JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Jämäkästi kiltti on ystä­väl­linen, mutta ei vietävissä

30.11.2021
Helena Salakka

Kuka muis­taa vie­lä vuo­den 1985, kun koko Suo­mi pak­ko­ro­ko­tet­tiin? Sil­loin ei to­sin käy­tet­ty mois­ta il­mai­sua. Me kou­lu­lai­set jo­no­tim­me kil­tis­ti ku­kin ot­ta­maan vuo­rol­lam­me po­li­o­ro­ko­tet­ta si­säl­tä­vän so­ke­ri­pa­lan, joka oli sa­man­lai­ses­sa muo­vi­ki­pos­sa, jos­ta olim­me myös tot­tu­neet purs­kut­te­le­maan fluo­ria kou­lus­sa sään­nöl­li­ses­ti. Mi­nun mie­lee­ni ei tul­lut ky­see­na­lais­taa, mitä mei­dän käs­ket­tiin teh­dä, en­kä muis­ta ke­tään, kuka oli­si jät­tä­nyt ro­kot­teen ot­ta­mat­ta tai fluo­rin­sa purs­kut­te­le­mat­ta.

Elim­me 1980-lu­vul­la ai­kaa, jol­loin me tot­te­lim­me kil­tis­ti kaik­kia ja kaik­kea: Sitä, mikä oli hy­vää ja oi­kein ja myös sitä, mikä ei ai­na ol­lut hy­vää ja oi­kein.

Eka­luo­kal­la ol­les­sa­ni saim­me nous­ta ruo­ka­tun­nil­la pöy­däs­tä vas­ta, kun opet­ta­ja an­toi lu­van. Ker­ran opet­ta­ja unoh­ti tul­la pääs­tä­mään mei­dät ruo­ka­vä­li­tun­nil­le. Ku­kaan meis­tä ala­kou­lu­lai­sis­ta ei us­kal­ta­nut men­nä opet­ta­jan luo toi­seen huo­nee­seen ker­to­maan asi­as­ta ja niin­pä is­tuim­me 45 mi­nuut­tia pe­lä­ten pai­koil­lam­me. Kun eka­luo­kan opet­ta­jam­me huu­si meil­le jos­kus tun­neil­la pää pu­nai­se­na ja is­ki nyrk­kiä pöy­tään, ke­nen­kään huol­ta­ja ei ot­ta­nut sii­tä yh­teyt­tä opet­ta­jaan tai reh­to­riin, vaan kaik­ki oli­vat hil­jaa.

Me olim­me kilt­te­jä ja tot­te­le­vai­sia, ku­ten moni ikä­luok­ka en­nen mei­tä­kin. Kun lä­hi­lin­ja-au­tos­sa tun­te­ma­ton pap­pa pu­ris­ti yh­täk­kiä ta­ka­puo­les­ta, sitä oli vain hä­mil­lään, ei­kä ta­jun­nut ker­toa ti­lan­tees­ta ke­nel­le­kään.

Nyt kun Suo­mi täyt­tää 104 vuot­ta, moni asia on muut­tu­nut. Em­me ole enää kan­sa­kun­ta­na ja yk­si­löi­nä hil­jaa. Us­kal­lam­me puut­tua asi­oi­hin ja sa­noa ää­neen, kun huo­maam­me epä­koh­tia. Tie­däm­me ja tun­nem­me oi­keu­tem­me yk­si­löi­nä ja yh­tei­söi­nä. Osaam­me ja us­kal­lam­me ha­kea apua. Us­kal­lam­me an­taa pa­lau­tet­ta, kri­tiik­ki­ä­kin. Olen täs­tä kai­kes­ta iloi­nen ja yl­peä.

Vä­lil­lä kui­ten­kin mie­tin, on­ko roh­keu­tem­me ja yk­si­lön­va­pau­tem­me vä­lil­lä men­nyt toi­seen ää­ri­pää­hän. Tut­tu par­ti­on­joh­ta­ja ker­toi, et­tä eräs eka­luok­ka­lai­nen par­ti­o­lai­nen oli en­sim­mäi­sel­lä ta­paa­mis­ker­ral­la kat­so­nut hän­tä tiu­kas­ti sil­miin ja sa­no­nut: ”Sinä et mi­nua mää­rää.” Sa­maa vies­tiä kuu­len kou­lu­maa­il­mas­ta. On jo ala­kou­lu­lai­sia, jot­ka ei­vät ole tot­tu­neet sii­hen, et­tä joku ra­joit­tai­si hei­dän te­ke­mi­si­ään tai sa­no­mi­si­aan, ei­vät­kä he kun­ni­oi­ta ke­tään ai­kuis­ta. Mi­nä­kes­kei­syys ja ra­jat­to­muus jy­rää­vät al­leen yh­tei­sös­sä toi­mi­mi­sen.

Pian 104 vuot­ta täyt­tä­väs­sä Suo­mes­sa tar­vit­sem­me jä­mäk­kää kilt­teyt­tä. Se on sitä, et­tä osaa ot­taa muut huo­mi­oon ja ar­vos­taa mui­ta ih­mi­siä, mut­ta ei jää ke­nen­kään tos­sun al­le. Jä­mä­käs­ti kilt­ti on ys­tä­väl­li­nen, mut­ta ei vie­tä­vis­sä. Jä­mä­käs­ti kilt­ti ei hys­syt­te­le, kun hän koh­taa epä­koh­tia. Hän puo­lus­taa tar­vit­ta­es­sa it­se­ään, mut­ta myös mui­ta. Hän ei tui­jo­ta vain omaan na­paan­sa, vaan et­sii myös yh­teis­tä hy­vää.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover