des­sa.

Vii­des­luok­ka­lai­se­ni ha­lu­aa seu­ra­ta joka päi­vä uu­ti­sis­ta, mitä Uk­rai­naan kuu­luu. Hän ei ole yk­sin. Me ha­lu­am­me tie­tää, mi­ten Uk­rai­nas­sa voi­daan.

Sa­maan ai­kaan ar­kem­me rul­laa Suo­mes­sa, mut­ta ei en­ti­seen mal­liin. Sen li­säk­si, et­tä Uk­rai­na on joka päi­vä aja­tuk­sis­sam­me, olem­me tyh­jen­tä­neet ap­tee­kit jo­di­tab­le­teis­ta ja ko­din­ko­ne­liik­keet pat­te­ril­la toi­mi­vis­ta ra­di­ois­ta. Kau­pun­git ja ta­lo­yh­ti­öt ovat sel­vit­tä­neet vä­es­tön­suo­jien­sa ti­lan­teen.

Mie­tim­me, min­ne me me­ni­sim­me ja mitä me te­ki­sim­me, jos vas­taa­va ti­lan­ne ta­pah­tui­si meil­lä. Mö­kil­le? Pi­täi­si­kö sin­ne vii­mein asen­taa au­rin­ko­pa­nee­lit, et­tä sai­si säh­köä, jos sitä ei enää saa nor­maa­lis­ti? Pi­täi­si­kö oma­va­rai­suu­sas­tet­ta nos­taa te­ke­mäl­lä isom­pi kas­vi­maa en­si ke­sä­nä? Ra­ken­tai­si­ko maa­kel­la­rin? Pi­täi­si­kö vii­mein ope­tel­la tal­vi­ka­las­tus­ta?

Olen seu­ran­nut ne­tis­sä kes­kus­te­lua myös sii­tä, mis­tä maas­ta kan­nat­tai­si os­taa vara-asun­to, jos Ve­nä­jä tun­keu­tui­si Suo­meen. Mikä oli­si tur­val­li­sin il­man­suun­ta pa­e­ta? Osa on poh­ti­nut myös sitä, kor­vaa­ko va­kuu­tus, jos oma asun­to pom­mi­te­taan maan ta­sal­le. Ar­mei­jas­sa ole­vien van­hem­mat ovat poh­ti­neet sitä, mi­hin teh­tä­vään ja mi­ten lä­hel­le etu­rin­ta­maa oma lap­si jou­tui­si, jos Suo­mi jou­tui­si so­taan.

Tänä ke­vää­nä meil­lä on ol­lut isom­pia asi­oi­ta mie­tit­tä­vä­nä kuin jo­ka­ke­väi­nen koi­ran­kak­ka­kes­kus­te­lu. Tämä kes­kus­te­lu on ker­to­nut sii­tä, et­tä maa­il­mas­sa on kaik­ki hy­vin, kun suu­rin mur­heem­me on ol­lut su­la­neen lu­men kes­kel­tä pal­jas­tu­va koi­ran kak­ka­kik­ka­re.

Kun ke­vät ete­nee ja päi­vät ku­lu­vat, toi­von, et­tä em­me ala tur­tua Uk­rai­nan ti­lan­tee­seen. Ja vaik­ka al­kai­sim­me tur­tua, toi­von, et­tä jak­sai­sim­me edel­leen aut­taa omien voi­miem­me mu­kaan. Sota-ajan elä­nyt us­ko­va mum­mo­ni on tul­lut vii­me päi­vi­nä mie­lee­ni. Hän teki pal­jon työ­tä ja ru­koi­li. Hän aut­toi mui­ta, mis­sä pys­tyi. Hän ei teh­nyt it­ses­tään kos­kaan nu­me­roa. Vii­mei­si­nä vuo­si­naan hän oli muis­ti­sai­rau­den run­te­le­ma, mut­ta hä­nen vies­tin­sä meil­le nuo­rem­mil­leen oli kir­kas: ”Hyv­vyyt­tä eti­ä­päin vie­mään.”

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover