JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Piispaksi pyrkivät esillä Lahden vaali­ten­tissä – kysymyksiä voi ehdottaa ennakkoon

Mikkeli hiippakunnan piispaksi ovat ehdolla (ylhäältä vasemmalta oikealle) Pekka Huokuna, Mari Parkkinen, Sammeli Juntunen ja Pekka Särkiö. Kuvat: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio, Kari Rossi, Jouni Hiltunen, Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Mikkeli hiippakunnan piispaksi ovat ehdolla (ylhäältä vasemmalta oikealle) Pekka Huokuna, Mari Parkkinen, Sammeli Juntunen ja Pekka Särkiö. Kuvat: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio, Kari Rossi, Jouni Hiltunen, Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

14.4.2023
Markus Luukkonen

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan joh­ta­jan va­lin­ta ta­pah­tuu tou­ko- ja ke­sä­kuun ai­ka­na. Nel­jän eh­dok­kaan, eli Pek­ka Huo­ku­nan, Sam­me­li Jun­tu­sen, Mari Park­ki­sen ja Pek­ka Sär­ki­ön, omi­nai­suuk­sia ja pai­no­tuk­sia voi ke­vään ai­ka­na ver­tail­la pait­si toi­mi­tuk­sel­li­sis­sa me­di­ois­sa myös hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin jär­jes­tä­mis­sä vaa­li­ti­lai­suuk­sis­sa.

En­sim­mäi­nen vaa­li­kes­kus­te­lu jär­jes­te­tään Lah­den yh­teis­kou­lus­sa 24. huh­ti­kuu­ta. Sen jäl­keen vaa­li­vank­ku­rit jat­ka­vat Kou­vo­laan, Ju­val­le sekä Lap­peen­ran­taan.

Kes­kus­te­lua mo­de­roi­vat hiip­pa­kun­nan asi­an­tun­ti­jat Ari Täh­kä­pää ja Ul­la-Mai­ja Har­ju. Päät­teek­si on kah­vi­tar­joi­lu, jon­ka yh­tey­des­sä on mah­dol­lis­ta vaih­taa aja­tuk­sia eh­dok­kai­den kans­sa.

Lah­den kes­kus­te­lua on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta myös hiip­pa­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta. Strii­mauk­sen tuot­taa Lah­den seu­ra­kun­tien vies­tin­tä­toi­mis­to.

Vaa­li­kes­kus­te­lui­hin voi eh­dot­taa ky­sy­myk­siä Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan some-ka­na­vil­la, eli Fa­ce­boo­kis­sa ja Ins­tag­ra­mis­sa 15. huh­ti­kuu­ta as­ti.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan vir­ka avau­tui, kos­ka vi­ran ny­kyi­nen hal­ti­ja Sep­po Häk­ki­nen on jää­mäs­sä eläk­keel­le syys­kuun alus­ta lu­kien. Piis­pa on hiip­pa­kun­nas­sa sekä hen­gel­li­nen et­tä hal­lin­nol­li­nen joh­ta­ja. 

Va­lin­nan te­ke­vät niin sa­no­tut piis­pan­va­lit­si­jat, joi­ta on täs­sä vaa­lis­sa kaik­ki­aan 1 112. Ää­nes­tä­jien mää­rä mää­räy­tyy hiip­pa­kun­taan kuu­lu­van pap­pien ja leh­to­rien mää­rän pe­rus­teel­la. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa hei­tä on 556.

Maal­lik­ko­va­lit­si­joi­ta on yh­teen­sä sama mää­rä kuin pap­pis­va­lit­si­joi­ta. Suu­rin osa heis­tä on seu­ra­kun­tien va­lit­se­mia. Maal­lik­koi­hin lu­keu­tu­vat li­säk­si hiip­pa­kun­nas­ta kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­tut maal­lik­ko­e­dus­ta­jat, kirk­ko­hal­li­tuk­seen va­lit­tu maal­lik­ko­jä­sen ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton maal­lik­ko­jä­se­net sekä tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin maal­lik­ko­jä­sen ja la­ki­mie­sa­ses­so­ri.

Piis­pan­vaa­li toi­mi­te­taan 25. tou­ko­kuu­ta, ja mah­dol­li­nen toi­nen vaa­li­kier­ros jär­jes­te­tään 16. ke­sä­kuu­ta. Uu­si piis­pa vi­hi­tään vir­kaan­sa 3. syys­kuu­ta Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lin vaa­li­kes­kus­te­lu ma 24.4. klo 18 Lah­den Yh­teis­kou­lun sa­lis­sa (Kirk­ko­ka­tu 2). Kes­kus­te­lua voi seu­ra­ta ver­kos­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover