JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan Sanan Suvipäivien järjes­te­lyihin tarvitaan satoja vapaa­eh­toisia – "Suurin panostus seura­kun­nalta tulee olemaan työpanostus"

Sanan Suvipäiviä vietettiin lähitapahtumana viimeksi Vivamossa Lohjalla vuonna 2019. Sen jälkeen tapahtuma on järjestetty kahtena peräkkäisenä vuonna verkkotapahtumana. Kuva: Josi Purhonen

Sanan Suvipäiviä vietettiin lähitapahtumana viimeksi Vivamossa Lohjalla vuonna 2019. Sen jälkeen tapahtuma on järjestetty kahtena peräkkäisenä vuonna verkkotapahtumana. Kuva: Josi Purhonen

Josi Purhonen

14.10.2021
Teemu Leppänen

Pe­rin­tei­nen kris­til­li­nen ke­sä­ta­pah­tu­ma Sa­nan Su­vi­päi­vät jär­jes­te­tään en­si ke­sä­nä Hol­lo­las­sa. Ta­pah­tu­maan odo­te­taan pai­kan pääl­le tu­han­sia ih­mi­siä vii­kon­vaih­tees­sa 17.–19. ke­sä­kuu­ta.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta si­tou­tui ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä, jol­la se myös val­tuut­ti kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­sen neu­vot­te­le­maan ja so­pi­maan tar­kem­min ta­pah­tu­man yk­si­tyis­koh­dis­ta Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran (KRS) kans­sa.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nal­le ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­tä eh­dot­ta­nut KRS on ta­pah­tu­man ta­lou­del­li­ses­sa ja oh­jel­ma­vas­tuus­sa. Ta­pah­tu­man pää­sih­tee­rik­si on ni­met­ty Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pap­pi Han­na-Lee­na Pent­ti­lä.

Hut­tu­nen ker­too, et­tä alus­ta­via kes­kus­te­lu­ja ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä käy­tiin en­nen ko­ro­na­pan­de­mi­aa, joka sit­ten muut­ti ta­pah­tu­man luon­net­ta.

– Nyt ta­pah­tu­ma on osa seu­ra­kun­tam­me ko­ro­na-exit-suun­ni­tel­maa. Toi­vom­me, et­tä se on sa­mal­la uu­si al­ku seu­ra­kun­ta­lais­ten si­tou­tu­mi­sel­le va­pa­eh­tois­työ­hön ja yh­des­sä te­ke­mi­seen.

Hut­tu­sen ar­vi­on mu­kaan ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyt vaa­ti­vat 200–300 va­paa­eh­toi­sen jou­kon. Sen li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa käy­te­tään Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den työ­pa­nos­ta. Li­säk­si seu­ra­kun­ta osal­lis­tuu ku­lui­hin ta­lou­del­li­sel­la avus­tuk­sel­la, joka on noin 10 000–15 000 eu­roa. Avus­tus pää­te­tään myö­hem­min seu­ra­kun­nan ta­lou­sar­vi­on yh­tey­des­sä.

– Suu­rin pa­nos­tus meil­tä tu­lee ole­maan työ­pa­nos, Hut­tu­nen ar­vi­oi.

Lu­vas­sa on hyb­ri­di­ta­pah­tu­ma, jos­sa oh­jel­maa jär­jes­te­tään lähi- ja etä­o­sal­lis­tu­jil­le. Alus­ta­van suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti lau­an­tai oli­si seu­ra­kun­ta­lai­sia Hol­lo­laan ko­ko­a­va päi­vä ja sun­nun­tai puo­les­taan kap­pe­li­seu­ra­kun­tiin jal­kau­tu­vien ta­pah­tu­mien päi­vä.

– Ky­sees­sä on val­ta­kun­nal­li­nen ta­pah­tu­ma, mut­ta ha­lu­am­me sii­hen myös pai­kal­li­sen nä­kö­kul­man.

Sa­nan Su­vi­päi­vät jär­jes­tet­tiin Hol­lo­las­sa myös vuon­na 2002, jol­loin ta­pah­tu­ma­paik­ka­na oli jää­hal­li.

– Täl­lä het­kel­lä aja­tuk­se­na on, et­tä ta­pah­tu­ma tuo­tai­siin to­ril­le ja enem­män kan­san kes­kel­le.

Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran Sää­tiö on lu­te­ri­lai­sen kir­kon pii­ris­sä toi­mi­va val­ta­kun­nal­li­nen evan­ke­li­oi­mis­jär­jes­tö. Sää­ti­ön mu­kaan sen toi­min­nas­sa on ti­laa taus­tal­taan ja kris­til­li­sel­tä ko­ros­tuk­sel­taan eri­lai­sil­le ih­mi­sil­le.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover