JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Työryhmä käyttää juus­to­höylää Taini­on­virran seura­kun­nassa

Sääs­tö­ta­voi­te on 100 000 eu­roa. Hen­ki­lös­tö­sa­nee­rauk­sen tar­ve rat­ke­aa syk­syl­lä.

Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjaus on keskeisimpiä syitä Tainionvirran seurakunnan tarkkaan talouskuriin. Hanke tarvitsee omaa rahoitusta miljoona euroa vuosina 2022–2023.

Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjaus on keskeisimpiä syitä Tainionvirran seurakunnan tarkkaan talouskuriin. Hanke tarvitsee omaa rahoitusta miljoona euroa vuosina 2022–2023.

Esa Arvekari

11.3.2022
Esa Arvekari

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta aset­ti työ­ryh­män poh­ti­maan kei­no­ja 100 000 eu­ron bud­jet­ti­a­li­jää­män kat­ta­mi­seen.

So­peut­ta­mi­sen taus­tal­la ovat sa­mat syyt kuin useim­mis­sa muis­sa­kin vas­taa­vis­sa seu­ra­kun­nis­sa.

– Sys­män ja Har­to­lan vä­es­tö vä­he­nee, kos­ka kuol­lei­suus on syn­ty­vyyt­tä suu­rem­pi. Niin ikään pois­muut­to on pa­luu­muut­toa suu­rem­pi. Jon­kin ver­ran on myös seu­ra­kun­nas­ta eron­nei­ta. Tämä tar­koit­taa vää­jää­mät­tä kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen vä­he­ne­mis­tä, las­kee kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri.

Kol­men vuo­den ai­ka­na vä­es­tön vä­he­ne­mi­nen on las­ke­nut ve­ro­tu­lo­ja 80 000 eu­roa. Ve­ro­tu­lo­jen las­ke­taan pu­to­a­van al­le mil­joo­nan eu­ron ra­jan vuon­na 2024, jo­ten me­no­jen so­peut­ta­mi­nen ei pää­ty tä­hän vuo­teen.

– Ve­ro­tu­lo­jen pu­to­a­mi­nen ei on­nek­si ta­pah­du suo­ra­vii­vai­ses­ti vä­es­tön vä­he­ne­mi­sen kans­sa. Kuol­leis­sa on pal­jon pie­ni­tu­loi­sia elä­ke­läi­siä, kun taas uu­det elä­ke­läi­set ja paik­ka­kun­nal­le muut­ta­vat ovat pa­rem­pi­tu­loi­sia. Pois muut­ta­vis­sa on pal­jon opis­ke­li­joi­ta, jot­ka vä­hän an­sait­se­vi­na ei­vät vai­ku­ta rat­kai­se­vas­ti ve­ro­tu­loi­hin, hän to­te­aa.

Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen on hoi­det­tu pää­o­sin kiin­teis­tö­ku­lu­ja vä­hen­tä­mäl­lä. Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa tämä ei tuo no­pei­ta rat­kai­su­ja.

Seu­ra­kun­nas­sa on kak­si kirk­koa, kak­si seu­ra­kun­ta­ta­loa, kak­si lei­ri­kes­kus­ta ja van­ha pap­pi­la. Sys­män Ola­vin toi­min­ta­kes­kus on jo vuok­ral­la ja sa­maan ai­kaan myyn­nis­sä. Sys­män Ola­vin­ran­nan lei­ri­kes­kuk­sen osal­ta poh­di­taan joko myyn­tiä tai ton­tin kaa­voit­ta­mis­ta ja myy­mis­tä vapa-ajan asu­mi­seen.

– Näil­le kiin­teis­töil­le on vä­hän ky­syn­tää, jo­ten myyn­ti­a­jat voi­vat ol­la pit­kiä. Toi­min­ta­kes­kuk­sen ja lei­ri­kes­kuk­sen mah­dol­li­set myyn­ti­tu­lot käy­tet­täi­siin Sys­män kes­ki­ai­kai­sen ki­vi­kir­kon kor­jauk­seen, jo­ten tu­lot ei­vät oli­si käy­tet­tä­vis­sä nyt kä­sil­lä ole­van muun seu­ra­kun­ta­ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen, San­ka­ri to­te­aa.

Kos­ka ve­ro­tu­lot vä­he­ne­vät, jou­du­taan so­peut­ta­mi­nen to­teut­ta­maan mo­ni­na pie­ni­nä sääs­töi­nä.

– Työ­ryh­män teh­tä­vä edel­lyt­tää juus­to­höy­län käyt­töä, muu­ta­mien kymp­pi­ton­nien et­si­mis­tä pe­ri­aat­tees­sa kaik­ki­al­ta, hen­ki­lös­tö­me­no­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta, hän tii­vis­tää.

Toi­mi­kun­ta jou­tu­nee poh­ti­maan muun mu­as­sa hau­taus­mai­den hoi­don sääs­tö­jä, kos­ka hoi­to­ku­lut ovat lä­hes kak­sin­ker­tais­tu­neet uu­sien so­pi­mus­ten myö­tä, ol­len nyt 125 000 eu­roa vuo­des­sa. Tar­kas­te­luun kuu­lu­vat myös ate­ri­a­pal­ve­lu­ku­lut, joi­ta syn­tyy eni­ten di­a­ko­ni­as­sa ja per­he­ker­hos­sa.

Sääs­tö­teh­tä­vää li­sää se, et­tä vir­ka­to­dis­tuk­siin liit­ty­vät tu­lot, 15 000 eu­roa, pois­tui­vat seu­ra­kun­nal­ta ku­lu­va­na vuon­na hal­lin­noin­nin kes­kit­ty­es­sä Lah­teen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover