JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Kun toiset kävivät Kauneim­missa joulu­lau­luissa, hän kävi sytos­taat­ti­hoi­doissa

Lahden seurakunnat

4.1.2024
Helena Salakka

Oli­pa jou­lu­lo­ma! Sain koh­da­ta lo­ma­ni ai­ka­na ih­mi­siä, jot­ka oli­vat mitä eri­lai­sim­mis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa.

Yk­si heis­tä oli pa­ri­kymp­pi­nen nuo­ri nai­nen, joka oli juu­ri muut­ta­nut omaan asun­toon. Hän pää­si ko­kei­le­maan en­sim­mäis­tä ker­taa omia sii­pi­ään, sil­lä asun­to ei ol­lut tu­e­tun asu­mi­sen asun­to. Hän oli in­nois­saan. Elä­mä näyt­ti hy­väl­tä, kun­han muis­ti ot­taa joka päi­vä psy­koo­sin es­to­lääk­keet do­se­tis­ta. Tu­et­tua työ­paik­kaa ei vie­lä ol­lut, mut­ta se kyl­lä löy­tyy, hän us­koi. En­sin pi­täi­si ope­tel­la kul­ke­maan pe­rus­rei­tit bus­sil­la uu­des­sa kau­pun­gis­sa.

Toi­nen koh­taa­ma­ni ih­mi­nen oli lä­hes 80-vuo­ti­as elä­ke­läi­nen. Hä­nel­lä piti kii­ret­tä. Mut­ta ei sen ta­kia, et­tä hä­nel­lä oli­si ol­lut omia har­ras­tuk­sia. Hä­nen ai­kan­sa ku­lui muis­ta su­ku­pol­vis­ta huo­leh­ti­mi­seen. Hä­nen 100-vuo­ti­as isän­sä tar­vit­si mon­ta ker­taa päi­väs­sä apua. Hä­nen al­ko­ho­li­soi­tu­nut lap­sen­sa tar­vit­si apua. Lap­sen­lap­ses­ta­kin oli huol­ta. Kou­lu oli jää­nyt kes­ken, ei­kä työ­paik­kaa ol­lut.

Kol­mas koh­taa­ma­ni ih­mi­nen iloit­si sii­tä, et­tä hä­nen nuo­rin lap­sen­sa oli va­lit­tu pe­laa­maan maa­jouk­ku­e­ta­sol­le omas­sa ikä­luo­kas­saan ja et­tä hä­nen esi­koi­sen­sa me­nes­tyi hy­vin yrit­tä­jä­nä. Jou­lu­na koko suku läh­ti lo­mal­le Flo­ri­daan.

Nel­jäs koh­taa­ma­ni ih­mi­nen ker­toi mi­nul­le, et­tä hän pel­kää. Hän ker­toi pel­kää­vän­sä, et­tä tämä jou­lu on hä­nen vii­mei­sen­sä. Hä­nel­lä oli to­det­tu syö­pä si­sä­e­li­mes­sä. Pa­han­laa­tui­nen syö­pä oli ol­lut pit­kään oi­ree­ton ja kun oi­rei­ta al­koi tul­la, hoi­toon pää­sy kes­ti. Mo­nen lap­sen isä­nä hän oli enem­män huo­lis­saan per­hees­tään kuin it­ses­tään. Kun toi­set kä­vi­vät Kau­neim­mis­sa jou­lu­lau­luis­sa ja jou­luos­tok­sil­la, hän kävi sy­tos­taat­ti­hoi­dois­sa.

Nämä kaik­ki koh­taa­mi­set kos­ket­ti­vat mi­nua. Kun py­säh­tyy het­kek­si kes­kus­te­le­maan hiih­to­la­dul­la kans­sa­hiih­tä­jän tai kir­kon­pen­kis­sä vie­reen is­tu­van kans­sa, ei voi tie­tää, mil­lai­nen ta­ri­na ih­mi­sel­lä on ker­rot­ta­va­naan. On­ko lu­vas­sa iloa, su­rua vai mo­lem­pia? On­ko tie­dos­sa kyy­ni­syyt­tä vai kii­tol­li­suut­ta ele­tys­tä elä­mäs­tä?

On­ko meil­lä ai­kaa koh­taa­mi­sil­le ar­jes­sam­me? On­ko meil­lä ai­kaa koh­da­ta edes lä­him­piä ih­mi­si­äm­me? Mil­loin si­nul­ta on vii­mek­si ky­syt­ty, mitä si­nul­le kuu­luu?

Ta­pa­sin tä­nään hiih­to­len­kil­lä yli 50 vuot­ta Ete­lä-Lah­des­sa asu­neen her­ras­mie­hen. Hän ker­toi, et­tä oli ai­koi­naan hiih­tä­nyt Fin­lan­dia-hiih­don yli 20 ker­taa. Hän muis­te­li, et­tä vuo­sia sit­ten jär­jes­tet­tiin 65 ki­lo­met­rin hiih­to Lah­des­ta Hei­no­laan ja ta­kai­sin. Pe­ril­lä sai kun­non ruo­an ja vä­lil­lä oli kuu­lem­ma vain yk­si pai­kal­li­sen emän­nän jär­jes­tä­mä tank­kaus­pis­te. Oli­sin kuun­nel­lut hän­tä mie­lel­lä­ni pi­dem­pään, mut­ta aloin hy­tis­tä ohu­es­sa hiih­to­a­sus­sa­ni, jo­ten jat­koin mat­kaa­ni ja pa­hoit­te­lin läh­tö­ä­ni. Toi­vot­ta­vas­ti osum­me uu­del­leen sa­maan la­dun­kul­maan ja koh­taam­me uu­des­taan. Ta­ri­na jäi kes­ken.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover