JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Katso kaikki alueen Yhteis­vas­tuu­ta­pah­tumat! Lahdessa ja Hollolassa suksitaan euroja hyvän­te­ke­väi­syys­pot­tiin nuorille

Hollolan seurakunnan taloushallinnon koordinaattori ja liikunta-agentti Jenni Koivumaa on innokas hiihtäjä, kuten myös Lahden seurakuntien muusikko ja ulkoilulähettiläs Miikka Kallio sekä viestintäpäällikkö Markus Luukkonen. Kuva: Jani Mahkonen

Hollolan seurakunnan taloushallinnon koordinaattori ja liikunta-agentti Jenni Koivumaa on innokas hiihtäjä, kuten myös Lahden seurakuntien muusikko ja ulkoilulähettiläs Miikka Kallio sekä viestintäpäällikkö Markus Luukkonen. Kuva: Jani Mahkonen

2.2.2024
Janne Urpunen

Vuon­na 2024 Yh­teis­vas­tuu aut­taa nuo­ria, jot­ka ko­ke­vat sy­vää yk­si­näi­syyt­tä tai ovat vaa­ras­sa syr­jäy­tyä, me­net­tää elä­män­hal­lin­tan­sa tai mah­dol­li­suu­ten­sa hy­vään elä­mään. Lah­des­sa ja Hol­lo­las­sa seu­ra­kun­nat haas­ta­vat kas­vat­ta­maan hy­vän­te­ke­väis­pot­tia hiih­tä­mäl­lä.

– Näin on teh­ty muu­ta­mia vuo­sia. Al­kuun aja­tus oli haas­taa seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät, kun tie­dos­sa oli, et­tä työn­te­ki­jöis­tä moni har­ras­taa hiih­toa. Nyt ih­mi­set haas­ta­vat ka­ve­rei­taan ja su­ku­lai­si­aan so­mes­sa ai­he­tun­nis­teel­la #yh­teis­vas­tuu­hiih­to, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen pääl­lik­kö, di­a­ko­nia ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don joh­ta­ja Riku Suo­kas.

On­ko pak­ko hiih­tää, jos ei taho, voi­si edes­men­nyt kan­san­tai­te­li­ja ky­syä.

– Ei ole. Tär­kein­tä on liik­kua ja teh­dä hy­vää, vas­taa Suo­kas.

– Voit kä­vel­lä, käy­dä sa­lil­la tai men­nä vaik­ka avan­toon. Avan­nos­ta voi var­maan las­kea jon­kin­lai­sen ker­toi­men. On ihan ok hiih­tää kym­me­nen ki­lo­met­riä ja lah­joit­taa kymp­pi, mut­ta avan­nos­sa ei tar­vit­se ol­la mi­nuut­tia kau­em­paa.

Suo­kas lu­paa men­nä kun­to­sa­lil­le.

– Yh­teis­vas­tuu on pe­rin­tei­nen ke­räys, nuo­ret ai­na hyvä koh­de. Haas­tan seu­ra­kun­nan vies­ti­jät kym­pil­lä mu­kaan ke­räyk­seen. Laji ja tyy­li on va­paa. Saa suo­rit­taa.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­lä on pit­kät juu­ret. En­sim­mäi­nen ke­räys jär­jes­tet­tiin 1950. Ai­ka­naan pa­pit kier­si­vät ke­räys­lis­tan kans­sa ovel­ta ovel­le.

– Mi­nä­kin olen ol­lut ovi­kel­lo­ja soit­te­le­mas­sa. Pap­pi kävi kii­reel­lä ker­ran vuo­des­sa ja pyy­si ra­haa. Oli se ai­ka eri­kois­ta. Ny­ky­sys­tee­mi on pal­jon pa­rem­pi, Suo­kas to­te­aa.

Ny­ky­sys­tee­mi au­ke­aa esi­mer­kin kaut­ta. Lah­des­sa vuo­den 2023 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen net­to­tuot­to oli 37 700 eu­roa. Sii­tä suu­rin osa, 17 000 eu­roa, tuli myy­jäi­sis­tä ja muis­ta ta­pah­tu­mis­ta. Ko­leh­deis­ta ker­tyi 9 000, pe­rin­tei­ses­tä li­pas­ke­räyk­ses­tä 7 000 ja lah­joi­tuk­sis­ta val­ta­kun­nal­li­sil­le ti­leil­le rei­lut 4 000 eu­roa.

Yh­teis­vas­tuun tuo­tos­ta 60 pro­sent­tia käy­te­tään maa­il­man ka­tast­ro­fi­a­lu­ei­den ih­mis­ten aut­ta­mi­seen Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. 40 pro­sent­tia oh­ja­taan Suo­mes­sa teh­tä­vään työ­hön, ja täs­tä puo­let saa ke­räyk­sen jär­jes­tä­nyt seu­ra­kun­ta.

– Lah­joi­tus kan­nat­taa koh­dis­taa ko­ti­seu­ra­kun­nan ke­räys­ti­lil­le, jos ha­lu­aa, et­tä sii­tä on apua pai­kal­li­ses­ti. Jo­kai­sel­la seu­ra­kun­nal­la on ke­räys­ti­li ja Mo­bi­le­Pay-nu­me­ro.

Lah­teen vii­me vuo­den ke­räyk­ses­tä jäi 7 500 eu­roa.

Koko val­ta­kun­nas­sa ke­räyk­sen tu­los oli rei­lu 2,6 mil­joo­naa eu­roa. Va­ro­ja koot­tiin nuor­ten vä­ki­val­lan ja konf­lik­tien rat­kai­suun ja en­nal­ta­eh­käi­syyn. Tänä vuon­na ke­räyk­sen tuot­to oh­ja­taan ko­ti­maas­sa Hel­sin­ki­Mis­si­on ja seu­ra­kun­tien kaut­ta yk­si­näi­sil­le nuo­ril­le.

Vuo­den 2024 kam­pan­jan ul­ko­mai­nen esi­merk­ki­koh­de on Ugan­da. Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu (KUA) työs­ken­te­lee Ugan­das­sa kuu­del­la pa­ko­lai­sa­su­tu­sa­lu­eel­la. Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tie­dot­teen mu­kaan KUA:n hank­keil­la edis­te­tään kou­lu­tuk­sen saa­ta­vuut­ta muun mu­as­sa ra­ken­ta­mal­la uu­sia luok­ka­huo­nei­ta sekä ja­ka­mal­la op­pi­ma­te­ri­aa­le­ja ja hy­gie­ni­a­pak­kauk­sia. Kou­lu­tuk­sen laa­tua pa­ran­ne­taan opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sel­la sekä tar­jo­a­mal­la psy­ko­so­si­aa­lis­ta tu­kea ja opin­to-oh­jaus­ta.

Ke­räyk­sen avaus­mes­su­ja jär­jes­tään kir­kois­sa sun­nun­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta. Pal­jon muu­ta­kin Yh­teis­vas­tuun mer­keis­sä ta­pah­tuu. Päi­jät-Hä­mees­sä on lii­kun­ta­tem­paus­ta, myy­jäis­tä, kon­sert­tia, yh­teis­ruo­kai­lua, vei­suil­taa, las­ki­ais­ta­pah­tu­maa ja vap­pub­runs­sia. Lis­taus ta­pah­tu­mis­ta löy­tyy ko­ko­nai­suu­des­saan al­ta.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy 4.2.

Yh­teis­vas­tuu­ka­len­te­ri

Ke­räys­ta­pah­tu­mat Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­eel­la 2024

Asik­ka­la

Su 4.2. klo 10 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen avaus­mes­su seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kirk­ko­kah­vit. 

Ti 13.2. klo 9.30–11.30 Per­hei­den las­ki­ais­rie­ha seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. Mä­en­las­kua, mak­ka­ran­pais­toa ja las­ki­ais­pul­lia. 

Pe 30.4. klo 10–12 Vap­pu­munk­ki­kah­vi­la Mai­jan kam­ma­ril­la.

Mo­bi­le­Pay, Asik­ka­lan srk: 59203

Hei­no­la

Su 4.2. klo 10 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen ava­jais­mes­su Hei­no­lan kir­kos­sa. Kirk­ko­kah­vit ja tie­toa ke­räyk­ses­tä Lam­pi­sa­lis­sa. Nuor­ten mu­siik­ki­ryh­mä.

Ke 21.2. klo 17–19 per­hei­den il­ta Yv-tee­mal­la kir­kon­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa.

23.–24.2. li­pas­ke­räys­tem­paus eri puo­lil­la Hei­no­laa.

Ma 29.4. klo 17 vap­pu­myy­jäi­set Lam­pi­sa­lis­sa.

Ke­räyk­seen voi lah­joit­taa verk­ko­si­vuil­lam­me ole­van lin­kin kaut­ta tai Mo­bi­le­Pa­yl­la. Hei­no­lan seu­ra­kun­nan Mo­bi­le­Pay-nu­me­ro: 58871. 

Il­moit­tau­du ke­rää­jäk­si tai muu­hun Yh­teis­vas­tuun va­paa­eh­tois­toi­min­taan ke­räys­pääl­lik­kö Han­na Hä­mä­läi­sel­le, p. 044 359 7216. 

Hol­lo­la

Su 4.2. klo 10 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen avaus­mes­su ja kirk­ko­kah­vit Hä­meen­kos­ken kir­kos­sa. Ke­räys­pääl­lik­kö Ei­la Ii­va­ri mu­ka­na avaa­mas­sa ke­räyk­sen. Mes­su strii­ma­taan.

Ma 12.2. klo 18.30 Ys­tä­vän­päi­vän ul­koi­lu­et­kot yh­des­sä liik­ku­en Vähä-Tii­li­jär­ven ran­nal­la. Tar­jol­la sau­va­kä­ve­lyä, pol­ku­juok­sua, lu­mi­ken­käi­lyä ja avan­tou­in­tia. Yh­teis­työs­sä Tii­ris­maan Latu, Hol­lo­lan avan­tou­i­ma­rit ja Hol­lo­lan kan­ta­seu­ra­kun­ta. Tar­jol­la läm­min­tä me­hua ja suk­laa­suuk­ko, 5 eu­ron osal­lis­tu­mis­mak­su.

Su 18.2. klo 11-14 Pe­rin­tei­nen Pai­me­lan tal­vi­ta­pah­tu­ma Pai­me­lan kou­lul­la.

Ke 28.2. klo 10.30–13 keit­to­lou­nas ja lei­vos­kah­vit Mis­si­o­kam­ma­ril­la. Hin­ta 10 € yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen hy­väk­si. Mu­siik­kia: hai­ta­ri Jor­ma Wes­s­man, Mark­ku Vuo­ren­taus­ta lau­lat­taa.

Pe 15.3 klo 10 Yh­teis­vas­tuu­kah­vit Mis­si­o­kam­ma­ril­la.

Su 14.4. klo 18 Elä­mä­ni Vei­su, leik­ki­mie­li­nen mu­siik­ki-il­ta Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. Tule ar­vuut­te­le­maan ke­nen Elä­mä­ni Vei­su on ky­sees­sä.

La 20.4. klo 10-15 Höp­Löp-päi­vä per­heil­le So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa. Mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa seu­ra­kun­ta yh­des­sä Päi­jät-Hä­meen koh­taa­mis­paik­ka­ver­kos­ton toi­mi­joi­den kans­sa.

Su 26.5. klo 10 Yv-kii­tos­mes­su So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa.

Hä­meen­kos­ki

Su 4.2. klo 10 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen avaus­mes­su ja kirk­ko­kah­vit Hä­meen­kos­ken kir­kos­sa. Ke­räys­pääl­lik­kö Ei­la Ii­va­ri mu­ka­na avaa­mas­sa ke­räyk­sen. Mes­su strii­ma­taan.

Su 11.2. klo 10 Per­he­mes­su Hä­meen­kos­ken kir­kos­sa, mu­ka­na lap­si­kuo­ro Ilo. Mes­sun jäl­keen las­ki­ais­ta­pah­tu­ma Tu­val­la ja kir­kon­mä­el­lä. Mu­ka­vaa puu­haa ja yh­des­sä­o­loa kai­kil­le.

Su 31.3. klo 15 Tu­val­la yh­teis­kin­ke­rit ja ko­leh­ti.

La 27.4. klo 18 Nos­tal­gi­nen vei­suil­ta Lei­ri­ma­jal­la. Tule lau­la­maan pu­nai­sen kir­jan vei­su­ja ja fii­lis­te­le­mään Lei­ri­ma­jal­le. Mah­dol­li­suus sau­noa.

Su 28.4. klo 15 "Tä­män vir­ren ha­lu­ai­sin vei­sa­ta" -toi­ve­vir­si­ti­lai­suus Tu­val­la. Kah­vi­pöy­tä.

Kär­kö­lä

Su 4.2. klo 14 Kynt­ti­län­päi­vän yh­teis­vas­tuu­kon­sert­ti Kär­kö­län kir­kos­sa. Kon­ser­tin oh­jel­mas­sa on inst­ru­men­taa­li­mu­siik­kia ja yk­sin­lau­lu­ja. Mu­si­soi­mas­sa on per­he Vil­ja­kai­nen ja Mar­jaa­na Me­ri­kan­to, pi­a­no. Oh­jel­ma 10 €.

Ti 13.2. klo 10-12.30 Toi­von ta­pah­tu­ma Jär­ve­län seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sel­la, ai­hee­na on "Yh­teis­vas­tuu 2024, nuor­ten tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­sien tu­ke­mi­nen".

Ke 14.2. klo 15.30-18 Ys­tä­vän­päi­vä- ja las­ki­ais­ta­pah­tu­ma Jär­ve­län seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sel­la.

Su 17.3. klo 18 Ave Ma­ria! Yh­teis­vas­tuu­kon­sert­ti Kär­kö­län kir­kos­sa. Mu­si­soi­mas­sa mm. Satu-Kris­tii­na ja Pet­ri Vesa sekä Kir­si Skantz-Vil­ja­kai­nen. Oh­jel­ma 10 eu­roa.

Pa­das­jo­ki

Su 4.2. klo 10 mes­su Pa­das­jo­en kir­kos­sa. Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen avaus. Di­a­ko­ni Päi­vi Sa­lo­jär­ven teh­tä­vään siu­naa­mi­nen. Mu­ka­na Isän ää­ni -kuo­ro. Mes­sun jäl­keen juh­la Pa­das­jo­en kun­ta­las­sa.

23.-24.2 Li­pas­ke­räys mar­ke­teil­la.

1.-2.3. Li­pas­ke­räys mar­ke­teil­la.

Su 10.3. klo 10-13 koko per­heen pilk­ki­ta­pah­tu­ma. Mak­ka­raa ja kah­via. Paik­ka tar­ken­tuu myö­hem­min.

Su 10.3. klo 18 Lei­pä­mes­su Pa­das­jo­en kir­kos­sa. Il­ta­pa­lan va­paa­eh­toi­nen mak­su.

La 6.4. klo 18 Pa­das­jo­en kir­kos­sa Sa­fa­ri­kuo­ron Yv-kon­sert­ti. Va­paa pää­sy, ooh­jel­ma 10 eu­roa. 

To 25.4. klo 12-13.30 Pa­das­jo­en Olk­ka­rin sop­pa­päi­vä, hin­ta 4 eu­roa.

Ti 30.4. klo 11-14 Vap­pu­munk­ki­ti­lai­suus Pa­das­jo­en Olk­ka­ris­sa.

Ma 1.5. klo 11-13 Vap­pub­runs­si, 10 eu­roa/ai­kui­set, 5 eu­roa/4-12-vuo­ti­aat. Paik­ka tar­ken­tuu myö­hem­min.

Kuh­moi­nen

Su 4.2. klo 18 Kynt­ti­län­päi­vän Il­ta­mes­su ja Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen avaus Kuh­mois­ten kir­kos­sa. Mes­sun jäl­keen kirk­ko­kah­vit.

Ti 13.2. klo 11.30-13 Koko ky­län sop­pa seu­ra­kun­ta­ko­dil­la, her­ne­keit­toa ja kah­via. Va­paa­eh­toi­nen mak­su.

Ti 19.3. klo 12 Lou­nas­tuo­kio ja ar­pa­jai­set seu­ra­kun­ta­ko­dil­la.

Su 24.3. klo 17 kah­vi­kon­sert­ti Kuh­mois­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa: Pek­ka Leh­mus­saa­ri, lau­lu, Pek­ka Poh­jo­la, lau­lu ja ki­ta­ra sekä Sep­po Soi­ni­la, sel­lo. Pää­sy­mak­su 10 eu­roa.

Ke 1.5. klo 10-12 Kai­ke­ni­käis­ten vap­pu­ta­pah­tu­ma seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa.

Kes­ki-Lah­ti

Su 4.2. klo 10 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen aloi­tus­mes­su Ris­tin­kir­kos­sa, rii­si­puu­ro­tar­joi­lu ja kah­vi. 

Ti 13.2. klo 18 Ih­mi­sen ko­koi­sia lau­lu­ja & ta­ri­noi­ta –kon­sert­ti Ris­tin­kir­kos­sa. Han­nu Leh­to­nen ja Sep­po Hovi. 

Pe 16.2. klo 18 Ys­tä­vän­päi­vä­mes­su Ris­tin­kir­kos­sa Han­nu Leh­des­kos­ken lau­lu­jen tah­tiin. Kah­vit. Il­ta jat­kuu Pub Vi­ras­tos­sa klo 20–23, jos­sa Ykä Rak­ko­lai­sen luot­saa­ma­na klas­sik­ko­vei­su­ja. Toh­to­ri Ni­ku­lan bän­di sä­es­tää ja soit­taa omia bii­se­jä. Li­säk­si Han­nu ja Kupe esiin­ty­vät.

La 17.2. klo 10–13 Muk­ku­lan kir­kol­la tal­vi­ta­pah­tu­ma. Kier­rä­tys­pal­kin­to­ja toi­vo­taan Muk­ku­lan kir­kon sa­kas­tiin tai di­a­ko­ni­a­toi­mis­toon.

Su 18.2. klo 10 mes­su ja kirk­ko­kah­vit Ris­tin­kir­kos­sa. 

Pe 15.3.klo 11–17 Hol­man Pris­mas­sa li­pas­ke­räys.

La 16.3.klo 9–15 Hol­man Pris­mas­sa li­pas­ke­räys. 

Su 17.3. klo 18 Sta­bat Ma­ter Ris­tin­kir­kos­sa. Ss. Karl Jen­kins. Don­ne Ma­tu­re & Viri Per­fec­ti, Lah­den Gos­pel­kuo­ro, joh­taa Mar­jaa­na Tu­ru­nen. Au­ro­ra Ikä­val­ko, lau­lu, An­na-Mai­ja Vir­ta­nen, urut. Lyö­mä­soit­ta­jia. Gau­dia-lu­ki­on Äi­ti Ma­ria -ku­va­tai­de­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Oh­jel­ma yh­teis­vas­tuul­le.

La 23.3. klo 18 Isän Ää­ni -kon­sert­ti Ris­tin­kir­kos­sa. 

Mo­bi­le­Pay 87675

Lau­ne

Su 4.2. klo 10 Yh­teis­vas­tuun aloi­tus­mes­su Lau­neen kir­kos­sa

Su 4.2. klo 11 Yh­teis­vas­tuun aloi­tus­mes­su Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa 

Su 24.3. klo 10 Per­he­mes­su ja piz­za­lou­nas Lau­neen kir­kos­sa, va­paa­eh­toi­nen mak­su 

Pe 12.4. klo 10–18 Li­pas­ke­räys, K-Ci­ty­mar­ket Lau­ne (Ajo­ka­tu 53)

La 13.4. klo 10–14 Li­pas­ke­räys, K-Ci­ty­mar­ket Lau­ne 

Pe 26.4. klo 10–18 Li­pas­ke­räys, Pris­ma Lau­ne (Ajo­ka­tu 83)

La 27.4. klo 10–14 Li­pas­ke­räys, Pris­ma Lau­ne 

Su 28.4. klo 18 Lau­neen seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den Yh­teis­vas­tuu-kon­sert­ti Lau­neen kir­kos­sa  

Mo­bi­le­Pay 29023

Jout­jär­vi 

La 9.3. klo 11–15.30 An­na-Lii­sa Val­ta­vaa­ran lu­en­to­ti­lai­suus "Sa­no­tut ja sa­no­mat­to­mat sa­nat" Jout­jär­ven kir­kol­la. Tar­joi­lua, va­paa­eh­toi­nen ko­leh­ti. 

Mo­bi­le­Pay 97873

Sal­paus­sel­kä

Su 4.2. klo 10 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen avaus mes­su Sal­paus­se­län kir­kol­la. Keit­to­lou­nas ja Puik­ko­pii­rin neu­le­myy­jäi­set. 

9.–10.2. Li­pas­ke­räys Met­sä­kan­kaan S-Mar­ket.

Ti 13.2. klo 13–16 Las­ki­ais­pul­la­kah­vi­la Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. Myyn­nis­sä las­ki­ais­pul­lia, kah­via ja kaa­ka­o­ta vaah­to­kar­keil­la. Puik­ko­pii­rin neu­le­myy­jäi­set ja mu­ka­vaa oh­jel­maa lap­sil­le. 

16.–17.2. Li­pas­ke­räys Jal­ka­ran­nan S-Mar­ke­til­la.

Ti 26.3. klo 13–15 Yh­teis­vas­tuu­kah­vi­la ja pää­si­äi­sas­kar­te­lua Met­sä­kan­kaan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. Puik­ko­pii­rin neu­le­myy­jäi­set.

Ma 29.4. klo 11–16 munk­ki- ja si­ma­myy­jäi­set Sal­paus­se­län kir­kol­la.

Ke 15.5. klo 17–19 Ke­vät­kar­ne­vaa­lit Sal­paus­se­län kir­kol­la. 

Mo­bi­le­Pay 48482

Nas­to­la 

Su 4.2 klo 10 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen aloi­tus­mes­su Nas­to­lan kir­kos­sa. Kirk­ko­kah­vit seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. 

Ti 13.2 klo 13–18 Las­ki­ais­pul­la­kah­vi­la Be­dan pir­til­lä.

Ti 20.2 klo 10.30 Elä­ke­läis­ten tiis­tai.

La 9.3 klo 10–13 Las­ten­tar­vi­ke­kirp­pis ja kah­vio. Pöy­tä­va­raus 10 eu­roa. Pöy­tiä voi va­ra­ta 5.2 al­ka­en Ii­da So­pa­sel­ta, puh. 050 4127023. Pöy­tiä ra­jal­li­nen mää­rä.

Su 24.3 klo 10 Pal­mu­sun­nun­tain per­he­mes­su. Keit­to­lou­nas ja yh­teis­tä puu­haa Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la.

Tie­toa li­pas­ke­räyk­ses­tä ja Yh­teis­vas­tuus­ta Nas­to­las­sa Ii­da So­pa­sel­ta puh. 050 4127023, ii­da.so­pa­nen@evl.fi

Mo­bi­le­Pay 83657

Tai­ni­on­vir­ta

Su 4.2. klo 11–13 Kynt­ti­län­päi­vän mak­su­ton ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma kai­ke­ni­käi­sil­le Har­to­lan so­rik­sel­la (Lii­kun­ta­ma­ja, Vi­san­tie 29). Mak­ka­ran­pais­toa, pien­tä eväs­tä, kah­via, kaa­ka­o­ta ja me­hua sekä ilois­ta yh­des­sä­o­loa. Yv-ke­räys­li­pas. Pak­kas­ra­ja -20. 

Verk­ko­lah­joi­tus­mah­dol­li­suus osoit­tees­sa: www.yh­teis­vas­tuu.fi/tai­ni­on­vir­ta sekä Tai­ni­on­vir­ran­seu­ra­kun­nan Mo­bi­le­Pay, 46820. 

Il­moit­tau­du li­pas­ke­rää­jäk­si Har­to­laan Kir­sil­le p. 050 562 3225 / kir­si.man­nis­to@evl.fi tai Sys­mään Sa­tul­le p. 050 478 4958 / satu.k.saa­ri@evl.fi

Lah­joi­ta ne­tis­sä tai pan­kis­sa

Yh­teis­vas­tuun pank­ki­ti­lit:

* Ak­tia FI82 4055 0010 4148 41

* Nor­dea FI16 2089 1800 0067 75

* OP FI14 5000 0120 2362 28

HUOM! Käy­tä mak­sa­es­sa­si oman seu­ra­kun­nan vii­te­nu­me­roa: 

Asik­ka­la 302038

Hei­no­la 304081

Hol­lo­la 302106

Kes­ki-Lah­ti 302261 

Jout­jär­vi 302180 

Lau­ne 302384 

Sal­paus­sel­kä 302562 

Nas­to­la 302452 

Tai­ni­on­vir­ta 304065 

 Voit myös lah­joit­taa Mo­bi­le­Pay-so­vel­luk­sen kaut­ta, nu­me­rot löy­ty­vät kun­kin seu­ra­kun­nan koh­dal­ta.

Ke­räys­lu­pa RA/2020/639, 1.9.2020 al­ka­en, voi­mas­sa tois­tai­sek­si, Man­ner-Suo­mi, myön­tä­nyt Po­lii­si­hal­li­tus 29.5.2020. 

Ke­räyk­sen vi­ral­li­nen jär­jes­tä­jä: Yh­teis­vas­tuu/Kirk­ko­pal­ve­lut ry, Jär­ven­pään­tie 640, 04400 Jär­ven­pää (asi­a­kas­pal­ve­lun puh. 040 700 9902)

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover