JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Kohtaa­mi­silla on uskomaton vaikutus – taitava kohtaaja huomioi kumppanin mutta tuntee myös omat rajansa

30.6.2020
Helena Salakka

Tuol­la hän on! Näen hä­net jo kau­kaa. Kiih­dy­tän as­ke­lei­ta­ni ja mi­nua al­kaa jo hy­myi­lyt­tää. Kaar­ran os­tos­kär­ry­ni hä­nen kas­san­sa luo. Nos­tan os­tos­ta­va­ra­ni kas­sa­hih­nal­le ja hän huik­kaa mi­nul­le ter­veh­dyk­sen­sä, kat­soo sil­mii­ni ja hy­myi­lee. Jut­te­lee het­ken mu­ka­via.

Tämä on hy­vin ar­ki­nen ti­lan­ne, mut­ta sa­mal­la tuos­sa het­kes­sä kau­pan kas­sal­la on jo­tain se­lit­tä­mä­tön­tä. Tuos­sa ly­hy­es­sä het­kes­sä tu­len ih­meel­li­ses­ti koh­da­tuk­si ja huo­mi­oi­duk­si. Työn­nän os­tos­kär­ry­ni tä­män jäl­keen koh­ti park­ki­paik­kaa hy­räil­len ja olo­ni on mel­kein kuin lot­to­voit­ta­jal­la. Tuol­la ly­hy­el­lä koh­taa­mi­sel­la on us­ko­ma­ton vai­ku­tus.

Mitä si­nun ar­kee­si kuu­luu? On­ko si­nun ym­pä­ril­lä­si ih­mi­siä, jot­ka ovat upei­ta ih­mis­koh­taa­jia? Naa­pu­rei­ta, jot­ka heit­tä­vät sy­dä­mel­li­set hei­pat men­nes­sään ul­koi­lut­ta­maan koi­ri­aan? Ys­tä­viä, joi­den kans­sa kes­kus­tel­tu­aan tu­lee voi­maan­tu­nut olo? Esi­mie­hiä, jot­ka ovat ti­lan­ne­ta­jui­sia vai­keis­sa­kin pai­kois­sa?

Kuin­ka mon­ta lap­suut­ta, nuo­ruut­ta ja pa­ri­suh­det­ta pe­las­tui­si, jos osai­sim­me, jak­sai­sim­me ja eh­ti­sim­me koh­da­ta toi­si­am­me pa­rem­min? Kuin­ka mo­nel­la työ­pai­kal­la voi­tai­siin pa­rem­min, jos meil­lä oli­si pa­rem­mat koh­taa­mis­tai­dot?

Olen poh­ti­nut sitä, mi­ten mo­nes­sa ko­dis­sa kas­vaa täl­lä het­kel­lä lap­sia ja nuo­ria, joil­le tius­ki­taan tai joi­ta mi­tä­töi­dään, kun he sa­no­vat jo­tain. Ei­kä tämä il­miö lie­ne vie­ras myös pa­ri­suh­teis­sa tai työ­pai­koil­la. Jos en­sin us­kal­tau­tuu sa­no­maan jo­tain ja koh­ta sil­le nau­res­kel­laan tai ide­aa sa­no­taan tyh­mäk­si, seu­raa­val­la ker­ral­la ei eh­kä tee mie­li enää sa­noa mi­tään. Pik­ku­hil­jaa al­kaa us­koa, et­tä on it­se tyh­mä ja huo­no. Tun­nen erään täl­lai­sen ai­kui­sen ih­mi­sen, joka on lap­suu­den­ko­dis­saan saa­nut kuul­la koko ajan ole­van­sa hi­das ja tyh­mä. Nyt ai­kui­se­na hä­nen elä­män­pii­rin­sä on hy­vin pie­ni. Hän käy lä­hi­kau­pas­sa, mut­ta ei juu­ri muu­al­la. Hän ei us­kal­la eh­dot­taa mi­tään ei­kä ot­taa ris­ke­jä. Hän on kään­ty­nyt si­sään­päin. Hän­tä on sa­tu­tet­tu sa­noil­la lii­an mon­ta ker­taa hä­nen elä­män­sä ai­ka­na.

On­nek­si ai­na on toi­voa ja meil­lä on mah­dol­li­suus op­pia. Omia ta­po­jaan koh­da­ta voi al­kaa tut­kail­la ja tie­dos­taa. Kun koh­taan mui­ta, pu­hun­ko koko ajan it­ses­tä­ni? An­nan­ko muil­le suun­vuo­roa? Edis­tä­vät­kö kom­ment­ti­ni kes­kus­te­lua vai kat­kai­se­vat­ko ne vuo­ro­vai­ku­tuk­sen? Osaan­ko tar­vit­ta­es­sa pyy­tää an­teek­si, jos olen lou­kan­nut?

Osaan­ko myös il­mais­ta, et­tä tar­vit­sen omaa ti­laa ja ai­kaa? Hy­vät koh­taa­mis­tai­dot tar­koit­ta­vat mie­les­tä­ni myös sitä, et­tä tun­nis­taa sen, et­tä ei tar­vit­se ol­la jat­ku­vas­ti mui­den käy­tet­tä­vis­sä ja saa­ta­vil­la. Hyvä koh­taa­mi­nen ei ole sitä, et­tä jak­saa kuun­nel­la mui­ta lo­put­to­mas­ti. Hyvä koh­taa­ja tun­tee omat ra­jan­sa ja osaa suo­jel­la nii­tä. Hän ei suos­tu ole­maan ros­ka­ko­ri.

Ai­na ei jak­sa, ei eh­di ei­kä tar­vit­se koh­da­ta mui­ta ih­mi­siä. Jo­kai­sel­la on oi­keus ja tar­ve ol­la myös yk­sin, il­man mui­ta ih­mi­siä. Kun omat akut ovat täyn­nä ja it­sel­lä on voi­ma­va­ro­ja, jak­saa myös koh­da­ta mui­ta ar­ki­sis­sa, ih­meel­li­sis­sä het­kis­sä.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover