JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Taini­on­vir­ralla on keksitty keinot korona-ajan diako­ni­a­työ­hönkin – "Jokainen ihminen on tärkeä ja Jumala rakastaa meitä kaikkia"

"Ystävyyden poluilla halusimme muistuttaa, että jokainen ihminen on äärettömän arvokas", sanoo Tainionvirran seurakunnan diakonissa Satu Saari. Kuva: Irma Peltola

"Ystävyyden poluilla halusimme muistuttaa, että jokainen ihminen on äärettömän arvokas", sanoo Tainionvirran seurakunnan diakonissa Satu Saari. Kuva: Irma Peltola

Irma Peltola

25.5.2021
Irma Peltola

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työs­sä on val­lin­nut läpi ko­ro­na­vuo­den vah­va­na aja­tus, et­tä tar­vit­se­vat ei­vät saa jää­dä il­man apua.

– Rin­nal­la kul­ke­mi­nen ja lä­hei­syys on pi­tä­nyt ta­voit­taa osin uu­sin kei­noin, sa­no­vat di­a­ko­nis­sat Satu Saa­ri ja Kir­si Män­nis­tö.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nal­la on kak­si toi­mi­pis­tet­tä, jois­ta Satu Saa­ri työs­ken­te­lee Sys­mäs­sä ja Kir­si Män­nis­tö Har­to­las­sa. Etäi­syyt­tä on pa­ri­kym­men­tä ki­lo­met­riä, jo­ten mo­lem­mil­la on omat asi­ak­kaan­sa, mut­ta työn ide­oin­tia teh­dään myös yh­des­sä.

Asi­a­kas­ta­paa­mi­sia on pi­det­ty tur­val­li­ses­ti ul­ko­na, ku­ten ih­mis­ten ko­ti­o­vil­la ja di­a­ko­ni­a­toi­mis­ton ovel­la. Hoi­va­ko­tien asuk­kai­den kans­sa on is­tut­tu pi­hal­la pen­kil­lä ja seu­ra­kun­ta­lai­sil­le on tar­jot­tu ru­kous­kä­ve­ly­jä.

Di­a­ko­ni­an jär­jes­tä­mät yh­tei­set ruo­kai­lu­het­ket vaih­tui­vat val­mii­den ruo­ka-an­nos­ten ja­ka­mi­seen. An­nok­sia on teh­ty yh­des­sä emän­tien ja va­paa­eh­tois­ten kans­sa. Myös EU-ruo­kaa ja kau­pois­ta saa­tua hä­vik­ki­ruo­kaa on saa­tu ja­koon.

Ys­tä­vyy­den pol­ku oli avoin­na vii­kon ajan sekä Har­to­las­sa et­tä Sys­mäs­sä. Oma­toi­mi­ses­ti kul­jet­ta­van po­lun ras­teil­la sai kur­kot­taa ja ve­nyt­tää ylös Ju­ma­lan luo ja tai­vut­taa koh­ti maa­ta, jos­ta kaik­ki kas­vaa. Mu­kaan sai myös ot­taa kynt­ti­län ys­tä­vän hau­dal­le vie­tä­väk­si. Yh­des­sä puus­sa oli kylt­ti "Mi­nua saa ha­la­ta ra­joi­tuk­set­ta!"

– Po­lun myö­tä ha­lu­sim­me muis­tut­taa, et­tä vaik­ka tun­tuu yk­si­näi­sel­tä, jo­kai­nen ih­mi­nen on tär­keä ja Ju­ma­la ra­kas­taa mei­tä kaik­kia, ker­too po­lun ide­oi­nut Män­nis­tö.  

Sys­mäs­sä ja Har­to­las­sa on pal­jon iäk­käi­tä ih­mi­siä, jois­ta osa jäi liik­ku­mis- ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten myö­tä to­del­la yk­sin. Kun ta­paa­mi­sia ra­joi­tet­tiin, tar­tut­tiin pu­he­li­meen. 

– Joil­le­kin soi­tin ker­ran vii­kos­sa, toi­sil­le ker­ran kuu­kau­des­sa. Pu­he­lut ovat ol­leet pi­det­ty­jä. Ju­tel­les­sa on hy­vin vä­lit­ty­nyt, mi­ten ko­to­na jak­se­taan, ker­too Saa­ri. 

Seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-sivu on ah­ke­ras­sa käy­tös­sä. On esi­ru­kous- ja har­taus­het­kiä ja vi­de­ob­lo­gia. Kah­vi­het­ki-har­taus­het­kes­sä oli­vat vuo­ro­tel­len mu­ka­na kaik­ki seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ker­to­mas­sa työs­tään. Uu­sis­sa työ­ta­vois­sa oli aluk­si opet­te­lu­a­kin.

– Kah­vi­het­kiä edi­toi poi­ka­ni, jot­ta ne saa­tiin mu­ka­vik­si kat­soa, nau­rah­taa Saa­ri.

Kir­si Män­nis­tö on pi­tä­nyt jo pi­dem­pään vi­de­ob­lo­gia.

– Aluk­si oli var­mas­ti kai­kil­le iso kyn­nys esiin­tyä vi­de­ol­la. Pik­ku­hil­jaa sii­hen tot­tui, Män­nis­tö ker­too. 

Koh­taa­mi­set ovat di­a­ko­ni­a­työn ydin­tä, jos­ta ko­ro­na sul­ki osan pois. Asi­a­kas­työ muut­tui.

– Et­si­vää van­hus­työ­tä ja ak­tii­vis­ta va­paa­eh­tois­toi­min­taa ei juu­ri voi to­teut­taa. Toi­saal­ta vi­de­ot voi­vat tuo­da mei­tä seu­ra­kun­nan ih­mi­siä myös lä­hei­sem­mik­si, miet­tii Saa­ri. 

Poik­keu­so­lot ovat an­ta­neet enem­män ti­laa uu­sil­le toi­min­ta­ta­voil­le. It­se ide­oi­tu­ja ja muu­al­ta poi­mit­tu­ja hy­viä käy­tän­tö­jä on voi­tu ot­taa mu­kaan ar­ki­työ­hön. Luo­vuus ja yh­teis­työ on kas­va­nut kai­kes­sa seu­ra­kun­ta­työs­sä.

– Eten­kin las­te­noh­jaa­jien kans­sa on teh­ty pal­jon yh­teis­työ­tä, to­te­aa Män­nis­tö.

Yh­des­sä teh­tiin pää­si­äi­sen sa­no­maa vies­ti­vä ik­ku­na­ku­va­el­ma ja va­el­lus. Van­huk­sil­le koot­tiin pää­si­äis­leh­ti, jota ja­et­tiin ko­ti­hoi­don ja ap­tee­kin kaut­ta. Jou­lu­na Har­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­le ra­ken­net­tiin po­ru­kal­la kau­niis­ti ko­ris­tel­tu jou­lu­maa, jo­hon pää­si yk­si­tel­len sa­mal­la, kun nou­ti di­a­ko­ni­an tar­jo­a­man jou­lu­a­te­ri­an.

Seu­ra­kun­nan vi­de­oi­dus­sa jou­lu­ter­veh­dyk­ses­sä kaik­ki työn­te­ki­jät lu­ki­vat vuo­rol­laan pät­kän jou­lu­e­van­ke­liu­mia. Ko­ro­nan vuok­si joku luki ko­to­na, joku ul­ko­na, työ­huo­nees­sa tai kir­kos­sa. Lo­puk­si lau­let­tiin yh­des­sä vir­si ”Maa on niin kau­nis” Tai­ni­on­vir­ran ran­nal­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover