JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yritykset lähtivät Nastolassa mukaan yhteis­hank­kee­seen, joka tarjoaa ikäih­mi­sille apua kotiin ja työttömille työtä

Nas­to­lan seu­ra­kun­ta mu­ka­na Oman Ky­län Apu -hank­kees­sa.

”Nastolassa on runsaasti omakotitaloissa asuvia ikäihmisiä. Heitä Oman Kylän Apu voi auttaa vaikka pihatöissä”, kertoo Nastolan seurakunnan diakoniatyöntekijä Riikkaliisa Joentausta. Kuva: Irma Peltola

”Nastolassa on runsaasti omakotitaloissa asuvia ikäihmisiä. Heitä Oman Kylän Apu voi auttaa vaikka pihatöissä”, kertoo Nastolan seurakunnan diakoniatyöntekijä Riikkaliisa Joentausta. Kuva: Irma Peltola

Irma Peltola

20.8.2021
Irma Peltola

Nas­to­las­sa on käyn­nis­tet­ty Oman Ky­län Apu -yh­teis­han­ke, jon­ka kaut­ta au­te­taan van­huk­sia pär­jää­mään pa­rem­min ko­to­na. Aut­ta­mis­työ­hön pal­ka­taan työt­tö­miä ja osa­työ­ky­kyi­siä. Va­rat palk­kaa­mi­seen tu­le­vat lah­joi­tuk­si­na pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä.

En­si­si­jai­ses­ti yli 80-vuo­ti­aat voi­vat saa­da il­mais­ta työ­a­pua 3–4 tun­tia ko­ti­ta­lout­ta koh­ti. Apu voi toi­mia myös vä­li­vai­hees­sa, jol­loin ikään­ty­nyt ei ole vie­lä ko­ti­pal­ve­lun pii­ris­sä. Ikä­ra­ja ei ole eh­do­ton, vaan esi­mer­kik­si sai­rau­des­ta toi­pu­vat nuo­rem­mat­kin voi­vat pääs­tä avun pii­riin.

– Sii­vous, lu­mi­työt ja polt­to­pui­den te­ke­mi­nen ovat töi­tä, jot­ka iän kart­tu­es­sa tu­le­vat no­pe­as­ti lii­an ras­kaik­si teh­dä it­se, to­te­a­vat di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät Han­na-Kai­sa Var­jo­nen ja Riik­ka­lii­sa Jo­en­taus­ta Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­ta.

Naa­pu­ri­a­vun kal­tai­nen työ voi kat­taa mo­nen­lai­sia ko­dis­sa ja pi­hal­la teh­tä­viä as­ka­rei­ta: apua ul­koi­lus­sa ja asi­oil­la käyn­nis­sä, pyy­kin­pe­sus­sa, ver­ho­jen vaih­dos­sa, mat­to­jen to­mu­tuk­ses­sa, ruu­an­lai­tos­sa, va­ras­ton tai au­to­tal­lin sii­vouk­ses­sa tai ha­ra­voin­nis­sa ja ruo­hon­leik­kuus­sa.

Mo­nen toi­mi­jan yh­teis­hank­kees­sa di­a­ko­ni­a­toi­mis­to et­sii apua eni­ten tar­vit­se­vat ikäih­mi­set. Hy­ria sää­ti­ön Työ­ky­kyi­nen-han­ke so­pii osa­työ­ky­kyi­set tai työt­tö­mät TE-pal­ve­lui­den tu­ke­ma­na ja haas­taa yri­tyk­siä mu­kaan pro­jek­tiin. Työn­te­ki­jöi­den haas­tat­te­lut, opas­tuk­sen ja pal­kan­mak­sun hoi­taa On­ne­xi Oy.

Nas­to­la­lai­set yri­tyk­set ovat tä­hän men­nes­sä lah­joit­ta­neet va­ro­ja noin 10 van­huk­sen aut­ta­mi­sek­si. Jaa­na Rau­ti­ai­nen Hy­ria sää­ti­ös­tä to­te­aa, et­tä yrit­tä­jil­lä on ha­lua ol­la mu­ka­na te­ke­mäs­sä hy­vää ikäih­mi­sil­le ja toi­saal­ta tar­jo­ta työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia työt­tö­mil­le ja osa­työ­ky­kyi­sil­le.

Työt­tö­myy­den taus­tat ovat eten­kin ko­ro­na­kau­den jäl­keen mo­ni­nai­sia, jo­ten Rau­ti­ai­sen mu­kaan ha­luk­kai­ta ikäih­mis­ten aut­ta­jia kyl­lä löy­tyy.

– Pai­kal­li­nen yh­teis­työ aut­taa van­huk­sia ja työt­tö­miä ja luo us­koa tu­le­vai­suu­teen. Uu­si työl­lis­tä­mis­ta­pa on pi­lot­ti, joka on­nis­tu­es­saan voi tul­la käyt­töön muu­al­la­kin, Rau­ti­ai­nen sa­noo.

Ul­ko­puo­li­sen avun pyy­tä­mi­nen voi ol­la mo­nel­le ikäih­mi­sel­le vai­ke­aa. Voi ol­la huo­li, et­tä elä­ke­ra­hat ei­vät rii­tä tai vie­raan ih­mi­sen pääs­tä­mi­nen omaan ko­tiin saat­taa ujos­tut­taa.

– Tämä apu on täy­sin il­mais­ta. Seu­ra­kun­nan kaut­ta konk­reet­ti­nen apu akuut­tiin tar­pee­seen jär­jes­tyy jous­ta­vas­ti ja no­pe­as­ti.

Konk­reet­ti­sen avun vä­lit­tä­mi­nen so­pii Jo­en­taus­tan mu­kaan hy­vin di­a­ko­ni­a­työn hen­keen. Apua voi­vat saa­da kaik­ki Nas­to­lan ikäih­mi­set tar­ve­har­kin­nan pe­rus­teel­la, ei­kä au­tet­ta­van tar­vit­se ol­la seu­ra­kun­nan jä­sen.

Li­sä­tie­to­ja hank­kees­ta: www.oman­ky­la­na­pu.fi

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover