JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vasta seitsemäs versio tyydytti pelin­te­kijää

Vas­tuus­sa-pe­lil­lä teh­dään hy­vää sekä he­rä­tel­lään pe­laa­jia miet­ti­mään vas­tuul­li­suut­ta ja yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia.

Mika Leppäaho esitteli Vastuussa-peliä Marian Kammarin kahvilassa Eija Ikoselle ja Ville Venäläiselle. Kuva: Janne Urpunen

Mika Leppäaho esitteli Vastuussa-peliä Marian Kammarin kahvilassa Eija Ikoselle ja Ville Venäläiselle. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

6.3.2024
Janne Urpunen

Lah­den Lau­neen di­a­ko­ni Mika Lep­pä­a­ho yh­dis­ti har­ras­tuk­sen ja työn ke­hit­tä­mäl­lä Vas­tuus­sa-lau­ta­pe­lin. Vas­tuus­sa on niin sa­not­tu ku­pon­ki­pe­li (eng­lan­nik­si roll & write game), jos­sa hei­te­tään nop­paa ja teh­dään ky­näl­lä mer­kin­tö­jä pe­li­a­lus­tal­le.

Pe­lis­sä to­teu­te­taan Yh­teis­vas­tuu-kam­pan­ja “sy­tyt­tä­mäl­lä” kynt­ti­löi­tä, vä­rit­tä­mäl­lä sy­dä­miä ja ris­te­jä sekä te­ke­mäl­lä “li­pas­ke­räys­tä” val­loit­ta­mal­la lau­dan va­pai­ta ken­no­ja.

Lep­pä­a­ho on har­ras­ta­nut lau­ta­pe­le­jä vuo­si­kau­sia, mut­ta ei ole ai­em­min teh­nyt omaa pe­liä.

– En ol­lut aja­tel­lut, et­tä osai­sin teh­dä pe­lin. Ka­ve­ri­ni ker­toi jär­jes­tä­neen­sä as­kar­te­luil­lan, jos­sa teh­tiin Yh­teis­vas­tuu-ke­räyk­seen ko­ru­ja ja avai­men­pe­riä. Se kuu­los­ti ki­val­ta. Mie­tin, mitä minä voi­sin teh­dä. Voi­si­ko se ol­la lau­ta­pe­li?

Lep­pä­a­ho ker­too pe­lan­neen­sa niin pal­jon, et­tä pe­lin pe­ru­si­dea syn­tyi var­sin hel­pos­ti.

– Eri­lai­set ku­pon­ki­pe­lit ovat tut­tu­ja, mut­ta en osaa sa­noa, on­ko tuos­sa link­kiä jo­hon­kin tiet­tyyn pe­liin, jota olen pe­lan­nut. Läh­din liik­keel­le Yh­teis­vas­tuu-lo­gos­ta, joka koos­tuu sy­dä­mes­tä ja ris­tis­tä. Kynt­ti­lät kyt­key­ty­vät aja­tuk­sis­sa­ni toi­voon ja kris­til­li­seen lä­him­mäi­sen­rak­kau­teen.  

Myyn­tiin pe­lin­te­ki­jä kel­puut­ti Vas­tuus­sa-pe­lin seit­se­män­nen ver­si­on.

– Olen pe­lan­nut pe­liä lau­ta­pe­li­ka­ve­rei­de­ni, ja myös vä­hem­män lau­ta­pe­lai­lua har­ras­ta­vien, ku­ten van­hem­pie­ni kans­sa. Sain hy­vää pa­lau­tet­ta jo ver­si­os­ta yk­si. Olen ke­hit­tä­nyt pe­liä edel­leen pa­laut­teen ja pe­li­ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la.   

Vas­tuus­sa-pe­liä voi pe­la­ta 1–4 hen­ki­löä. Pe­lis­sä on seit­se­män kier­ros­ta. Yk­si kier­ros ku­vaa Yh­teis­vas­tuun yh­tä kam­pan­ja­kuu­kaut­ta.

Pe­liä voi pe­la­ta yk­sin, yh­teis­työ­nä ja toi­sia vas­taan kil­pail­len. Yk­sin­pe­lis­sä ja yh­teis­työ­pe­lis­sä kam­pan­ja on­nis­tuu, kun kaik­ki kynt­ti­lät saa­daan sy­ty­tet­tyä sekä sy­dä­met ja ris­tit vä­ri­tet­tyä. Kil­pai­lul­li­ses­sa pe­lis­sä eni­ten pis­tei­tä ke­rän­nyt voit­taa.

Vas­tuus­sa-pe­lin pak­kaus si­säl­tää nel­jä pe­li­nap­pu­laa, val­koi­sen ja pin­kin no­pan sekä 25 ker­ta­käyt­töis­tä pe­li­a­lus­taa.

– Jos pe­li­a­lus­tan la­mi­noi ja pe­laa pyy­hit­tä­vil­lä tus­seil­la, pe­laa­mi­nen ei ra­joi­tu 25:een ker­taan, Lep­pä­a­ho vink­kaa.

Pe­lin­te­ki­jä on miet­ti­nyt myös vä­ri­so­kei­ta pe­laa­jia.

– Pe­li­nap­pu­lan li­säk­si va­li­taan oma sym­bo­li: kol­mio, täh­ti, kuk­ka tai ne­liö. Vä­rit­tä­mi­sen si­jaan sy­dä­met ja ris­tit voi mer­ki­tä omal­la sym­bo­lil­la.

Vas­tuus­sa-pe­liä myy­dään Lau­neen seu­ra­kun­nas­sa kym­me­nen eu­ron hin­taan. Mika Lep­pä­a­ho sa­noo, et­tä peli on mah­dol­lis­ta myös pos­tit­taa.

– Jos pe­lin ha­lu­aa os­taa, kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä mi­nuun tai Lau­neen seu­ra­kun­taan.

Pe­lin myyn­nis­tä saa­tu tuot­to oh­ja­taan ko­ko­nai­suu­des­saan vuo­den 2024 Yh­teis­vas­tuu-ke­räyk­seen.

– Tun­tuu hie­nol­ta, et­tä olen saa­nut käyt­tää omaa eri­koi­so­saa­mis­ta­ni täl­lä ta­voin. Vie­lä hie­nom­paa on, et­tä pe­lin myyn­nis­tä saa­dut va­rat me­ne­vät to­del­la hy­vään tar­koi­tuk­seen, syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten aut­ta­mi­seen, Lep­pä­a­ho sa­noo.

Vas­tuus­sa on kel­puu­tet­tu kan­sain­vä­li­sen Bo­ard­ga­me­geek-si­vus­ton pe­li­tie­to­kan­taan. Esit­te­lyn­sä mu­kaan si­vus­tol­la on yli kak­si mil­joo­naa re­kis­te­röi­ty­nyt­tä käyt­tä­jää.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover