JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jos haluat nähdä katu­näy­telmän, on jo kiire – Heinolan Oi joulupuu vihannoi viikkoa ennen joulua

Kuusikonsultti Kuusipuu (Satu Nipuli) ja kuusikonsultin assistentti Alaoksa (Sandra Nipuli). Kuva: Janne Urpunen

Kuusikonsultti Kuusipuu (Satu Nipuli) ja kuusikonsultin assistentti Alaoksa (Sandra Nipuli). Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

6.12.2023
Janne Urpunen

Jou­lu­puu­kau­pun­ki Hei­no­lan jou­lun avaa­van Oi jou­lu­puu -ka­tu­näy­tel­män vuo­den en­sim­mäi­nen esi­tys on ta­ka­na. Hei­no­la­lais­ten ker­to­miin ta­ri­noi­hin poh­jaa­van näy­tel­män oh­jaa­ja, tuot­ta­ja sekä Kuu­si­kon­sult­ti Kuu­si­puu­ta näyt­te­le­vä, Hei­no­lan vuo­den nai­se­nakin pal­kit­tu Satu Ni­pu­li on sil­min­näh­den tyy­ty­väi­nen.

Ylei­söä oli pit­käl­ti tois­ta sa­taa, sää mai­nio, ja näy­tel­mä rul­la­si suun­ni­tel­lus­ti, vaik­ka pari pois­sa­o­lo­a­kin en­semb­les­sä oli. Paik­kaa­jat Ni­pu­li löy­si lä­hel­tä.

– Pis­tin oman per­hee­ni hom­miin. Mie­he­ni Vih­to­ri Kos­ki­nen oli kuu­si­kaup­pi­as ja tyt­tä­re­ni Sand­ra Ni­pu­li kuu­si­kon­sul­tin as­sis­tent­ti Ala­ok­sa, hän ker­too.

Oi jou­lu­puu käyn­nis­tyy WPK-ta­lon pi­hal­ta ja kul­kee Ran­ta­puis­ton hu­vi­ma­jan sekä Jy­rän­kö­län si­sä­pi­han kaut­ta Hei­no­lan kirk­koon.

Näy­tel­mää on esi­tet­ty ai­em­min vuo­si­na 2021 ja 2022.

– Pää­o­sa roo­leis­ta on van­ho­ja, mut­ta joka vuo­si meil­lä joku roo­li vaih­tuu. Tämä al­kaa ol­la jo kiva pe­rin­ne näyt­te­li­jöil­le, jot­ka ovat ol­leet use­am­man vuo­den mu­ka­na, Ni­pu­li sa­noo.

Vaih­tu­vuut­ta oli myös kirk­ko­koh­tauk­sen mu­siik­ki­nu­me­rois­sa.

– Lu­ki­o­lais­ten hie­no soi­ti­ne­si­tys oli val­mis­tet­tu tätä vuot­ta var­ten. Valo jou­lu­puun -lau­lu esi­te­tään joka vuo­si. Nyt oli Vir­ta­pii­ri-kuo­ro ja Mu­siik­ki­te­at­te­ri In­to­piu­keen lap­sia. Siel­lä oli pal­jon en­si­ker­ta­lai­sia. Tänä vuon­na meil­lä on 130 hen­ki­löä hom­mis­sa eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Esiin­ty­jiä on sa­ta­kun­ta.

Kes­kei­set roo­lit ovat pie­nem­män näyt­te­li­jä­po­ru­kan har­teil­la. Ylei­söä esi­tyk­seen ote­taan kor­kein­taan 150 hen­keä.

– Sel­lais­ta po­ruk­kaa voi­daan vie­lä siir­ty­mis­sä kul­jet­taa. Kaik­ki mah­tu­vat ki­vas­ti, nä­ke­vät ja kuu­le­vat.

Kuusikauppiaan roolissa nähtiin Vihtori Koskinen. Hellin Sievälää näyttelee Minna Heinonen ja Siviä Sievälää Tanja Pesonen. Kuva: Janne Urpunen

Kuusikauppiaan roolissa nähtiin Vihtori Koskinen. Hellin Sievälää näyttelee Minna Heinonen ja Siviä Sievälää Tanja Pesonen. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Sir­pa Ro­vi­o­maa ja Han­na Kiu­ru, äi­ti ja ty­tär, nä­ki­vät Oi jou­lu­puun en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Mu­ka­na oli myös nuo­rem­pi ty­tär pien­ten las­ten­sa kans­sa. Jopa "kää­pi­öt" tyk­kä­si­vät ko­vas­ti, mut­ta hei­dän piti läh­teä kes­ken ko­tiin, kun on ai­kai­nen he­rä­tys aa­mul­la. Lap­sen­lap­sis­ta yk­si [Vee­ti Kiu­ru] soit­ti pi­a­noa. Mikä täs­sä on mum­mon ol­les­sa, Ro­vi­o­maa my­häi­lee.

Vee­ti Kiu­ru on Han­na Kiu­run poi­ka, lu­ki­o­lai­nen. Hei­no­lan lu­ki­o­lais­ten kla­sa­ri­bän­din tul­kin­ta Pek­ka Si­mo­jo­en klas­si­kos­ta Tul­koon jou­lu kir­voit­ti il­lan suu­rim­mat suo­si­o­no­soi­tuk­set.

– Ihan mie­let­tö­män upea esi­tys!

Kiu­ru to­te­aa, et­tä en­si vuon­na tul­laan taas kat­so­maan, jos ja kun esi­tys saa jat­koa.

– Hie­noa, et­tä täl­lais­ta Hei­no­las­sa jär­jes­te­tään. Kun­ni­oi­tet­ta­va mää­rä ih­mi­siä on läh­te­nyt mat­kaan, Ro­vi­o­maa sa­noo.

Sirpa Roviomaa, Veeti Kiuru ja Hanna Kiuru. Kuva: Janne Urpunen

Sirpa Roviomaa, Veeti Kiuru ja Hanna Kiuru. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Päi­vi Hä­mä­läi­nen ja Aki­lii­na Lindq­vist huo­maut­ta­vat, et­tä kar­vat sei­so­vat vie­lä vart­ti esi­tyk­sen jäl­keen.

– Se oli niin huip­pu.

Lindq­vist näki Oi jou­lu­puun kol­mat­ta ker­taa. Hä­mä­läi­sel­le ker­ta oli en­sim­mäi­nen.

– Näy­tel­mäs­tä tu­lee iha­na jou­lui­nen fii­lis. Täs­sä on huu­mo­ria, mut­ta myös herk­kyyt­tä var­sin­kin kir­kos­sa kuul­luis­sa mu­siik­kie­si­tyk­sis­sä, Lindq­vist va­lot­taa suh­det­taan te­ok­seen.

Hä­mä­läi­nen komp­paa.

– Ihan hui­kea. Olin kyl­lä mo­nil­ta kuul­lut, et­tä tämä on hie­no jut­tu.

Myös esi­tyk­sen puit­teet miel­lyt­ti­vät kak­sik­koa.

– Mil­jöö on upea ja tal­vi­sää mitä kau­nein. Lois­ta­va ko­ko­nai­suus.

Ensikertalainen Päivi Hämäläinen ja kolmesti näytelmän nähnyt Akiliina Lindqvist. Kuva: Janne Urpunen

Ensikertalainen Päivi Hämäläinen ja kolmesti näytelmän nähnyt Akiliina Lindqvist. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Tuot­ta­ja Ni­pu­li us­koo, et­tä Oi jou­lu­puus­ta on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa kes­tä­vä ja elä­vä jou­lu­pe­rin­ne Hei­no­laan.

– Tyk­kään aja­tuk­ses­ta, joka esi­tyk­ses­sä on läs­nä: muis­tot ja ta­ri­nat, joi­ta ker­rom­me jou­luis­ta, ovat mo­nil­le tosi tär­kei­tä. Ne ovat pe­rin­tei­tä, joi­ta jou­lu­na ty­kä­tään vaa­lia. Ta­ri­nat tuo­vat ih­mi­sil­le jou­lu­miel­tä ja näy­tel­mä on koos­tet­tu ni­me­no­maan niis­tä.

Tyt­ti Jäp­pi­sen kä­si­kir­joit­ta­man näy­tel­män ta­ka­na on Hei­no­lan ka­tu­te­at­te­ri -yh­tei­sö, jos­sa on mu­ka­na tois­ta­kym­men­tä ai­kuis­ta te­at­te­ri­har­ras­ta­jaa, lap­si­näyt­te­li­jöi­tä sekä lau­lu­ryh­mä ja muu­sik­ko. Tär­ke­än pa­nok­sen­sa tuo­tan­toon tuo­vat myös Hei­no­lan Kau­pun­ki­sy­dän ry, Hei­no­lan seu­ra­kun­ta, Hei­no­lan kult­tuu­ri­toi­mis­to, Jy­rän­kö­län Set­le­ment­ti, Hei­no­la Seu­ra, Li­ons Club Hei­no­la, Hei­no­lan Kuo­ro­yh­dis­tys, Hei­no­lan Lu­kio, Itä-Hä­meen Kan­san­tans­si­jat ry, Ra­ja­jär­ven Kuu­si­far­mi, Työ­pa­ja Torp­pa sekä Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­sen me­dia-ala.

Oi jou­lu­puun voi tänä vuon­na näh­dä vie­lä lau­an­tai­na 16.12. kel­lo 15 ja 18 sekä sun­nun­tai­na 17.12. kel­lo 15 ja 18. Il­mais­lip­pu­ja ja­e­taan en­nen esi­tys­tä WPK-ta­lon por­til­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover