JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uhkaako lähe­tys­työtä saattohoito? – "Meidän tulee oppia nuorten aikuisten tapa ajatella"

Ville Laine, Sara Mäkinen, pappi ja kirjailija Erkki Jokinen keskustelivat lauantaina Lähetyksen kesäpäivillä Vierumäellä. Kuva: Teemu Leppänen

Ville Laine, Sara Mäkinen, pappi ja kirjailija Erkki Jokinen keskustelivat lauantaina Lähetyksen kesäpäivillä Vierumäellä. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

11.6.2022
Teemu Leppänen

Lä­he­tys­työn muu­tok­sia ja tu­le­vai­suut­ta poh­dit­tiin Lä­he­tyk­sen ke­sä­päi­vil­lä lau­an­tai­na Vie­ru­mä­el­lä.

– Meil­lä on kak­si vaih­to­eh­toa. Toi­nen on se, et­tä opim­me pu­hu­maan nuor­ten ai­kuis­ten kie­lel­lä ja kuun­te­le­maan hei­dän aja­tuk­si­aan. Toi­nen on se, et­tä saam­me val­mis­tau­tua ko­ti­mai­sen lä­he­tys­työn saat­to­hoi­toon, sa­noi pap­pi ja kir­jai­li­ja Erk­ki Jo­ki­nen.

Jo­ki­sen mie­les­tä uu­den ja van­ha su­ku­pol­ven maa­il­man­ku­vas­sa on yk­si sel­keä ja po­si­tii­vi­nen ero.

– En­nen me kris­ti­tyt ha­lu­sim­me erot­tua muis­ta niin, et­tä muut elä­vät täs­sä maa­il­mas­sa ja hei­dän pi­täi­si tul­la mei­dän maa­il­maam­me. Olen iloin­nut, et­tä nuo­ris­sa nä­kyy, et­tä hei­dät on lä­he­tet­ty tä­hän maa­il­maan. He elä­vät täs­sä maa­il­mas­sa mui­den jou­kos­sa.

Nuo­ri ai­kui­nen Sara Mä­ki­nen ker­toi, et­tä lä­he­tys­työ "vie Jee­suk­sen seu­raa­mi­sen uu­del­le ta­sol­le". 

– Lä­he­tys­työ tuo elä­mää­ni elä­vää us­koa ja sel­lais­ta elä­mää, jota ei oi­kein muu­ten löy­dä. Point­ti on yk­sin­ker­tai­nen kuu­li­ai­suus. Mi­hin mei­dät kut­su­taan, sin­ne me me­nem­me. Se te­kee elä­mäs­tä yk­sin­ker­tais­ta.

Mä­ki­nen opis­ke­lee ke­hi­tys­maa­tut­ki­mus­ta Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Hä­nen mu­kaan­sa ke­hi­ty­syh­teis­työl­lä ja lä­he­tys­työl­lä on pal­jon yh­teis­tä.

– On se­ku­laa­re­ja jär­jes­tö­jä, jot­ka te­ke­vät pal­jon tär­ke­ää työ­tä. Lä­he­tys­työs­sä sen li­säk­si an­nam­me myös va­paut­ta ja rau­haa, jota tämä maa­il­ma ei voi tar­jo­ta. Li­säk­si sii­nä on mu­ka­na toi­vo ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä.

Mä­ki­nen myös huo­maut­ti, et­tä lä­he­tys­työ­tä ei voi oi­kein läh­teä yk­sin te­ke­mään.

– Sitä teh­dään yh­des­sä. Kan­nus­ta­mi­nen ja tuki on tär­ke­ää.

Nuo­ri ai­kui­nen Vil­le Lai­ne ker­toi ole­van­sa kiin­nos­tu­nut lä­he­tys­työ­hön läh­te­mi­ses­tä saa­vut­ta­mat­to­mien pa­riin.

– Mi­nua on häi­rin­nyt lap­ses­ta saak­ka, et­tä mitä ta­pah­tuu niil­le, jot­ka ei­vät kos­kaan saa tie­tää Jee­suk­ses­ta. Ny­kyi­sin se ei kui­ten­kaan häi­rit­se niin pal­jon ja olen op­pi­nut hy­väk­sy­mään sen, et­tä kaik­kia Ju­ma­lan suun­ni­tel­mia ei tar­vit­se tie­tää.

Lä­he­tys­työ­tä muut­taa myös di­as­po­ra­työ eli ko­ti­seu­dul­taan liik­keel­lä ole­vien ih­mis­ten pa­ris­sa teh­tä­vä lä­he­tys­työ.

– Lä­he­tys­työ ei ole­kaan enää ai­na sitä, et­tä meil­lä on val­mis kirk­ko jos­sain maas­sa. Täs­sä uu­des­sa lä­he­tys­työs­sä ei ole ole­mas­sa mi­tään ra­ken­tei­ta. Liik­keel­lä ole­via ih­mi­siä on Eu­roo­pas­sa­kin pal­jon, sa­noi Lä­he­ty­syh­dis­tys Kyl­vä­jän ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Juri Veik­ko­la.

Ai­em­min di­as­po­ra­työ­tä kut­sut­tiin pa­ko­lais­työk­si. Sen eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Ta­ne­li Sky­tän mu­kaan täl­lä tie­toi­sel­la muu­tok­sel­la väl­ty­tään ih­mis­ten mää­rit­te­lyl­tä hei­dän sta­tuk­sen­sa mu­kaan.

– Työs­ken­te­lem­me en­nen kaik­kea ih­mis­ten kans­sa. Ih­mi­siä on liik­keel­le eri­lai­sis­ta syis­tä, ei vain pa­ko­lai­si­na. Pa­ko­lais-ter­mi stig­ma­ti­soi tur­haan ih­mi­siä. Li­säk­si pa­ko­lais­työ miel­le­tään en­si­si­jai­ses­ti hu­ma­ni­tää­ri­sek­si työk­si. Di­as­po­ra­työ on ylei­ses­ti käy­tös­sä kan­sain­vä­li­sis­sä yh­teyk­sis­sä.

Di­as­po­ra­työ­tä on teh­ty ja teh­dään esi­mer­kik­si Krei­kas­sa, jos­sa pa­ko­lai­saal­to on ol­lut vii­me vuo­si­na val­ta­va. Sen ai­ka­na on en­si­si­jai­ses­ti tar­jot­tu hu­ma­ni­tää­ris­tä apua eli esi­mer­kik­si ruo­kaa ja vaat­tei­ta, min­kä li­säk­si on tar­jot­tu mah­dol­li­suus myös kuul­la kris­ti­nus­kos­ta. Työ­tä teh­neet Mik­ko ja Lii­sa Pu­ha­lai­nen ker­toi­vat, et­tä yli puo­let avun­saa­neis­ta ha­lu­si­vat osal­lis­tua myös sii­hen.

– Osal­lis­tu­mi­nen oli täy­sin va­paa­eh­tois­ta. Oli­si ol­lut mo­raa­li­ton­ta pa­kot­taa kuun­te­le­maan Jee­suk­ses­ta, Lii­sa Pu­ha­lai­nen sa­noi.

Esi­tyk­siä kuun­te­li Vie­ru­mä­en Count­ry Clu­bil­la sa­lin­täy­tei­nen ylei­sö. Lä­he­tyk­sen ke­sä­päi­vät päät­ty­vät lau­an­tai­na klo 20.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover