JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan 2000-luvun seura­kun­ta­lii­tok­sista tehtiin kirja – "Muutoksen virta on päättymätön"

Hol­lo­la on ai­nut­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus Suo­men it­se­näis­ten seu­ra­kun­tien jou­kos­sa. Seu­ra­kun­nan yh­dis­ty­mi­sen his­to­ria pan­tiin kir­joi­hin ja kan­siin.

Kansilehti kirjasta Viidestä yhdeksi – Hollolan, Hämeenkosken, Kuhmoisten, Kärkölän ja Padasjoen seurakuntaelämää vuosina 2000–2022.

Kansilehti kirjasta Viidestä yhdeksi – Hollolan, Hämeenkosken, Kuhmoisten, Kärkölän ja Padasjoen seurakuntaelämää vuosina 2000–2022.

21.2.2023
Janne Urpunen

Vii­des­tä tuli yk­si, kun Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­ses­ta emä­seu­ra­kun­nas­ta ai­ka­naan eron­neet Kuh­moi­nen, Kär­kö­lä ja Pa­das­jo­ki yh­dis­tyi­vät vuo­den 2017 alus­sa Hol­lo­laan. Hä­meen­kos­ken seu­ra­kun­ta oli pa­lan­nut Hol­lo­lan yh­tey­teen jo kym­me­nen vuot­ta ai­em­min.

Nyt nois­ta yh­dis­ty­mi­sen ajois­ta on jul­kais­tu kir­ja, jon­ka nimi on Vii­des­tä yh­dek­si – Hol­lo­lan, Hä­meen­kos­ken, Kuh­mois­ten, Kär­kö­län ja Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­e­lä­mää vuo­si­na 2000–2022.

– His­to­ri­al­li­nen ym­py­rä on sul­keu­tu­nut, ja sitä osit­tain kir­jal­la juh­lis­te­taan. Do­ku­men­toim­me muu­tok­sen vuo­sia. Piis­pa [Sep­po Häk­ki­nen] to­te­si kir­jan lah­jak­si saa­tu­aan, et­tä uu­dem­paa­kin his­to­ri­aa on syy­tä tal­len­taa. Sil­loin se on hel­pom­paa­kin, kun ta­pah­tu­mat ovat hy­väs­sä muis­tis­sa, sa­noo kir­jan toi­mit­ta­nut Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja Ju­ha­na Säde.

Hä­nen li­säk­seen te­ok­sen kir­joit­ta­mi­seen ovat osal­lis­tu­neet Timo Hut­tu­nen, Ris­to Oja­la, Min­na Pe­rä­lä, Han­nu Rop­po ja Kat­ja-Mar­git Ta­ka­ta­lo.

 

Vii­des­tä yh­dek­si muis­tut­taa, et­tä Hol­lo­la on ai­nut­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus Suo­men it­se­näis­ten seu­ra­kun­tien jou­kos­sa. Seu­ra­kun­nan poh­jois- ja ete­lä­o­sa si­jait­se­vat toi­sis­taan eril­lään. Poh­joi­sen ja ete­län vä­lis­sä on Asik­ka­la, joka oli mu­ka­na yh­dis­ty­mis­neu­vot­te­luis­sa, mut­ta päät­ti jat­kaa it­se­näi­se­nä seu­ra­kun­ta­na.

Eri­kois­ta lii­tok­ses­sa oli se­kin, et­tä Kuh­moi­nen ja Pa­das­jo­ki yh­dis­tet­tiin kirk­koi­neen yh­dek­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nak­si. To­sin se on jo his­to­ri­aa. Kir­jan ajan­mu­kai­suut­ta ku­vaa, et­tä kap­pe­li­seu­ra­kun­tien lii­tok­sen pur­kau­tu­mi­nen vuo­den 2023 alus­sa on sii­nä mai­nit­tu.

 

Hol­lo­las­ta tuli lii­tos­ten myö­tä pin­ta-alal­taan yk­si Ete­lä-Suo­men suu­rim­mis­ta seu­ra­kun­nis­ta. Yh­dis­ty­mi­nen on syn­nyt­tä­nyt haas­tei­ta, mut­ta myös ri­kas­tut­ta­nut seu­ra­kun­ta­yh­tei­söä puo­lin ja toi­sin.

– Jo­kai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa on ol­lut omi­nais­piir­teen­sä. Toi­vot­ta­vas­ti nämä piir­teet säi­ly­vät vah­va­na jat­kos­sa­kin, Säde sa­noo.

Hä­meen­kos­kel­la on Py­hän Lau­rin kir­kon rau­ni­ot, jon­ne on va­el­let­tu van­ho­ja kirk­ko­tei­tä pit­kin vuo­des­ta 1997. Kär­kö­läs­sä jär­jes­te­tään vuo­sit­tain kar­ja­la­lais­ten kiis­se­li­kes­tit merk­ki­nä paik­ka­kun­nal­le so­dan jäl­keen muut­ta­neis­ta kar­ja­lai­sis­ta. Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­sen ki­vi­kir­kon kul­mil­la pol­te­taan ter­vaa, Kuh­moi­sis­sa mie­het koh­taa­vat ko­tail­lois­sa ja Pa­das­jo­el­le lei­maa an­taa les­ta­di­o­lai­suus.

 

Seu­ra­kun­nat pa­la­si­vat Hol­lo­lan yh­tey­teen ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä.

– Väki on seu­ra­kun­nis­sa vä­hen­ty­nyt ja seu­ra­kun­tien ta­lou­del­li­nen kan­to­ky­ky on hei­ken­ty­nyt. On luon­nol­lis­ta ke­hi­tys­tä liit­tyä suu­rem­paan ja va­ka­va­rai­sem­paan seu­ra­kun­taan, Säde muis­tut­taa.

Ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen jat­kuu yh­dis­ty­nees­sä Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa.

– Seu­ra­kun­nal­la on jä­sen­mää­rään näh­den iso kiin­teis­tö­kan­ta. Sii­nä meil­lä riit­tää haas­tet­ta. Kuh­moi­sis­sa oli ki­peä asia, kun Ve­lis­jär­ven lei­ri­kes­kus myy­tiin. Toi­saal­ta on re­mon­toi­tu isol­la ra­hal­la Pa­pin­saa­ren kap­pe­lia. Us­kon, et­tä siel­lä ol­laan tyy­ty­väi­siä.

So­peut­ta­mi­nen on ki­vu­li­as­ta. Al­kuun kri­tiik­kiä tuli var­sin­kin uu­sien kap­pe­li­seu­ra­kun­tien suun­nas­ta. Tyy­ty­mät­tö­mien mää­rä on kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt, Säde sa­noo.

– Seu­ra­kun­ta on hit­sau­tu­nut jo pal­jon pa­rem­min yh­teen, mut­ta ke­hi­tet­tä­vää, pa­ran­net­ta­vaa ja rat­kais­ta­via asi­oi­ta riit­tää. Muu­tok­sen vir­ta on päät­ty­mä­tön.

Vii­des­tä yh­dek­si -teos on myyn­nis­sä Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan si­vuil­la maa­lis­kuun lop­puun as­ti. E-kir­jan voi la­da­ta seu­ra­kun­nan si­vuil­ta il­mai­sek­si. Kir­ja on myös lai­nat­ta­vis­sa alu­een kir­jas­tois­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover