JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Näin nuoret kertovat itse, miksi oppi­mis­tu­lokset ovat laskeneet

Lahden seurakunnat

14.2.2023
Helena Salakka

Vii­me viik­koi­na pro­fes­so­rit, po­lii­ti­kot ja muut tär­ke­ät ai­kui­set ovat kil­van kom­men­toi­neet sitä, mik­si nuor­ten op­pi­mis­tu­lok­set ovat las­ke­neet tuo­reim­man Si­vis­tys­kat­sauk­sen mu­kaan vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä.

En ole ken­ties ol­lut tar­peek­si tark­kaa­vai­nen me­di­an käyt­tä­jä, mut­ta en ole näh­nyt yh­des­sä­kään te­le­vi­si­on haas­tat­te­luoh­jel­mas­sa tai sa­no­ma­leh­ti­ju­tus­sa sitä, et­tä nuo­ret it­se oli­si­vat pääs­seet ker­to­maan mie­li­pi­det­tään sii­hen, mik­si op­pi­mis­tu­lok­set ovat hei­ken­ty­neet.

Oman ko­ke­muk­se­ni mu­kaan ny­ky­nuo­ret ovat ak­tii­vi­nen sub­jek­ti, ei­vät paa­pot­ta­va ob­jek­ti. Hei­tä kan­nat­taa kuun­nel­la. Olen saa­nut ju­tel­la omas­sa työs­sä­ni vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na yli tu­han­nen nuo­ren kans­sa.

Jos ve­täi­sin yh­teen nämä kes­kus­te­lut, voi­si­ko näis­sä ol­la jo­tain se­li­tys­tä sil­le, mik­si op­pi­mis­tu­lok­set ovat las­ke­neet jo me­di­as­sa ruo­dit­tu­jen syi­den li­säk­si:

1. Nuor­ten mie­len­kiin­to on muu­al­la kuin kou­lus­sa. Osa nuo­ris­ta jak­saa edel­leen teh­dä huo­lel­li­ses­ti läk­syt ko­to­na ja lu­kea ko­kei­siin, mut­ta osa ei viit­si. Hei­tä kiin­nos­ta­vat enem­män muut asi­at kuin kou­lu. Joku käy sa­lil­la kuu­si ker­taa vii­kos­sa, toi­nen ras­saa au­toa yö­kah­teen, kol­mas pe­laa koko il­lan vi­de­o­pe­le­jä, nel­jäs ha­lu­aa viet­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon ai­kaa ka­ve­reit­ten­sa kans­sa.

Läk­syt ko­pi­oi­daan pi­ka­pi­kaa en­nen tun­tia ka­ve­ril­ta. Yk­si nuo­ri ker­toi mi­nul­le yl­pe­ä­nä, et­tä hän on lu­ke­nut koko ylä­kou­lun ai­ka­na kaik­kiin ko­kei­siin yh­teen­sä vii­si mi­nuut­tia. Moni nuo­ri siis ali­suo­riu­tuu. Mo­nel­la oli­si po­ten­ti­aa­lia pa­rem­paan, mut­ta kou­luun sat­saa­mi­nen ei ole se asia, mis­tä ka­ve­ri­pii­ris­sä saa ke­hu­ja.

2. Seu­raa­vaan op­pi­lai­tok­seen pää­see pon­nis­te­le­mat­ta. Mik­si pon­nis­tel­la kou­lus­sa koh­ti seis­ko­ja tai ka­se­ja, jos ku­tos­ri­vis­töl­lä pää­see mo­nel­le alal­le am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen? Mik­si pon­nis­tel­la koh­tia ka­se­ja ja yse­jä, jos seis­ka­ri­vis­töl­lä pää­see lu­ki­oon? Ei­vät nuo­ret ole tyh­miä. He osaa­vat tak­ti­koi­da ja las­kea, min­kä te­ke­mi­nen riit­tää.

3. So­mes­sa ol­laan aa­mu­kah­teen. Yhä use­am­pi nuo­ri ker­too mi­nul­le sii­tä, mi­ten kou­lus­sa asi­at ei­vät jää pää­hän. Kun ky­se­len li­sää ar­jes­ta, usein käy il­mi, et­tä nuo­ri pe­laa vi­de­o­pe­le­jä yö­kah­teen tai on so­mes­sa yh­teen. Li­säk­si moni jät­tää vä­liin aa­mu­pa­lan en­nen kou­luun tu­lo­aan. Mi­ten nuo­ri pys­tyy kes­kit­ty­mään ja op­pi­maan, jos hän on nuk­ku­nut muu­ta­man has­sun tun­nin, ei­kä eli­mis­tös­sä ole tar­peek­si ener­gi­aa? En­tä mil­lais­ta op­pi­mi­nen on il­ta­päi­vän tun­neil­la, jos kou­lu­lou­nas­kin jää vä­liin tai lou­naal­la hau­ka­taan lä­hin­nä näk­kä­riä ja juo­daan la­sil­li­nen vet­tä?

No, mi­ten näi­den nuor­ten käy tu­le­vai­suu­des­sa? Olen näh­nyt, mi­ten moni nuo­ri, joka ei ole in­nos­tu­nut kou­lun­käyn­nis­tä, on lie­keis­sä työ­e­lä­mään­tu­tus­tu­mis­jak­soil­la ja saa niis­tä eri­no­mai­sia ar­vi­oin­te­ja. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa ne nuo­ret, joi­ta kou­lu ei ole oi­kein kiin­nos­ta­nut ylä­kou­lu­ai­ka­na, puh­ke­a­vat kuk­kaan lu­ki­os­sa tai amik­ses­sa, kun ikää tu­lee li­sää. Meil­lä on kaik­ki­nen­sa upei­ta nuo­ria, joi­ta kan­nat­taa kuun­nel­la.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover