JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahdessa tarjotaan aikuisille suunnattua Walk in -terapiaa ensim­mäi­senä Suomessa

Oskari Jurvanen sanoo, että aikuisille suunnattu Walk in -terapia on otettu hyvin vastaan.  Asiakkaita on riittänyt heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kuva: Jani Mahkonen

Oskari Jurvanen sanoo, että aikuisille suunnattu Walk in -terapia on otettu hyvin vastaan.  Asiakkaita on riittänyt heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kuva: Jani Mahkonen

8.4.2024
Jaana Kosunen

Maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä käyn­nis­tyi Trion pal­ve­lu­to­ril­la työ­i­käi­sil­le yli 30-vuo­ti­ail­le ai­kui­sil­le suun­nat­tu Walk -in te­ra­pia. Nuo­ril­la kon­sep­ti on ol­lut käy­tös­sä kah­den vuo­den ajan ja sitä on tar­jot­tu ym­pä­ri Suo­men, mut­ta nyt Lah­des­sa koh­de­ryh­mäk­si on nos­tet­tu myös ai­kui­set – en­sim­mäis­tä ker­taa koko Suo­mes­sa. Seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Os­ka­ri Jur­va­nen sa­noo, muu­ta­man vii­kon Walk in -ko­ke­muk­sel­la, et­tä te­ra­pi­an koh­den­ta­mi­nen ai­kui­sil­le on kan­nat­ta­nut.

– Ih­mi­set tie­tä­vät jo, mitä Walk in -te­ra­pia on, jo­ten kyn­nys tul­la on ma­ta­la. Asi­ak­kai­ta on ol­lut heti en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien, Jur­va­nen ker­too.

Suo­raan suo­men­net­tu­na Walk in -te­ra­pia tar­koit­taa te­ra­pi­aa, jon­ne voi vain kä­vel­lä si­sään. Ei tar­vit­se il­moit­tau­tua en­nak­koon ei­kä va­ra­ta ai­kaa – ei edes ker­toa ni­me­ään, jos ei ha­lua. Vas­tas­sa ovat kou­lu­te­tut te­ra­peu­tit, Lah­des­sa sa­mal­la ker­taa ai­na kol­me te­ra­peut­tia ker­ral­laan.  

– Toi­mim­me niin, et­tä te­ra­pi­aan voi osal­lis­tua täy­sin ano­nyy­mis­ti. Kä­vi­jöi­den tie­to­ja em­me tal­len­na min­ne­kään, Jur­va­nen tar­ken­taa.

Syyt te­ra­pi­an tar­pee­seen ovat mo­ni­nai­set, mut­ta täl­lä het­kel­lä työ­i­käi­siä kuor­mit­ta­vat eri­tyi­ses­ti ta­lou­del­li­set pai­neet ja huo­li pär­jää­mi­ses­tä. Jur­va­nen ker­too, et­tä työ­i­käi­sil­le te­ra­pi­an koh­den­ta­mi­nen on tär­ke­ää, sil­lä juu­ri he jää­vät usein mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le, kun ne on usein suun­nat­tu lap­si­per­heil­le, nuo­ril­le tai ikäih­mi­sil­le.

Walk in -te­ra­pi­as­sa so­vel­le­taan rat­kai­su­kes­keis­tä ly­hyt­te­ra­pi­aa. Se aut­taa on­gel­ma­ti­lan­tei­siin jo ly­hy­en koh­taa­mi­sen ai­ka­na. Walk in -te­ra­pia on myös ker­ta­te­ra­pi­aa, eli pe­ri­aat­tee­na on, et­tä jo yk­si käyn­ti tuo hel­po­tus­ta asi­ak­kaan on­gel­maan.

Rat­kai­su­kes­kei­syys ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, et­tä te­ra­peu­tit an­tai­si­vat val­mii­ta oh­jei­ta tai rat­kai­su­ja asi­ak­kai­den on­gel­miin.

– Enem­män sen on sitä, et­tä kuun­te­lem­me asi­ak­kaan ku­vaus­ta toi­vo­tus­ta elä­mäs­tä, jon­ka jäl­keen mie­tim­me yh­des­sä, mi­ten ta­voit­tee­seen voi pääs­tä. Ra­ken­nam­me ikään kuin sil­taa toi­vo­tun tu­le­vai­suu­den ja ny­ky­het­ken vä­lil­le.

En­tä kuin­ka suu­ri on­gel­man pi­tää ol­la, et­tä te­ra­pi­aan voi tul­la? Jur­va­nen an­taa vas­tauk­sek­si yk­sin­ker­tai­sen neu­von:

– Jos joku asia vai­vaa miel­tä, sil­loin kan­nat­taa tul­la te­ra­pi­aan. Mi­kään asia ei ole lii­an pie­ni yh­des­sä poh­dit­ta­vak­si. Yk­si­kin ker­ta voi aut­taa jo pal­jon ja me osaam­me oh­ja­ta eteen­päin, jos tun­tuu sil­tä, et­tä ly­hyt­te­ra­pi­as­ta ei ole riit­tä­väs­ti apua, hän muis­tut­taa.

Walk in -te­ra­pia on mak­su­ton­ta ker­ta­te­ra­pi­aa. Sitä tar­jo­taan Kaup­pa­kes­kus Trion toi­ses­sa ker­rok­ses­sa Pal­ve­lu­to­ril­la, tiis­tai­sin kel­lo 16–19. Saa­vu pai­kal­le kel­lo 18 men­nes­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover