JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Omaishoito on valtiolle kuin lottovoitto – siitä huolimatta omais­hoi­tajia jätetään julkisten palveluiden ulko­puo­lelle

Omaishoito koskettaa lähes jokaista suomalaista jossain vaiheessa hoitajana tai hoidettavana, sanoo Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Martti Talja.  Terttu Kopra toimii miehensä Veikko Kopran omaishoitajana. Kuva: Markku Lehtinen

Omaishoito koskettaa lähes jokaista suomalaista jossain vaiheessa hoitajana tai hoidettavana, sanoo Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Martti Talja. Terttu Kopra toimii miehensä Veikko Kopran omaishoitajana. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

14.1.2022
Laura Visapää

– Päi­jät-Hä­mees­sä on vai­ke­aa pääs­tä vi­ral­li­sek­si omais­hoi­ta­jak­si. Tääl­lä on Suo­men tiu­kim­mat kri­tee­rit, sa­noo Päi­jät-Hä­meen Omais­hoi­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Mart­ti Tal­ja.

Päi­jät-Hä­mees­sä oli so­pi­muk­sen teh­nei­tä omais­hoi­ta­jia vii­me vuon­na lä­hes 1500, Suo­mes­sa 13 000. Val­ta­o­sa Suo­men omais­hoi­ta­jis­ta on so­pi­muk­set­to­mia. Ar­vi­on mu­kaan maas­sa on 350 000 omais­hoi­to­ti­lan­net­ta.

– Su­rul­lis­ta on, et­tä nämä ”so­pi­muk­set­to­mat” omais­hoi­ta­jat jää­vät pää­o­sin jul­kis­ten pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le.

Omais­hoi­det­ta­vat ovat kai­ken ikäi­siä ih­mi­siä, ja hoi­don tar­pee­seen on eri­lai­sia syi­tä, ku­ten vam­mai­suus tai vam­mau­tu­mi­nen ja ikään­ty­mi­seen liit­ty­vät ete­ne­vät sai­rau­det. Tyy­pil­li­sin hoi­ta­ja on 65 vuot­ta täyt­tä­nyt nai­nen, joka hoi­taa puo­li­so­aan.

– Omais­hoi­to kos­ket­taa lä­hes jo­kais­ta suo­ma­lais­ta jos­sain vai­hees­sa hoi­ta­ja­na tai hoi­det­ta­va­na. Hoi­van ko­ko­nai­suu­des­sa omais­hoi­to on kes­kei­nen osa, jota il­man jul­ki­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to kuor­mit­tui­si kes­tä­mät­tö­mäs­ti.

Uu­den tut­ki­muk­sen mu­kaan pel­käs­tään so­pi­mu­so­mais­hoi­don pii­ris­sä ole­vien iäk­käi­den hen­ki­löi­den hoi­don kus­tan­nuk­set oli­si­vat vuo­des­sa yli kol­me mil­jar­dia eu­roa ny­kyis­tä suu­rem­mat il­man omais­ten apua.

– Voi­daan sa­noa, et­tä jul­ki­sel­le so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäl­le omais­hoi­ta­ja on lot­to­voit­to.

Omais­hoi­to on kun­nal­le edul­lis­ta. Yh­den ikään­ty­neen te­hos­tet­tu pal­ve­lu­a­su­mi­nen mak­saa 63 000 eu­roa vuo­des­sa ja omais­hoi­to 12 000 eu­roa vuo­des­sa.

Vä­es­tön ikään­ty­es­sä ja huol­to­suh­teen hei­ke­tes­sä omais­hoi­ta­jien mer­ki­tys kas­vaa en­ti­ses­tään. 

Omais­hoi­ta­ja pää­see tuen pii­riin hoi­det­ta­van toi­min­ta­ky­ky­ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la. Tuki koos­tuu palk­ki­os­ta ja pal­ve­luis­ta.

Omais­hoi­ta­jal­le kuu­lu­vat hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­tar­kas­tuk­set, usein etä­nä, sekä kol­me va­paa­vuo­ro­kaut­ta kuu­kau­des­sa.

– Va­paa­päi­vä saat­taa men­nä muu­ta­man tun­nin pois­sa­o­los­ta ko­toa. Koti- ja si­jais­hoi­toa on vai­kea saa­da Päi­jät-Hä­mees­sä, mikä mah­dol­lis­tai­si täy­si­mää­räi­sem­mät va­paat. So­pi­muk­set­to­mat ei­vät saa täl­lä alu­eel­la va­pai­ta lain­kaan, vaik­ka laki mah­dol­lis­taa kah­den vuo­ro­kau­den an­ta­mi­sen.

Tal­ja pe­rään­kuu­lut­taa li­sää ly­hy­tai­kais­paik­ko­ja ja per­he­hoi­toa omais­hoi­ta­jien va­pai­den ajak­si, mak­sut­to­mia lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja sekä hen­kis­tä tu­kea omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­sen avuk­si.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover