JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Mitä me oikeastaan pelkäämme, kun me vanhenemme?

3.9.2020
Helena Salakka

Oli au­rin­koi­nen ke­säil­ta, kun kah­la­sin Ve­si­jär­ves­sä las­ten ui­des­sa. Nos­tin kat­see­ni ve­des­tä ja näin ran­nal­la tu­tun hah­mon, en­ti­sen työ­ka­ve­ri­ni vuo­sien ta­kaa. Me­nin hä­nen luok­seen, ter­veh­din ja ky­syin kuu­lu­mi­sia. Hän ker­toi viet­tä­vän­sä hil­jai­se­loa, kos­ka on työt­tö­mä­nä. Ajat­te­lin mie­les­sä­ni, et­tä ai­van kä­sit­tä­mä­tön­tä. Tämä noin 55-vuo­ti­as nai­nen oli työ­pai­kal­lam­me pi­det­ty, yh­teis­työ­ky­kyi­nen, ai­kaan­saa­va ja lah­ja­kas kol­le­ga, joka piti osaa­mis­taan jat­ku­vas­ti ajan ta­sal­la.

Olin iloi­nen, kun näim­me pit­käs­tä ai­kaa, mut­ta sa­mal­la vi­hai­nen. Täl­lai­nen on hy­vän ih­mi­sen haas­kuu­ta! Mikä mää­rä lah­jak­kuut­ta jää­kään käyt­tä­mät­tä, kun täl­lai­nen so­si­aa­li­ses­ti­kin lah­ja­kas työn­te­ki­jä ei saa töi­tä. Ei­kä hän ole ai­noa. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan 55–64-vuo­ti­ai­den työl­li­syy­sas­te oli 63 pro­sent­tia vuon­na 2018.

Meil­lä on Suo­mes­sa työ­e­lä­mäs­sä ou­to pa­ra­dok­si: elä­kei­kä nou­see kai­ken ai­kaa ja sa­mal­la yhä nuo­rem­mat ovat ”lii­an van­ho­ja” työ­e­lä­mään. Pari vuot­ta vail­le vii­si­kymp­pi­nen tut­ta­va­ni to­kai­si pari vuot­ta sit­ten, et­tä jos hän ai­koo vie­lä vaih­taa työ­paik­kaa omal­la alal­laan, hä­nen tu­lee teh­dä se al­le vii­si­kymp­pi­se­nä. Näyt­tää sil­tä, et­tä ai­na­kin vies­tin­tä­a­lal­la ikä­syr­jin­tä voi hy­vin.

On­nek­si mo­nel­la työ­pai­kal­la on he­rät­ty ano­nyy­miin rek­ry­toin­tiin, jos­sa iäl­lä, ni­mel­lä tai su­ku­puo­lel­la ei tu­li­si ol­la mer­ki­tys­tä. Toki hen­ki­lön iän pys­tyy päät­te­le­mään työ­his­to­ri­an pi­tuu­des­ta. Tu­lee­ko yli 55-vuo­ti­aan jät­tää siis en­sim­mäi­set 20 vuot­ta työ­his­to­ri­as­taan pois, et­tä hän saa hel­pom­min töi­tä?

Mie­les­tä­ni koko yh­teis­kun­tam­me tu­li­si ot­taa it­se­ään nis­kas­taan kiin­ni ja muut­taa suh­tau­tu­mis­taan ikään ja ikään­ty­mi­seen. Ikään­ty­mi­sen tu­li­si ol­la jo­tain, mitä ar­vos­te­taan, ei jo­tain sel­lais­ta, mitä pe­lä­tään tai jota jopa hal­vek­su­taan. Täl­lä het­kel­lä vai­kut­taa sil­tä, et­tä yhä nuo­rem­mat po­te­vat ikäk­rii­siä, ei­vät­kä ha­lu­ai­si van­he­ta. Pel­kääm­me van­he­ne­mis­ta niin pal­jon, et­tä em­me edes ha­lua pu­hua van­he­ne­mi­ses­ta vaan yri­täm­me kier­tää koko sa­nan pu­hu­mal­la ikään­ty­vis­tä, ikään­ty­neis­tä, se­ni­o­reis­ta tai har­mais­ta pant­te­reis­ta.

Mitä me oi­ke­as­taan pel­kääm­me, kun me van­he­nem­me? Elä­mä­tön­tä elä­mää? Mah­dol­li­suuk­sia, joi­hin oli­sim­me voi­neet tart­tua, mut­ta em­me us­kal­ta­neet? Elä­män ra­jal­li­suut­ta? Sai­rauk­sia? Sitä, et­tä mitä van­hem­pia olem­me, sitä lä­hem­pä­nä kuo­le­ma kol­kut­te­lee?

It­sel­lä­ni on ol­lut etuo­i­keus, et­tä ym­pä­ril­lä­ni on ol­lut van­huk­sia, joil­le ikä ei ole ol­lut pe­lot­ta­va asia vaan kii­tok­sen ai­he. He ovat ol­leet kii­tol­li­sia jo­kai­ses­ta elin­vuo­des­ta, jo­kai­ses­ta uu­des­ta aa­mus­ta. Tämä ei tar­koi­ta, et­tei­kö hei­dän elä­mäs­sään oli­si ol­lut sai­raut­ta ja mur­het­ta. He ovat ko­ke­neet kier­to­tau­dit, näh­neet so­ta­vuo­det ja ajan, kun lap­sil­le ei ol­lut an­taa ruo­kaa. Kyy­ni­syy­den si­jaan heis­tä kui­ten­kin pulp­pu­aa tänä päi­vä­nä kii­tol­li­suus elä­mäs­tä. Näis­sä sa­ta­vuo­ti­ais­sa on jo­tain ih­meel­lis­tä, joka kos­ket­taa.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover