JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Sianomainen piri­sih­teeri - miten vies­tin­nässä voi koskaan onnistua?

14.3.2024
Helena Salakka

Joku oli näh­nyt vai­vaa. Hän oli teh­nyt graf­fi­tin pu­nai­sin kir­jai­min kes­kel­le la­tua. Teks­ti oli kir­joi­tet­tu isoin kir­jai­min ja lop­puun oli lai­tet­tu huu­to­merk­ki. Sii­nä luki: ”Ei enää kau­an!”

En­sin nau­rah­din ja sit­ten va­ka­voi­duin. Joku ha­lu­si ju­lis­taa meil­le hiih­tä­jil­le, et­tä hiih­to­kau­si on koh­ta ohi. Joku ha­lu­si muis­tut­taa, et­tä pian nämä la­dut ovat men­nyt­tä. Vai­kut­ti jopa sil­tä, et­tä joku vi­ha­si la­tu­ja. Et­te pää­se enää kau­aa hiih­tä­mään, läl­läl­lää.

Tai sit­ten ym­mär­sin graf­fi­tin­te­ki­jän vies­tin ihan vää­rin. Eh­kä hän oli hiih­don ra­kas­ta­ja, joka ha­lu­si kan­nus­taa mei­tä kaik­kia ot­ta­maan ilon ir­ti la­duis­ta, kun ne vie­lä ovat hy­väs­sä kun­nos­sa. Ei enää kau­an, naut­ti­kaam­me nyt.

Sa­no­maan­sa ei ole ai­na help­po saa­da läpi. Jo edes­men­nyt vies­tin­nän pro­fes­so­ri Os­mo A. Wiio väit­ti, et­tä vies­tin­tä yleen­sä epä­on­nis­tuu, pait­si sat­tu­mal­ta.

Olin opis­ke­lu­ai­ka­na vaih­dos­sa Sak­sas­sa. Lin­ja-au­to yli­o­pis­tol­ta oli ai­van täyn­nä ja mei­dän piti pääs­tä seu­raa­val­la py­sä­kil­lä pois. Ys­tä­vä­ni tar­koi­tuk­se­na oli sa­noa sak­sak­si, et­tä pää­sem­me­kö läpi, mut­ta hän sa­noi­kin va­hin­gos­sa, et­tä hä­nen pi­tää pääs­tä po­tal­le. Ky­seis­tä pot­ta­sa­non­taa käyt­ti­vät vain pie­net lap­set. Saim­me erit­täin no­pe­as­ti ti­laa ja pää­sim­me ulos.

Ker­ran olin il­lan­vie­tos­sa, jos­sa jo­kai­sen piti il­lan aluk­si ky­syä jon­kun lä­hel­lä is­tu­van ei-tu­tun ih­mi­sen kuu­lu­mi­sia. Mi­nul­ta oli juu­ri lei­kat­tu vä­hän ai­kaa sit­ten vii­sau­den­ham­mas ja hen­ki­lö, jon­ka kans­sa jut­te­lin, kuu­los­ti ja näyt­ti ihan sa­mal­ta kuin minä muu­ta­maa viik­koa ai­em­min. Yri­tin­kin ky­syä hä­nel­tä em­paat­ti­ses­ti, on­ko hä­nel­tä juu­ri lei­kat­tu vii­sau­den­ham­mas. Hän kat­soi mi­nua kum­mis­saan ja sa­noi ei. Jäin miet­ti­mään no­lo­na, mi­ten kes­kus­te­lua voi jat­kaa täs­tä. Okei, pu­huit niin epä­sel­väs­ti ja pos­ke­si näyt­ti ole­van tur­vok­sis­sa, jo­ten ajat­te­lin vain tätä mah­dol­li­suut­ta…

Olen mo­kan­nut vies­ties­sä­ni niin suo­mek­si, ruot­sik­si kuin eng­lan­nik­si. Olen sa­no­nut ja kir­joit­ta­nut mitä sat­tuu, kun en ole muis­ta­nut oi­kei­ta sa­no­ja tai olen kir­joit­ta­nut va­hin­gos­sa vää­rin. Toi­mit­ta­ja­na ol­les­sa­ni haas­tat­te­lin pii­ri­sih­tee­riä, mut­ta hä­nes­tä tu­li­kin ju­tus­sa pi­ri­sih­tee­ri. Las­ku­var­jos­ta tuli ker­ran la­ku­var­jo ja asi­a­no­mai­ses­ta si­a­no­mai­nen. On­nek­si oman teks­tin voi oi­ko­lu­kea.

Jos vies­ti­mi­nen ei ol­lut en­nen help­poa, ei se ole sitä nyt­kään so­si­aa­li­sen me­di­an ai­ka­kau­del­la. Meil­le on hii­pi­nyt so­si­aa­li­sen me­di­an myö­tä ta­hal­laan vää­ri­nym­mär­tä­mi­sen kult­tuu­ri. Jos jon­kin mie­li­pi­teen voi tul­ki­ta vää­rin, se tul­ki­taan lii­an hel­pos­ti vää­rin. Ei käy ka­teek­si po­lii­tik­ko­ja tai vaik­ka­pa seu­ra­kun­tien vies­ti­jöi­tä. Mi­ten teh­dä vai­kut­ta­vaa ja mie­leen­pai­nu­vaa vies­tin­tää, kun jo­kai­nen sana pi­tää muo­toil­la kes­kel­lä suu­ta?

It­se kai­paan ar­mol­li­suut­ta sii­hen, mi­ten suh­tau­dum­me tois­tem­me vies­tin­tään. Jos joku ke­huu pai­taa­si, kan­nat­taa olet­taa, et­tä sa­no­ja on ai­dos­ti sitä miel­tä, ei­kä hä­nel­lä ole mi­tään taka-aja­tuk­sia.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover