JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Läänin­ro­vasti Heikki Pelkonen kirkol­lis­ko­kous­vaa­lista: yksi pappi Päijät-Hämeestä realismia, toisen saaminen läpi tosi vaikeaa

Kir­kon ylim­mät päät­tä­jät va­li­taan hel­mi­kuus­sa.

Marraskuussa 2020 kirkolliskokouksessa käytössä olivat koronan takia turvavälit ja kasvomaskit. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Marraskuussa 2020 kirkolliskokouksessa käytössä olivat koronan takia turvavälit ja kasvomaskit. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

16.1.2024
Janne Urpunen

Hel­mi­kuun 13. päi­vä va­li­taan edus­ta­jat kir­kol­lis­ko­kouk­seen, kir­kon ylim­pään päät­tä­vään eli­meen. Ko­kouk­seen ote­taan 64 maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa ja 32 pap­pi­se­dus­ta­jaa.

Maal­lik­ko­e­dus­ta­jien vaa­lis­sa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat kirk­ko­val­tuus­to­jen, seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen ja yh­teis­ten kirk­ko­val­tuus­to­jen maal­lik­ko­jä­se­net. Pa­pit va­lit­se­vat kir­kol­lis­ko­kouk­sen pap­pi­se­dus­ta­jat lää­nin­ro­vas­tin joh­ta­mas­sa ko­kouk­ses­sa.

Edus­ta­jat va­li­taan hiip­pa­kun­nit­tain. Päi­jät-Häme kuu­luu Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan, joka saa nel­jä vuot­ta is­tu­vaan ko­kouk­seen seit­se­män maal­lik­koa ja nel­jä pap­pia.

– Va­lit­ta­vien edus­ta­jien mää­rä riip­puu hiip­pa­kun­nan koos­ta. Maal­lik­ko­e­dus­ta­jien mää­rä pu­to­aa kah­dek­sas­ta seit­se­mään, kun jä­sen­mää­rä alu­een seu­ra­kun­nis­sa on vä­hen­ty­nyt, sa­noo Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan vaa­li­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, lää­nin­ro­vas­ti ja Lah­den Lau­neen kirk­ko­her­ra Heik­ki Pel­ko­nen.

Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jien vaa­lis­sa nou­da­te­taan suh­teel­lis­ta vaa­li­ta­paa. Eh­dok­kai­ta aset­ta­vat va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­set. Päi­jät-Hä­meen pa­peil­la on kak­si lis­taa, maal­li­koil­la nel­jä.

– Sama sys­tee­mi kuin kun­ta­vaa­leis­sa tai edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Lis­tan eni­ten ää­niä saa­nut saa kaik­ki lis­tan ää­net, toi­sek­si eni­ten ää­niä saa­nut saa puo­let sii­tä, kol­man­nek­si tul­lut kol­man­nek­sen ja niin edel­leen.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen jä­se­niä ovat vaa­leil­la va­lit­tu­jen edus­ta­jien li­säk­si piis­pat, kent­tä­piis­pa ja saa­me­lais­kä­rä­jien sekä val­ti­o­neu­vos­ton edus­ta­ja.

Launeen kirkkoherra Heikki Pelkonen on entinen kirkolliskokousedustaja. Kuva: Janne Urpunen

Launeen kirkkoherra Heikki Pelkonen on entinen kirkolliskokousedustaja. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Kau­ten­sa päät­tä­väs­sä kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa ei ole pap­pia Päi­jät-Hä­mees­tä. Vii­me vaa­leis­sa Pel­ko­nen hä­vi­si ar­val­la Ju­van kirk­ko­her­ra Sirk­ka Pylk­kä­sel­le mo­lem­pien saa­tua yh­tä pal­jon ää­niä.

– Nyt odo­tan jon­kun me­ne­vän läpi. Yk­si on re­a­lis­mia, mut­ta toi­sen saa­mi­nen tosi vai­ke­aa, kun paik­ko­ja on vain nel­jä, Pel­ko­nen sa­noo.

Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nat ovat kuu­lu­neet Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan vuo­den 2020 alus­ta. Pel­ko­sen mu­kaan päi­jät­hä­mä­läi­set pa­pit läh­te­vät ki­saan vä­hän ta­ka­mat­kal­ta.

– Sii­nä on meil­le haas­tet­ta. Mei­dän pa­pit ei­vät ole vie­lä niin tun­net­tu­ja hiip­pa­kun­nan alu­eel­la.

Mikä on kir­kol­lis­ko­kouk­sen mer­ki­tys Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nil­le?

– Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa teh­dään kes­kei­set lin­jauk­set kir­kon elä­män ja seu­ra­kun­tien kan­nal­ta. Kirk­ko­la­kia sää­de­tään, pää­te­tään kir­kon ta­lou­des­ta ja stra­te­gis­ta lin­jauk­sis­ta. Sii­nä mie­les­sä se on tär­keä nä­kö­a­la­paik­ka. Kun alu­eel­la on edus­ta­ja kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa, vuo­ro­pu­he­lu käy pa­rem­min mo­lem­piin suun­tiin, Pel­ko­nen sa­noo.

Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa on 712 eh­do­kas­ta, jois­ta maal­lik­ko­ja on 505 ja pap­pe­ja 207. Eh­dok­kai­den kes­ki-ikä on 53 vuot­ta. Nuo­rin eh­do­kas on 19-vuo­ti­as ja van­hin 81-vuo­ti­as. Kuu­si pro­sent­tia eh­dok­kais­ta on 18–29-vuo­ti­ai­ta.

– Eh­dok­kai­den mää­rä on vä­hen­ty­nyt hie­man edel­li­sis­tä kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­ta, sa­moin va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten. Kiin­nos­ta­vaa on var­sin­kin pap­pien vaa­lis­sa ai­em­paa sel­ke­äm­pi ja­kau­tu­mi­nen kah­tia li­be­raa­lei­hin ja kon­ser­va­tii­vi­siin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin useim­mis­sa hiip­pa­kun­nis­sa. Ar­vi­o­ni pe­rus­teel­la li­be­raa­leik­si lu­et­ta­vil­la lis­toil­la on noin 40 pro­sent­tia ja kon­ser­va­tii­vi­sil­la lis­toil­la noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta eh­dok­kais­ta, sum­maa tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen Kir­kon tie­dot­tees­sa.

Kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu kah­des­ti vuo­des­sa, tou­ko­kuus­sa ja mar­ras­kuus­sa. Ko­kouk­set kes­tä­vät 4–5 päi­vää. Uu­si kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen ker­ran Tu­run Lin­nas­mä­en opis­tol­la 13.–17.5.

Sa­mal­la, kun ää­nes­te­tään kir­kol­lis­ko­kouk­sen edus­ta­jis­ta, ää­nes­te­tään hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen ko­koon­pa­nois­ta. Eh­dol­la on 836 maal­lik­koa ja pap­pia.

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to tu­kee ja edis­tää kir­kon teh­tä­vän to­teu­tu­mis­ta hiip­pa­kun­nas­saan ja seu­ra­kun­nis­saan. Kah­des­ta nel­jään ker­taan vuo­des­sa ko­koon­tu­vien val­tuus­to­jen ko­koon­pa­no on 14 maal­lik­koa ja seit­se­män pap­pia. Läs­nä­o­lo- ja pu­he­oi­keus val­tuus­tos­sa on li­säk­si piis­pal­la, tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin muil­la jä­se­nil­lä, hiip­pa­kun­nas­ta kirk­ko­hal­li­tuk­seen va­li­tul­la jä­se­nel­lä sekä kirk­ko­hal­li­tuk­sen pap­pis­jä­se­nel­lä.

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­tol­la on oi­keus teh­dä esi­tyk­siä kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le. Kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le esi­tyk­siä te­ke­vät myös piis­pain­ko­kous, kirk­ko­hal­li­tus ja kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat. Myös seu­ra­kun­ta­lai­sen te­ke­mä aloi­te voi ede­tä kir­kol­lis­ko­kouk­seen saak­ka.

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien eh­dok­kai­siin on mah­dol­lis­ta tu­tus­tua Eh­do­kas­gal­le­ri­as­sa.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover