JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Ei siellä kansan asioista päätetä, vaan seura­kun­tien" – Aimo Koskelo jättää kirkol­lis­ko­kouksen 20 vuoden jälkeen

Kirkkopolitikoinnin jälkeen Aimo Koskelolla on enemmän aikaa ja virtaa lempiharrastukselleen kalastukselle ja kotipihan askareille. Kuva: Janne Urpunen

Kirkkopolitikoinnin jälkeen Aimo Koskelolla on enemmän aikaa ja virtaa lempiharrastukselleen kalastukselle ja kotipihan askareille. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

18.1.2024
Janne Urpunen

Hol­lo­la­lai­nen Ai­mo Kos­ke­lo, 69, saa huh­ti­kuun lo­pul­la vii­si kaut­ta ja 20 vuot­ta täy­teen kir­kol­lis­ko­kouk­sen maal­lik­ko­e­dus­ta­ja­na. Kuu­det­ta kaut­ta ei tule.

– Olen hy­vä­kun­toi­nen uk­ko, mut­ta pää­tin hy­vis­sä ajoin, et­tä jään pois en­nen kuin täy­tän 70. Kun on pit­kään ol­lut, teh­tä­vät ei­vät eh­kä enää an­na niin pal­jon kuin ly­hy­em­män ai­kaa ol­leel­le, hän pe­rus­te­lee.

Yrit­tä­jä­taus­tai­nen Kos­ke­lo on kun­nos­tau­tu­nut en­nen muu­ta kir­kol­lis­ko­kouk­sen va­li­o­kun­ta­työs­ken­te­lys­sä.

– Kä­si­kir­ja­va­li­o­kun­nas­sa meni en­sim­mäi­set nel­jä vuot­ta. Teh­tiin apok­ry­fi­kir­jo­jen kään­nös­työ. 12 vuot­ta olin ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa, ja tä­män vii­mei­sen kau­den olen ol­lut yleis­va­li­o­kun­nas­sa. Vaih­doin va­li­o­kun­taa, kun Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa oli en­nes­tään kak­si, jot­ka ha­lu­si­vat jat­kaa ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa. Yleis­va­li­o­kun­nas­sa, joka ot­taa kan­taa muun mu­as­sa opil­li­siin ky­sy­myk­siin, olen lop­pu­a­jan ol­lut pu­heen­joh­ta­ja­na.

Kos­ke­lo nou­si yleis­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta, kun lah­te­lai­nen kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­kiö jou­tui jät­tä­mään paik­kan­sa kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa vir­ka­kau­ten­sa pää­tyt­tyä.

Vii­mei­set nel­jä vuot­ta Kos­ke­lo on toi­mi­nut tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin ai­no­a­na maal­lik­ko­jä­se­ne­nä. Kau­si ja kirk­ko­po­lii­ti­kon ura lop­puu ke­sä­kuus­sa.

– Olen ol­lut 22 vuot­ta seu­ra­kun­nan eri luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Jään pois kai­kes­ta kir­kon pää­tök­sen­te­os­ta ja an­nan ti­laa nuo­rem­mil­le.

Työs­tään kir­kon hy­väk­si Kos­ke­lo vas­taa­not­ti vuo­si sit­ten Kirk­ko­hal­li­tuk­sen myön­tä­män Pro ec­c­le­sia -mi­ta­lin.

Kir­kol­lis­ko­kous te­kee Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon op­pia ja kir­kon työ­tä kos­ke­vat lin­jauk­set sekä päät­tää kir­kon hal­lin­nos­ta ja ta­lou­des­ta. Ko­kous vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti kir­kon lain­sää­dän­töön. Se muok­kaa kirk­ko­lain si­säl­lön ja te­kee esi­tyk­set edus­kun­nal­le, joka hy­väk­syy tai hyl­kää ne.

– Edus­ta­ja-ai­ka­na­ni on men­nyt val­ta­va mää­rä la­kie­si­tyk­siä edus­kun­taan, mut­ta vain ker­ran la­ki­pa­ket­ti on tul­lut ta­kai­sin uu­del­leen val­mis­te­luun.

Pe­ru­sa­si­at ovat Kos­ke­lon mu­kaan py­sy­neet kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa en­nal­laan, mut­ta ko­kouk­sen il­ma­pii­ri on al­ka­nut po­la­ri­soi­tua.

– Muu­ta­man vii­me kau­den ai­ka­na vas­tak­kai­na­set­te­lu on sel­väs­ti kas­va­nut. Vas­tak­kain ovat pe­rin­tei­set ja li­be­raa­lit ar­vot. Sii­nä me­nee se lin­ja. Jos­kus oli­sin toi­vo­nut enem­män tois­ta kun­ni­oit­ta­vaa toi­min­taa eri ta­val­la ajat­te­le­via koh­taan. Pää­a­si­as­sa kui­ten­kin asi­at rii­te­le­vät, ei­vät ih­mi­set. Asi­ois­sa, jois­sa pe­rin­tei­set ja li­be­raa­lit ar­vot ei­vät ole vas­tak­kain, yh­tei­sen sä­ve­len löy­tä­mi­nen on sel­väs­ti hel­pom­paa ja il­ma­pii­ri va­paam­pi.

Jyrk­kiä kan­to­ja on peh­men­net­ty epä­vi­ral­li­ses­sa sau­na­par­la­men­tis­sa.

– Se on ol­lut älyt­tö­män hyvä sii­hen. Ko­ro­nan ai­ka­na sau­no­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ra­joi­tet­tu, ei­kä se enää sa­mal­la ta­val­la ole toi­mi­nut, mut­ta toi­mies­saan se on hir­ve­än hyvä paik­ka ha­kea yh­teis­tä lin­jaa hy­vin­kin eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta.

Saduissa pöllö edustaa viisautta. Kirkolliskokouksessa Koskelo kehottaa kuuntelemaan kokeneita pappeja. Kuva: Janne Urpunen

Saduissa pöllö edustaa viisautta. Kirkolliskokouksessa Koskelo kehottaa kuuntelemaan kokeneita pappeja. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen vä­lil­lis­tä vaa­li­ta­paa on ar­vos­tel­tu epä­de­mok­raat­ti­sek­si. Kos­ke­lo ei vaa­li­ta­paan kos­ki­si.

– Jos kir­kol­lis­ko­kouk­seen aje­taan suo­raa kan­san­val­taa, ei eh­kä ym­mär­re­tä, mikä sen teh­tä­vä on. Ku­vi­tel­laan sitä edus­kun­nak­si. Ei siel­lä ol­la kan­san asi­ois­ta päät­tä­mäs­sä, vaan seu­ra­kun­tien. Kaik­ki, mitä kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa pää­te­tään, kos­kee kir­kon ja seu­ra­kun­tien toi­min­taa, ta­lout­ta, us­koa ja op­pia.

Kan­ke­ak­si ja hi­taak­si ko­kous­ta on myös moi­tit­tu.

– Pää­tök­sen­te­ko on hi­das­ta, mut­ta la­ke­ja sää­det­tä­es­sä niin on hyvä. La­kia ei pidä muut­taa mie­li­joh­tees­ta. Kir­kol­lis­ko­kous on de­mok­raat­ti­nen elin. Asi­at ta­pah­tu­vat sää­de­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Asi­an­tun­ti­joi­ta on kuul­ta­va laa­jas­ti. Se, et­tä lais­ta tu­lee hyvä ja oi­keu­den­mu­kai­nen, ot­taa ai­kan­sa. Hi­das­ta la­kien sää­tä­mi­nen on edus­kun­nas­sa­kin.

Päi­jät-Hä­meen ro­vas­ti­kun­ta siir­ret­tiin Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan vuo­den 2020 alus­sa. Sen pit­kän lin­jan kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja nä­kee pel­käs­tään hyö­dyt­tä­vän Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­tia.

– Se on ol­lut kai­kil­le Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nil­le suu­ri siu­naus. Olem­me suu­rin alue koko hiip­pa­kun­nas­sa. Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­sa olim­me pie­ni si­vu­a­lue. Mik­ke­lin alu­eel­la on myös to­tut­tu ra­ken­ta­maan hy­viä tu­ki­ver­kos­to­ja pie­nem­piä seu­ra­kun­tia var­ten.

Päi­jät-Hä­meen ase­ma on Kos­ke­lon mu­kaan vah­vis­tu­nut myös kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa.

– Meil­lä on nyt kol­me maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa. Kaik­ki ne 16 vuot­ta, jot­ka olin Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan edus­ta­ja, maal­li­koi­ta oli tääl­tä vain minä ja pap­pe­ja yk­si. Jat­kos­sa Päi­jät-Hä­mees­tä va­li­taan kah­des­ta kol­meen maal­lik­koa ja yh­des­tä kah­teen pap­pia.

En­tä on­ko maal­li­koi­den ja pap­pien suh­de ko­kouk­ses­sa koh­dal­laan?

– Se on hyvä, ai­ka­naan fik­sus­ti mie­tit­ty. Maal­li­koil­la on enem­mis­tö, ei­kä mi­nul­la oli­si min­kään­lais­ta int­res­siä läh­teä suh­det­ta muut­ta­maan.

Voi­si­ko kir­kol­lis­ko­kouk­sen hoi­taa pel­käs­tään maal­li­koil­la?

– Ei voi. Siel­lä kä­si­tel­lään niin pal­jon seu­ra­kun­tiin liit­ty­viä asi­oi­ta, jois­sa pa­pit ovat par­hai­ta asi­an­tun­ti­joi­ta. Olen tai­pu­vai­nen ajat­te­le­maan, et­tä var­sin­kin ko­ke­nei­ta pap­pe­ja kan­nat­taa kuun­nel­la her­käl­lä kor­val­la. Ko­ke­mus tuo yleen­sä myös nä­ke­mys­tä, Ai­mo Kos­ke­lo sa­noo.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover