JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahdessa seura­kun­tien talous­neu­von­nalle on kysyntää – "Kynnys hakea apua talous­huo­liin on korkea"

Leena työskenteli rahoitusalalla yli 40 vuotta ja tekee nyt eläkkeellä talousneuvonnan vapaaehtoistöitä. ”Toki aihe on niin laaja, ettei sitä kukaan voi kokonaan hallita. Silloin on tärkeää tietää, mistä ajantasaisen tiedon saa.” Kuva: Janne Raevuori

Leena työskenteli rahoitusalalla yli 40 vuotta ja tekee nyt eläkkeellä talousneuvonnan vapaaehtoistöitä. ”Toki aihe on niin laaja, ettei sitä kukaan voi kokonaan hallita. Silloin on tärkeää tietää, mistä ajantasaisen tiedon saa.” Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

3.6.2022
Teemu Leppänen

Inf­laa­tio jyl­lää, ja hin­nat kal­lis­tu­vat nyt vauh­dil­la heti ko­ro­nak­rii­sin ai­heut­ta­mien ta­lous­huo­lien jäl­keen. Yle ker­toi hil­jat­tain, et­tä 10 pro­sen­til­la per­heis­tä Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä vai­keuk­sia saa­da ra­hat riit­tä­mään mi­ni­mi­ku­lu­tuk­seen.

Edes yh­teis­kun­nal­li­sia ta­lous­vai­keuk­sia ei ai­na tar­vi­ta, kun hen­ki­lö­koh­tai­set raha-asi­at me­ne­vät sol­muun sai­rau­den, työt­tö­myy­den, päih­de­on­gel­mien, yli­vel­kaan­tu­mi­sen tai muun syyn vuok­si.

– Kuka ta­han­sa voi koh­da­ta raha-on­gel­mia. Ketä ta­han­sa voi koh­da­ta yl­lät­tä­vä ti­lan­ne, jos­sa ta­lous me­nee tiu­koil­le, sa­noo La­hen Ta­nes­sa va­paa­eh­tois­työ­nä ta­lous­neu­von­taa te­ke­vä Lee­na.

La­hen Tane on Lah­den seu­ra­kun­tien vii­me vuon­na aloit­ta­ma ta­lous­neu­von­nan mak­su­ton pal­ve­lu. Va­paa­eh­toi­set ta­lous­neu­vo­jat koh­taa­vat asi­ak­kaan­sa etu­ni­mel­lään, jo­ten Lee­na­kin esiin­tyy täs­sä ju­tus­sa niin.

– Ta­lous­neu­von­nan pal­ve­lul­le on sel­keä tar­ve. Meil­le tu­lee esi­mer­kik­si asi­ak­kai­ta, joil­le ei enää ole sel­vää, mi­hin he ovat vel­kaa ja min­kä ver­ran, ker­too La­hen Ta­nen toi­min­taa koor­di­noi­va yh­teis­kun­nal­li­sen työn pap­pi Tomi Ala­sal­mi.

La­hen Ta­nen asi­ak­kaak­si tul­laan seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an vas­taa­no­ton kaut­ta. Jos di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä kat­soo, et­tä ta­lous­neu­von­nas­ta voi ol­la hyö­tyä, hän tar­jo­aa asi­ak­kuut­ta.

Ta­paa­mi­sia on yh­des­tä vii­teen.

– Jos­kus riit­tää yk­si­kin ta­paa­mi­nen, mut­ta vä­lil­lä vas­ta aloi­tus­ker­ran jäl­keen asi­at läh­te­vät seu­raa­vil­la ker­roil­la ete­ne­mään, Lee­na sa­noo.

Ta­paa­mi­sis­sa ta­voit­tee­na on, et­tä asi­a­kas vä­hin­tään­kin al­kaa hah­mot­taa omat tu­lon­sa ja me­non­sa.

– Tar­koi­tus on saa­da asi­a­kas oi­val­ta­maan, mis­sä hän pys­tyy it­se muut­ta­maan toi­min­taan­sa. Ku­kaan muu­han sitä ei voi muut­taa kuin hän it­se.

Kyn­nys ta­paa­mi­seen on mo­nil­la kor­kea, ja pe­ruun­tu­mi­sia tu­lee pal­jon. Lee­na ja toi­nen ta­lous­neu­von­nan va­paa­eh­toi­nen Suvi roh­kai­se­vat ylit­tä­mään kyn­nyk­sen.

– Ta­lou­son­gel­miin liit­tyy hir­ve­äs­ti hä­pe­än tun­net­ta. Py­rim­me ole­maan sil­lä ta­val­la ih­mi­nen ih­mi­sel­le, et­tei asi­a­kas jou­tui­si ko­ke­maan hä­pe­ää. Em­me ar­vos­te­le tai tuo­mit­se ke­tään. On ai­na asi­ak­kaal­le voit­to, jos hän tu­lee meil­le. Hän voi pääs­tä eteen­päin, kun hän us­kal­taa tul­la, Suvi sa­noo.

Va­paa­eh­toi­set ovat myös al­le­kir­joit­ta­neet vai­ti­o­lo­si­tou­muk­sen ja kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia.

Lee­na nä­kee, et­tä ta­lous­neu­vo­ja­na on tär­kein­tä pääs­tä sa­mal­la aal­to­pi­tuu­del­le asi­ak­kaan kans­sa.

– Jos em­me saa asi­ak­kaan luot­ta­mus­ta, asia ei ete­ne mi­hin­kään.

Asi­a­kas saa ker­toa asi­ois­taan juu­ri sen ver­ran kuin ha­lu­aa.

– Tie­tys­ti, mitä enem­män asi­a­kas ker­too on­gel­mis­taan, sitä pa­rem­min saam­me ko­ko­nais­ku­van, mut­ta em­me tie­ten­kään pa­ko­ta ke­tään mi­hin­kään.

Vas­taa­not­to­ai­ka di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jäl­le va­ra­taan Di­a­ko­ni­a­kes­kuk­ses­ta, puh. 044 7191 265.

Ta­lous­vink­ke­jä

Tie­dä, mi­hin ra­ha­si ku­lu­vat. Ku­lut ker­ty­vät mo­nes­ti pie­nis­tä sum­mis­ta.

Tie­dä, mi­hin si­nul­la on va­raa. Hyö­dyn­nä ne­tis­tä löy­ty­viä las­ku­rei­ta oman ra­ha­ti­lan­tee­si hah­mot­ta­mi­seen. Väl­tä he­rä­te­os­tok­sia.

Ker­ry­tä sääs­tö­jä, jot­ka toi­mi­vat pus­ku­ri­na pa­han päi­vän tai yl­lät­tä­vien me­no­jen va­ral­le. Lai­ta joka pal­kas­ta si­vuun esi­mer­kik­si muu­ta­ma kymp­pi, joka muu­ten ku­lui­si huo­maa­mat­ta.Kun koh­taat mak­suon­gel­mia, ota en­sim­mäi­se­nä yh­teyt­tä las­kun lä­het­tä­jään. Jos las­ku ete­nee pe­rin­tään, myös pe­rin­tä­toi­mis­toon voi hy­vin ol­la yh­tey­des­sä.

Apua on saa­ta­vil­la, esi­mer­kik­si Ta­kuu­sää­ti­ös­tä ja val­ti­on oi­keu­sa­pu­toi­mis­to­jen ta­lous- ja vel­ka­neu­von­nas­ta. 

Ulo­sot­to voi lo­pul­ta ol­la myös hel­po­tus, kun ve­lat siir­ty­vät yh­teen paik­kaan, jon­ne nii­tä voi pik­ku­hil­jaa mak­saa ta­kai­sin.

Pie­net yk­sit­täi­set las­kut kan­nat­taa mak­saa en­sin pois, kos­ka las­ku­koh­tai­set ku­lut ovat pe­rin­näs­sä ja ulo­so­tos­sa suu­ria.

Vink­ke­jä an­toi­vat La­hen Ta­nen va­paa­eh­toi­set ta­lous­neu­vo­jat.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover