JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Moni­käyt­töinen Asikkalan uusi seura­kun­ta­koti hengittää kanavan rannan ilmaa – "Lähtökohdat toimivalle kodille ovat nyt mahtavat"

4.5.2021
Teemu Leppänen

Asik­ka­lan uu­si seu­ra­kun­ta­ko­ti on si­sus­tus- ja vii­meis­te­ly­töi­tä vail­le val­mis.

Jos ko­ro­na suo, Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen vih­kii Vääk­syn ka­na­van ran­nal­le ra­ken­ne­tun hir­si­ta­lon käyt­töön 23. tou­ko­kuu­ta.

Päi­vä on erään­lai­nen pää­tös vuo­sia kes­tä­neel­le kes­kus­te­lul­le ja pää­tök­sen­te­ol­le, joka käyn­nis­tyi, kun sa­mal­la pai­kal­la si­jain­nut van­ha seu­ra­kun­ta­ko­ti jou­dut­tiin sul­ke­maan si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si.

– Aja­tuk­se­na oli teh­dä uu­si ra­ken­nus, jos­sa ei tu­li­si kos­kaan si­säil­ma­on­gel­mia. Hir­si­ta­los­sa on hyvä hen­git­tää. Si­säil­ma on otet­tu huo­mi­oon myös esi­mer­kik­si lat­ti­oi­den lii­mat­to­mis­sa pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­sa, sa­noo ra­ken­nuk­sen suun­ni­tel­lut Kari Jär­vi­nen.

Huh­ti­kuun lo­pul­la ta­kuu­kor­jauk­sia te­ke­vät ra­ken­nus­mie­het hää­ri­vät vie­lä ra­ken­nuk­ses­sa, ja wc-is­tuin odot­taa au­las­sa pa­luu­ta pai­kal­leen.

Kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen sa­noo ole­van­sa erit­täin tyy­ty­väi­nen uu­teen seu­ra­kun­ta­ko­tiin.

– Ra­ken­nus on syn­ty­nyt sii­tä, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set ha­lu­a­vat pai­kan, jos­sa voi­tai­siin koh­da­ta toi­sia ar­jen kes­kel­lä. Tämä osoit­taa, et­tä ihan oi­ke­as­ti us­ko­taan, et­tä seu­ra­kun­nan sa­no­ma kan­taa vie­lä tänä päi­vä­nä, sa­noo upou­u­del­le vaa­le­an­vih­re­äl­le soh­val­le is­tah­ta­nut Lau­lai­nen.

Kari Jär­vi­nen ku­vai­lee seu­ra­kun­ta­ko­tia avoi­mek­si sy­lik­si, joka ot­taa si­sään­tu­li­jat vas­taan.

Pää­o­vea vas­ta­pää­tä ole­vis­ta, ka­na­van­puo­lei­sis­ta ik­ku­nois­ta nä­kyy luon­to ja ka­na­vas­sa kul­ke­vat ve­neet.

Asikkalan seurakunnan kirkkoherra Jari Laulainen ja rakennusarkkitehti Kari Järvinen keskustelivat uuden seurakuntakodin kirkkosalissa. Taustalla olevan seinän ja ikkunoiden eteen tulee alttari. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Asikkalan seurakunnan kirkkoherra Jari Laulainen ja rakennusarkkitehti Kari Järvinen keskustelivat uuden seurakuntakodin kirkkosalissa. Taustalla olevan seinän ja ikkunoiden eteen tulee alttari. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Esa-Pekka Parkkinen

Yk­si suu­rim­pia muu­tok­sia on nuo­ris­to­ti­lo­jen au­ke­a­mi­nen vuo­sien jäl­keen Asik­ka­lan kes­kus­taan. Ko­din toi­nen pää­ty on va­rat­tu ko­ko­naan nuo­ri­so­työl­le, jol­le on myös oma si­sään­käyn­tin­sä.

– Tä­hän on help­po tul­la käy­mään kou­lun jäl­keen vaik­ka ko­ti­mat­kal­la, sa­noo nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Min­na Rui­ni.

Uu­des­sa seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa täy­si­pai­noi­nen viik­ko­toi­min­ta al­ka­nee vas­ta syk­syl­lä ke­sän lei­rien jäl­keen. Ke­sä­te­o­lo­gin pi­tä­mät nuor­te­nil­lat ko­koon­tu­vat kui­ten­kin uu­des­sa ko­dis­sa heti, jos ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia voi­daan pur­kaa.

En­nen ko­ro­naa väis­tö­ti­lois­sa kävi jopa lä­hes sata nuor­ta ker­ral­la. Uu­des­sa ko­dis­sa pelk­kä nuo­ri­so­sii­pi ei tä­hän rii­tä, mut­ta nuo­ri­so­työ hyö­dyn­tää myös mui­ta ko­din ti­lo­ja. Se on 800-ne­li­öi­sen ra­ken­nuk­sen hen­gen mu­kais­ta myös muus­sa toi­min­nas­sa.

– Vaik­ka olem­me seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa, jos­sa on kirk­ko­sa­li, niin voim­me aja­tel­la tätä myös niin, et­tä kaik­ki ti­lat voi­vat toi­mia jos­sain muus­sa käy­tös­sä. Jopa kirk­ko­sa­li voi­daan tyh­jen­tää ka­lus­teis­ta ja jär­jes­tää sii­nä muu­ta, ti­laan so­pi­vaa toi­min­taa. Sen ta­kia tääl­lä on avat­ta­via ja sul­jet­ta­via sei­niä, sa­noo Jär­vi­nen.

Eri toi­min­to­ja voi­daan pi­tää myös sa­maan ai­kaan ja­ka­mal­la ti­lo­ja lii­ku­tel­ta­vien sei­nien avul­la.

Asikkalan seurakuntakodin kirkkosali on kalustamista vaille valmis. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Asikkalan seurakuntakodin kirkkosali on kalustamista vaille valmis. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Esa-Pekka Parkkinen

EL-Kori Oy:n ti­lois­sa si­jan­nei­siin nuor­ten väis­tö­ti­loi­hin eh­dit­tiin Rui­nin mu­kaan jo tot­tua, ei­kä kol­men ki­lo­met­rin mat­ka kes­kus­tas­ta es­tä­nyt nuo­ria ko­koon­tu­mas­ta.

– Sitä ei ol­lut tar­koi­tet­tu nuo­ri­so­ti­lak­si, mut­ta se oli tar­peek­si iso ja ro­soi­nen. Sii­tä tuli sil­le su­ku­pol­vel­le oma paik­ka ja koti, Rui­ni sa­noo.

Poi­kia kä­vi­jöis­tä oli 70–80 pro­sent­tia.

– Toi­vo­taan, et­tä po­jat us­kal­ta­vat tul­la myös tän­ne. Sit­ten, kun nuo­ret pää­se­vät tän­ne si­sään, niin he­kin näyt­tä­vät, et­tä mi­ten tämä tila par­hai­ten toi­mii. Vaik­ka tila on uu­si ja kau­nis, toi­vee­ni on, et­tä nuor­ten ro­soi­suus saa nä­kyä myös tääl­lä. It­se py­rin sii­hen, et­tä näin tu­lee käy­mään.

Yk­si iso pa­ran­nus on kun­nol­li­nen nuor­ten oma keit­tiö.

Asikkalan seurakuntakodin kahvilan ikkunat avautuvat kanavan suuntaan. Tätä tilaa voidaan käyttää kaikessa toiminnassa. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Asikkalan seurakuntakodin kahvilan ikkunat avautuvat kanavan suuntaan. Tätä tilaa voidaan käyttää kaikessa toiminnassa. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Esa-Pekka Parkkinen

Seu­ra­kun­ta­ko­din va­rauk­sis­ta on tul­lut jo ky­se­ly­jä, mut­ta seu­ra­kun­ta ei ole voi­nut ot­taa nii­tä vas­taan ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si.

– Us­kon, et­tä avi­o­liit­toon vih­ki­mis­ten osal­ta kirk­ko säi­lyy Asik­ka­las­sa yk­kös­paik­ka­na, mut­ta hau­taan siu­naa­mi­sia tul­lee ai­ka pal­jon seu­ra­kun­ta­ko­dil­le. Luu­len myös, et­tä moni ha­lu­aa tul­la pi­tä­mään kas­te­ti­lai­suu­den tääl­lä, Lau­lai­nen sa­noo.

Kah­vio mah­dol­lis­taa toi­mi­tus­ten jäl­keis­ten muis­to- ja juh­la­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen. Ra­ken­nuk­sen toi­ses­sa pääs­sä ovat myös vai­na­jien säi­ly­tys­ti­lat.

Kah­vi­o­ti­las­ta pää­see suo­raan ulos te­ras­sil­le, joka toi­mii myös kat­so­mo­na ul­ko­na jär­jes­tet­tä­vil­le ta­pah­tu­mil­le.

Kirk­ko­sa­liin mah­tuu 200 hen­keä ja au­la-kah­vi­oon 130 hen­keä.

– Nyt meil­lä on ker­ran­kin sel­lai­set ti­lat, et­tä voim­me kun­nan kes­kus­tas­sa ko­koon­tua suu­rem­mal­la po­ru­kal­la, Lau­lai­nen iloit­see.

Ta­loon tu­lee myös ar­jen ko­ko­a­vaa ai­kuis­toi­min­taa.

– Tämä on ni­me­no­maan koti, tämä ei ole talo, ei­kä kes­kus. On­han se mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, et­tä mil­lai­sek­si tämä koti muo­tou­tuu. Ih­mi­set ovat eri­lai­sia ja ovat ko­to­na eri ta­voin. Läh­tö­koh­dat ovat nyt mah­ta­vat.

Suun­nit­te­li­ja Jär­vis­tä poh­di­tut­ti pit­kään se, et­tä alt­ta­rin paik­ka vaih­det­tiin te­o­lo­gi­se­na kon­sult­ti­na toi­mi­neen Mika K.T. Pa­ju­sen eh­do­tuk­ses­ta toi­sel­le sei­näl­le, jot­ta se on enem­män vas­ta­pää­tä pää­si­sään­käyn­tiä. Al­ku­pe­räi­nen aja­tus oli, et­tä suu­ret ka­na­van suun­taan avau­tu­vat ik­ku­nat toi­mi­si­vat alt­ta­ri­tau­lu­na.

– Toi­saal­ta se rat­kai­si ti­laan liit­ty­neen akus­ti­sen haas­teen. Kirk­ko­sa­lis­sa pa­pin pu­heen tu­lee kuu­lua hy­vin jo­kai­sel­le, ja nyt se saa­daan hel­pom­min to­teu­tu­maan.

Kirk­ko­sa­liin on han­kit­tu vir­tu­aa­liu­rut, joi­hin kant­to­rin on mah­dol­lis­ta va­li­ta ää­ni­ker­to­ja ja soin­te­ja mm. rans­ka­lais- tai sak­sa­lais­tyy­lis­ten ur­ku­jen ää­ni­maa­il­mas­ta.

Lau­lai­nen to­te­aa, et­tä mo­der­nit, mo­ni­käyt­töi­set ti­lat on seu­ra­kun­nal­le suu­ri asia.

– Ta­ka­na on val­ta­va työ, jon­ka on teh­nyt suu­ri mää­rä ih­mi­siä. It­sel­lä­ni on vä­hän sa­man­lai­nen olo kuin jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een vaih­to­pe­laa­jal­la, joka tu­lee vii­mei­sil­le mi­nuu­teil­le ken­täl­le, ja pää­see nos­ta­maan sen jäl­keen voit­to­po­kaa­lin.

Asikkalan seurakuntakoti on ulkoa tummanharmaa. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Asikkalan seurakuntakoti on ulkoa tummanharmaa. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Esa-Pekka Parkkinen

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover