JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Kuoro soutaa konsert­tei­hinsa kirk­ko­ve­neellä – "Aina on keikalle ehditty"

Lau­lu­sil­ta-kier­tue tuo Wii­pu­ri­lai­sen Osa­kun­nan Lau­la­jat kirk­ko­ve­nei­neen Päi­jät-Hä­mee­seen.

Wene-WiOL-kuoron retkikunta pyrkii leiriytymään konserttia edeltäväksi yöksi lähelle konserttipaikkaa. Kuva: Wene-WiOL

Wene-WiOL-kuoron retkikunta pyrkii leiriytymään konserttia edeltäväksi yöksi lähelle konserttipaikkaa. Kuva: Wene-WiOL

Wene-WiOL

28.6.2023
Janne Urpunen

Wii­pu­ri­lai­sen Osa­kun­nan Lau­la­jien Wene-WiOL-kirk­ko­ve­ne­kuo­ro sou­taa ja kon­ser­toi tänä su­ve­na Päi­jät-Hä­mees­sä ja Ky­men­laak­sos­sa. Täl­lä ker­taa oh­jel­mis­tos­sa on vi­ro­lais­ta ja suo­ma­lais­ta se­ka­kuo­ro­mu­siik­kia.

– On myös or­to­dok­si­seen ja slaa­vi­lai­seen lau­lu­pe­rin­tee­seen no­jau­tu­via sä­vel­lyk­siä. Maan­tie­teel­li­ses­ti ja kult­tuu­ril­li­ses­ti men­nään yli Suo­men­lah­den.

Mu­siik­kia on esi­mer­kik­si vi­ro­lai­sel­ta Ar­vo Pär­til­tä ja uk­rai­na­lai­sel­ta, pit­kään Vi­ros­sa asu­neel­ta ja ny­ky­ään Hel­sin­gis­sä asu­val­ta Ga­li­na Gri­gor­je­val­ta.

– Täs­sä maa­il­man ajas­sa ja ti­lan­tees­sa tun­tuu eri­tyi­sen hie­nol­ta ol­la täl­lai­sel­la kon­sep­til­la lii­ken­tees­sä, ker­too Riku Lau­rik­ka, joka joh­taa kuo­roa yh­des­sä Erk­ki Nur­men ja Eli­sa Huo­vi­sen kans­sa.

Ei­kä kuo­ro unoh­da jou­lu­kuus­sa pois­nuk­ku­nut­ta vi­ro­lais­ta Ur­mas Si­sas­kia.

– Hän on Wi­O­Lil­le hy­vin tär­keä sä­vel­tä­jä. WiOL on esit­tä­nyt pal­jon hä­nen mu­siik­ki­aan.

Kon­ser­tin päät­tä­vä Na­der My God by U ei maan­tie­teel­li­ses­ti osu Suo­men­lah­den ym­pä­ris­töön, mut­ta ve­sil­le kyl­lä. Teos on kuo­ro­so­vi­tus vir­res­tä Ne­a­rer, My God, to Thee, jon­ka RMS Ti­ta­ni­cin or­kes­te­rin on ker­rot­tu soit­ta­neen vii­mei­se­nä kap­pa­lee­na en­nen lai­van up­po­a­mis­ta.

Kier­tu­een kol­me kon­sert­tia jär­jes­te­tään kirk­ko­sa­leis­sa, ja kuo­ro te­kee siir­ty­mät sou­ta­en.

– Ha­lu­am­me vie­dä mu­siik­kia maa­kun­tiin. Siir­rym­me pai­kas­ta toi­seen kirk­ko­ve­neil­lä ja lei­riy­dym­me maas­toon. Ai­ka­tau­lu on sil­lä lail­la väl­jä, et­tä ai­na on kei­kal­le eh­dit­ty. Ei ole tar­vin­nut ham­paat ir­ves­sä sou­taa.

Lau­rik­ka ker­too, et­tä ret­ki­kun­ta pyr­kii lei­riy­ty­mään kon­sert­tia edel­tä­väk­si yök­si lä­hel­le kon­sert­ti­paik­kaa.

– Keik­ka­päi­vä­nä ei voi hir­ve­äs­ti käyt­tää ai­kaa sou­ta­mi­seen, kun pi­tää teh­dä keik­ka­val­mis­te­lut ja puh­dis­tau­tua, et­tei ai­van met­sä­läi­si­nä esiin­ny­tä.

Hei­nä­kui­nen kier­tue on kuo­ron 37. vuo­tui­nen ve­ne­ret­ki. Päi­jän­teel­lä kuo­roa on näh­ty ja kuul­tu ai­em­min kah­des­ti. Vuon­na 2009 reit­ti oli Kuh­moi­nen–Sys­mä–Hei­no­la ja vuon­na 1992 Lah­ti–Asik­ka­la–Hol­lo­la.

Wene-WiOL-kirk­ko­ve­ne­kuo­ron Lau­lu­sil­ta-kier­tue Pa­das­jo­en kir­kos­sa 22.7. kel­lo 18, Hei­no­lan pi­tä­jän­kir­kos­sa 26.7. kel­lo 18 ja Jaa­lan kir­kos­sa 29.7. kel­lo 16. Noin tun­nin kes­tä­viin kon­sert­tei­hin on va­paa pää­sy. Kä­si­oh­jel­ma mak­saa 10/5 eu­roa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover