JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Sillä on uskomaton vaikutus joka kerta

Lahden seurakunnat

23.9.2022
Helena Salakka

Pyö­räi­lin töis­tä koh­ti ko­tia, mut­ta yh­täk­kiä mi­nun oli pak­ko jar­rut­taa. Näin tien vie­res­sä huo­lel­li­ses­ti ase­tel­lun laa­ti­kon. Se oli täyn­nä hy­vän­nä­köi­siä, kol­hiin­tu­mat­to­mia ome­noi­ta. Laa­tik­koon oli li­säk­si si­dot­tu use­am­pi muo­vi­pus­si val­miik­si. Wau, to­te­sin it­sek­se­ni. Joku oli näh­nyt vai­vaa, et­tä muut­kin pää­si­si­vät naut­ti­maan syk­syn suu­res­ta ome­na­sa­dos­ta. Jat­koin mat­kaa­ni on­nel­li­se­na, pie­ni ome­na­pus­si pyö­rän kä­den­si­jas­sa hei­lu­en.

Meil­lä on päi­vit­täin mah­dol­li­suus mo­nen­lai­seen hy­vän te­ke­mi­seen. Voin va­li­ta työ­pai­kal­le tai kaup­paan men­nes­sä­ni, pi­te­len­kö ovea au­ki seu­raa­val­le. Au­tol­la aja­es­sa­ni voin va­li­ta, pääs­tän­kö ja­lan­kul­ki­jan suo­ja­tien yli. Ko­to­na voin va­li­ta, vien­kö tä­pö­täy­den ros­ka­pus­sin vai odo­tan­ko, et­tä joku muu hoi­taa sen. Näi­den te­ke­mi­nen ei edes mak­sa mi­tään.

Voin teh­dä hy­vää myös lom­pa­kol­la­ni. Au­tan­ko, vaik­ka it­sel­lä­ni­kin oli­si tiuk­kaa? Viit­sin­kö aut­taa mui­ta, kun mi­nul­la oli­si va­raa?

Olen kes­kus­tel­lut vuo­sien ai­ka­na sa­to­jen nuor­ten kans­sa sii­tä, min­kä asi­oi­den pe­rus­teel­la he va­lit­se­vat tu­le­vaa am­mat­ti­aan ja mikä heil­le on tär­ke­ää. Hy­vän pal­kan ja alan kiin­nos­ta­vuu­den li­säk­si usein pu­heis­sa vi­lah­taa halu aut­taa mui­ta ih­mi­siä.

Ky­syin ker­ran täl­lai­sel­ta nuo­rel­ta, mi­ten hän ha­lu­ai­si pääs­tä aut­ta­maan mui­ta ih­mi­siä am­mat­tin­sa tai tu­le­van työn­sä kaut­ta. Hän ker­toi, et­tä hän on eri­no­mai­sen hyvä ma­te­ma­tii­kas­sa, jo­ten hän ha­lu­ai­si teh­dä työ­tä nu­me­roi­den pa­ris­sa jos­sain isos­sa yri­tyk­ses­sä tai pank­ki­maa­il­mas­sa. Hän ker­toi, et­tä ha­lu­aa ra­hak­kaa­seen am­mat­tiin voi­dak­seen lah­joit­taa pal­jon ra­haa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Hä­nen per­het­tään oli tu­et­tu, jo­ten hän ha­lu­si aut­taa puo­les­taan mui­ta.

Hy­vän te­ke­mi­nen sä­tei­lee hy­vä­nä olo­na au­te­tuil­le, mut­ta sil­lä on tut­ki­mus­ten mu­kaan myös us­ko­ma­ton vai­ku­tus aut­ta­jiin it­seen­sä. On tut­kit­tu, et­tä hy­vän te­ke­mi­nen tois­ten puo­les­ta it­se va­li­tul­la ta­val­la on li­sän­nyt ko­e­hen­ki­löi­den hy­vin­voin­tia mer­kit­tä­väs­ti. On myös tut­kit­tu, et­tä va­paa­eh­tois­työn te­ke­mi­nen näyt­tää vä­hen­tä­vän ma­sen­tu­nei­suut­ta, li­sää­vän hy­vin­voin­tia ja myös jopa pi­den­tä­vän eli­na­ja­no­do­tet­ta.

Lap­se­ni kai­vaa ai­na vä­lil­lä il­tai­sin kir­ja­hyl­lys­tään las­ten­raa­ma­tun. Luim­me erää­nä il­ta­na ker­to­muk­sen, jos­sa Jee­sus pa­ran­si hal­vaan­tu­neen mie­hen. En­nen sitä mie­hen ys­tä­vät oli­vat rou­dan­neet hä­net vä­en­tun­gok­sen läpi Jee­suk­sen ulot­tu­vil­le. Lap­se­ni jäi miet­ti­mään, et­tä tun­tui var­maan tosi ou­dol­ta, mut­ta myös tosi ki­val­ta, pääs­tä kä­ve­le­mään en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sään. Hän myös kom­men­toi, et­tä jos oli­si ol­lut tuon hal­vaan­tu­neen ka­ve­ri ja oli­si omin sil­min näh­nyt, mi­ten ka­ve­ri pa­ran­tuu het­kes­sä, hän oli­si hyp­pi­nyt on­nes­ta pit­kän ai­kaa.

Niin­pä. Se saa kii­tol­li­sek­si, jos tu­lee au­te­tuk­si. Ja jos pys­tyy aut­ta­maan, sii­tä­kin jää ih­meel­li­nen olo.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover