JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunnan av-toiminta jäi ilman kokei­lu­a­vus­tusta

Kuva: Hollolan seurakunta

Kuva: Hollolan seurakunta

17.6.2021
Teemu Leppänen

Kirk­ko­hal­li­tus on ja­ka­nut avus­tuk­sia noin 100 000 eu­roa seu­ra­kun­tien ko­kei­lu­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Avus­tuk­sia myön­net­tiin yh­teen­sä 11 ha­ki­jal­le.

Ha­ki­joi­den jou­kos­sa oli Päi­jät-Hä­mees­tä Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta, joka haki avus­tus­ta av-tuot­ta­jan palk­kaa­mi­sen ja av-lait­tei­den päi­vit­tä­mi­seen.

– Olem­me palk­kaa­mas­sa av-tuot­ta­jaa vuo­dek­si, jon­ka ai­ka­na tut­kim­me seu­ra­kun­tam­me tar­vet­ta va­ki­tui­sen av-tuot­ta­jan palk­kaa­mi­seen sekä päi­vi­täm­me ja ajan­ta­sais­tam­me verk­ko­vies­tin­tääm­me. Maan­tie­teel­li­ses­ti laa­jas­sa seu­ra­kun­nas­sam­me muun mu­as­sa strii­mat­tu­jen ti­lai­suuk­sien vä­lit­tä­mi­nen on tär­keä tu­le­vai­suu­den ke­hi­tys­koh­de, ker­too ta­lous­pääl­lik­kö Pau­la Huk­ka­nen.

– Ko­kei­lu­toi­min­nas­sa oli myös aja­tuk­se­na tuot­taa tie­toa ja kar­toit­taa sitä, mitä ja mil­lä mit­ta­kaa­val­la kes­ki­suu­res­sa seu­ra­kun­nas­sa kan­nat­taa ol­la ka­lus­toa saa­ta­vil­la.

Kans­li­a­pääl­li­kön eri­tyi­sa­vus­ta­ja Jari Pulk­ki­nen ker­too, et­tä avus­tuk­sia myön­net­tä­es­sä pai­no­tet­tiin hank­kei­den in­no­va­tii­vi­suut­ta, laa­jen­net­ta­vuut­ta ja yh­teis­työ­tä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Yk­si avus­tuk­sen saa­neis­ta on Mänt­sä­län seu­ra­kun­nan isil­le.in­fo-han­ke. Ha­ke­muk­sia tuli yh­teen­sä 37. Suu­rin osa ko­kei­lu­toi­min­nan avus­tus­ha­ke­muk­sis­ta oli toi­min­nal­li­sia, di­gi­taa­li­suu­teen liit­ty­viä hank­kei­ta tai näi­den yh­dis­tel­miä.

– Ha­ke­muk­sia tuli ilah­dut­ta­van pal­jon. Ke­hit­tä­mis­hank­keet ker­to­vat mo­ni­puo­li­sis­ta ke­hit­tä­mi­si­de­ois­ta seu­ra­kun­nis­sa eri puo­lil­la Suo­mea.

Kir­kol­lis­ko­kous on myön­tä­nyt kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le ja­et­ta­vak­si yh­teen­sä 200 000 eu­roa. Toi­sen ker­ran avus­tuk­sia ja­e­taan syk­syl­lä. Sil­loin avus­tuk­sis­sa pai­no­te­taan syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syyn liit­ty­viä hank­kei­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover