JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Liipolan seura­kun­ta­kes­kuksen myynti harkinnassa – Launeen seurakunta jäisi uudessa sopi­muk­sessa vuok­ra­lai­seksi

Liipolan seurakuntakeskus sijaitsee Ostoskadulla Liipolan ostoskeskuksen tuntumassa. Kuva: Markku Lehtinen

Liipolan seurakuntakeskus sijaitsee Ostoskadulla Liipolan ostoskeskuksen tuntumassa. Kuva: Markku Lehtinen

22.4.2022
Markus Luukkonen

Les­ta­di­o­lai­seen he­rä­tys­liik­kee­seen kuu­lu­va Esi­koi­set ry on teh­nyt Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta os­to­tar­jouk­sen. Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to kä­sit­te­li huh­ti­kuun ko­kouk­ses­saan 210 000 eu­ron os­to­tar­jous­ta ja sen yh­tey­des­sä laa­dit­tua vuok­ra­so­pi­mus­luon­nos­ta, jos­sa seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä jäi­si ti­loi­hin vuok­ra­lai­sek­si.

Tar­jouk­sen hy­väk­sy­mäl­lä seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä si­tou­tui­si vuok­raa­maan ti­lo­ja vuo­den 2028 lop­puun saak­ka. Sen jäl­keen sil­lä oli­si yhä op­tio jat­kaa vuok­ra­lai­se­na.

Lau­neen seu­ra­kun­nal­la oli­si oi­keus käyt­tää ti­lo­ja tar­peen­sa mu­kaan noin 15 tun­tia vii­kos­sa, mikä riit­täi­si ny­kyi­sel­le viik­ko­toi­min­nal­le. Seu­ra­kun­nal­la oli­si myös mah­dol­li­suus jär­jes­tää Lii­po­las­sa suu­ria ti­lai­suuk­sia ja kon­fir­maa­ti­oi­ta. Li­säk­si tila voi­si toi­mia juh­la­ti­lai­suuk­sien pi­to­paik­ka­na.

Kiin­teis­töön jäi­si­vät urut ja kir­kol­li­nen esi­neis­tö, jol­loin käyt­töä oli­si mah­dol­lis­ta jat­kaa ny­kyis­tä vas­taa­va­na. Esi­koi­set ry on lu­van­nut teh­dä ti­lois­sa re­mont­tia. Tar­jouk­sen eh­to­na on li­säk­si, et­tä kiin­teis­tön lä­hei­syy­des­tä saa­daan osoi­tet­tua park­ki­pai­kat noin 50 au­tol­le.

Asi­aa val­mis­tel­lut kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen kat­soo, et­tä myynti täyt­täi­si Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­suun­ni­tel­man ta­voit­teet, eli tur­vaisi Lau­neen seu­ra­kun­nan ti­la­rat­kai­sut suu­ren kirk­ko­ti­lan sekä Lii­po­lan alu­een koh­dal­la. Li­säk­si yh­teis­käyt­töä li­sät­täi­siin sekä pääs­täi­siin vä­hen­tä­mään omien ti­lo­jen mää­rää ja kiin­teis­töme­no­ja.

Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti pyy­tää Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen myyn­nis­tä lau­sun­non Lau­neen seu­ra­kun­nal­ta sekä Lau­neen seu­ra­kun­nan lap­si­a­si­a­hen­ki­löil­tä 25.5.2022 men­nes­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover