JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kylät tulevat näytille Padasjoen Olkkarille

Padasjoen Olkkarin puuhanainen Elina Luukka toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. Kuva: Irma Peltola

Padasjoen Olkkarin puuhanainen Elina Luukka toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. Kuva: Irma Peltola

Irma Peltola

14.9.2022
Irma Peltola

Iloi­nen pu­heen­so­ri­na ja kah­vi­kup­pien ki­li­nä kuu­lu­vat pi­hal­le saak­ka, kun Pa­das­jo­en Olk­ka­ris­sa on al­ka­mas­sa vii­koit­tai­nen ko­koon­tu­mi­nen. Vuo­ros­sa on en­sim­mäi­nen ky­lä­e­sit­te­ly­jen sar­jas­ta.

Olk­ka­ris­sa on pai­kal­la tois­ta­kym­men­tä ih­mis­tä ja ovi käy edel­leen tiu­haan. Maa­kes­ken ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mar­jat­ta Oja­la ker­too omas­ta ky­läs­tään, sen ny­kyi­syy­des­tä, his­to­ri­as­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta.

– Maa­kes­ki on Päi­jän­teen ran­nal­la ja ete­läi­sin Pa­das­jo­en ky­lis­tä. Noin 200 asuk­kaan ky­lään kai­vat­tai­siin uu­sia asuk­kai­ta, sil­lä suu­rin osa on elä­ke­läi­siä, sa­noo Oja­la. 

Ky­läl­lä on suun­nit­teil­la asu­kas­han­kin­taan liit­ty­vä pro­jek­ti, jota pai­kal­la ol­lut kun­nan­joh­ta­ja Kati Yrt­ti­a­ho mie­lel­lään laa­jen­tai­si mui­hin­kin ky­liin.

"Maakesken kylän sydän on seurantalo ympäristöineen. Peruspalveluista löytyvät kunnan vesi ja viemäri ja valokuitu", kertoi Marjatta Ojala. Kuva: Irma Peltola

"Maakesken kylän sydän on seurantalo ympäristöineen. Peruspalveluista löytyvät kunnan vesi ja viemäri ja valokuitu", kertoi Marjatta Ojala. Kuva: Irma Peltola

Irma Peltola

Olk­ka­ri on seu­ra­kun­nan ma­ta­lan kyn­nyk­sen tila, joka toi­mii en­ti­sis­sä osuus­pan­kin ti­lois­sa. Pa­das­jo­en-Kuh­mois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­nan vs. kap­pa­lai­nen Kris­ti­an Saar­ni­on mu­kaan Olk­ka­rin ta­pah­tu­mat pi­de­tään hy­vin va­paa­muo­toi­si­na. Tiuk­ko­ja raa­me­ja ei ole, vaan seu­ra­kun­ta­lai­set ide­oi­vat it­se.   

– Meil­lä on va­paa­eh­toi­sia kan­ta­mas­sa vas­tuu­ta toi­min­nas­ta, mikä on ilon ja kii­tok­sen paik­ka, hän sa­noo.

Ky­lä­e­sit­te­lyis­sä Pa­das­jo­en eri ky­lis­tä tul­laan ker­to­maan omas­ta ky­läs­tä, sen his­to­ri­as­ta ja ny­ky­me­nos­ta.  

– Ky­lil­lä pi­de­tään ke­säl­lä suo­sit­tu­ja ky­lä­kirk­ko­ja. Ajat­te­lim­me kui­ten­kin, et­tä Pa­das­jo­en eri ky­lät ei­vät var­maan­kaan ole kai­kil­le tut­tu­ja ja tääl­lä tar­jou­tuu mah­dol­li­suus kuul­la niis­tä li­sää. Toi­vom­me, et­tä esit­te­ly­vuo­ros­sa ole­van ky­län väki tu­li­si jou­kol­la pai­kal­le ja Olk­ka­ri heil­le sa­mal­la tu­tuk­si, jat­kaa Kris­ti­an Saar­nio.

Sinikka Mäki, Marja Katajainen, Maija Kakko ja Leila Merkiö nauttivat ystävien tapaamisesta ja ympäröivästä puheensorinasta. Kuva: Irma Peltola

Sinikka Mäki, Marja Katajainen, Maija Kakko ja Leila Merkiö nauttivat ystävien tapaamisesta ja ympäröivästä puheensorinasta. Kuva: Irma Peltola

Irma Peltola

 

Si­nik­ka Mä­el­le, Mar­ja Ka­ta­jai­sel­le ja Mai­ja Ka­kol­le Olk­ka­ri on tut­tu paik­ka. Lei­la Mer­kiö on pai­kal­la en­sim­mäis­tä ker­taa ja ni­me­no­maan oman ky­län esit­te­lyn vuok­si. Ka­ta­jai­nen­kin on asu­nut vuo­si­kym­me­niä sit­ten jon­kin ai­kaa Maa­kes­kes­sä ja hä­nes­tä on haus­ka kuul­la ky­län kuu­lu­mi­sia.

– Tääl­lä nä­kee toi­sia, ja tar­joi­lut on ai­na hy­vät. Kant­to­rin pi­tä­mät lau­lu­het­ket ovat myös mu­ka­via, he sa­no­vat.  

Mai­ja Ka­kon mie­les­tä seu­ra­kun­nan kuu­luu ol­la lä­hel­lä ih­mi­siä ja Olk­ka­ris­sa se to­teu­tuu.

– Jos asuu yk­sin, tämä pu­heen­so­ri­na ja ka­ve­rei­den ta­paa­mi­nen te­kee hy­vää ja pi­tää pir­te­ä­nä vie­lä pit­kään, he to­te­a­vat.     

Olk­ka­ria pyö­rit­tää 13 va­paa­eh­tois­ta, jois­ta kol­me on ker­ral­laan vuo­ros­sa. Ky­lä­e­sit­te­lys­sä pai­kal­la oli­vat Eli­na Luuk­ka, Es­si Nie­mi­nen ja Kirs­ti Im­mo­nen.

Eli­na Luuk­kaa joku ti­tu­lee­raa Olk­ka­rin pri­mus moot­to­rik­si. Hän nau­rah­taa, mut­ta ker­too, et­tä Olk­ka­ri oli al­ku hä­nen va­paa­eh­tois­työl­leen seu­ra­kun­nas­sa. Hän läh­ti mu­kaan, kun Saar­nio pyy­si.

– Et­sit­tiin paik­ka, os­tet­tiin kirp­pik­sel­tä huo­ne­ka­lu­ja ja si­sus­tet­tiin ti­lat. Seu­ra­kun­ta jär­jes­ti tän­ne kah­vi­tuk­seen tar­vit­ta­vat vä­li­neet.

Olk­ka­ris­sa on ol­lut muun mu­as­sa lii­kun­ta­neu­von­taa, yh­teis­lau­lua ja sie­ni­kurs­si. Uu­sien ky­lä­e­sit­te­ly­jen li­säk­si on tu­los­sa Tšer­no­byl-esi­tel­mä vuo­den 1986 ydin­voi­ma­la­on­net­to­muu­des­ta. Ai­na ei ole eri­tyis­tä oh­jel­maa, vaan har­taus­het­ki ja va­paa­ta seu­rus­te­lua.  

Aut­ta­mi­nen ja ih­mis­ten kuun­te­le­mi­nen on va­paa­eh­tois­työs­sä mie­luis­ta ja tär­ke­ää. Sa­mal­la saa it­se uu­sia ys­tä­viä ja si­säl­töä elä­mään.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover