JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Hauta-alue viittaa äärim­mäi­seen rakkau­de­no­soi­tuk­seen puolisoa kohtaan” – Helanderin hauta­muis­to­merkki saa täys­re­montin Heinolassa

Hei­no­lan hau­taus­maal­la on usei­ta his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­viä hau­to­ja ja muis­to­merk­ke­jä, jot­ka kai­paa­vat pi­kais­ta kun­nos­tus­ta.

"Graniittipaadet ovat ajan kuluessa nousseet pois paikaltaan, metalliset kiinnityshelat syöpyneet, koristeet irronneet sekä osa pylväistä vaurioitunut ja värjäytynyt", luettelee Helanderin haudan kunnostustyöt tekevän Kivi Plaaninin yrittäjä Kimmo Pelto. Kuva: Esa Arvekari

"Graniittipaadet ovat ajan kuluessa nousseet pois paikaltaan, metalliset kiinnityshelat syöpyneet, koristeet irronneet sekä osa pylväistä vaurioitunut ja värjäytynyt", luettelee Helanderin haudan kunnostustyöt tekevän Kivi Plaaninin yrittäjä Kimmo Pelto. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

20.6.2023
Esa Arvekari

Hei­no­lan his­to­ri­al­lis­ten opas­kier­ros­ten va­ki­o­koh­tei­siin kuu­lu­va kaup­pi­as Nii­lo He­lan­de­rin ra­ken­nut­ta­ma hau­ta­muis­to­merk­ki nou­see uu­teen ku­kois­tuk­seen kun­nos­tuk­sen an­si­os­ta.

Kau­pun­gin ke­hit­tä­jiin kuu­lu­neen kaup­pi­as He­lan­de­rin en­sim­mäi­nen vai­mo, vuon­na 1899 hau­dat­tu Han­na He­lan­der, omaa su­kua Vi­lan­der, kuo­li pian kuu­den­nen lap­sen­sa syn­ty­män jäl­keen.

– Hau­ta-alue muis­to­merk­kei­neen viit­taa ää­rim­mäi­seen rak­kau­de­no­soi­tuk­seen puo­li­soa ja las­ten äi­tiä koh­taan, to­te­aa Hei­no­lan ex-mu­se­on­joh­ta­ja Kari-Paa­vo Kok­ki.

Sa­maa miel­tä on Hei­no­lan his­to­ri­an kir­joit­ta­ja Rau­no Endén.

– Yleen­sä näin kook­kaa­seen hau­ta­muis­to­merk­kiin pää­dyt­tiin vain, kun oli ai­ko­mus hau­da­ta myö­hem­min mui­ta su­ku­lai­sia sa­maan paik­kaan.

Han­na He­lan­de­rin hau­taus ei viit­taa su­ku­hau­dan pe­rus­ta­mi­seen.

– Tie­tä­en, et­tä Nii­lo He­lan­der oli hy­vin voi­ma­kas­tem­pe­ra­ment­ti­nen hen­ki­lö, on kun­ni­oi­tus puo­li­soa koh­taan to­den­nä­köi­sin syy, kun ar­vuut­te­lem­me muis­to­mer­kin syn­tyä, Endén sa­noo.

120-vuo­ti­aan hau­ta­muis­to­mer­kin kun­nos­tus läh­ti liik­keel­le ra­ken­nu­sark­ki­teh­ti Rit­va-Mai­ja Kuus­kos­ken sekä ka­ma­ri­neu­vos Kari-Paa­vo Ko­kin aloit­tees­ta.

Ää­ri­ta­pauk­sis­sa van­hin hau­ta- ja su­ku­his­to­ria ka­to­aa, kos­ka seu­ra­kun­tien on hoi­ta­jien ja kun­nos­tus­bud­jet­tien puut­tu­es­sa pois­tet­ta­va muis­to­mer­kit nii­den käy­des­sä vaa­ral­li­sik­si hau­taus­mai­den käyt­tä­jil­le.

– Näin pit­käl­le Hei­no­las­sa ei ole tar­vin­nut vie­lä men­nä. Pi­kais­ta kun­nos­tus­ta kai­paa­via, his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­viä hau­to­ja ja muis­to­merk­ke­jä sen si­jaan on jo usei­ta, ar­vi­oi seu­ra­kun­ta­puu­tar­hu­ri Kati Met­so.

Niin Met­so, Kuus­kos­ki kuin Kok­ki pi­tä­vät He­lan­de­rin sää­ti­ön kun­nos­tusp­ro­jek­tia esi­mer­kil­li­se­nä.

– Ei yh­teis­kun­nal­la ole va­raa hä­vit­tää kor­vaa­mat­to­mia to­dis­tei­ta ai­em­mis­ta su­ku­pol­vis­ta. Seu­ra­kun­nis­sa ja jär­jes­töis­sä tu­li­si käy­dä nyt pe­ri­aat­teel­li­nen kes­kus­te­lu his­to­ri­al­lis­ten hau­to­jen koh­ta­los­ta, Kok­ki eh­dot­taa.

Kun­nos­tuk­sen vaa­ti­vuut­ta ku­vaa hei­no­la­lai­sen hau­ta­ki­vi­veis­tä­mön Kivi Plaa­nin urak­ka.

– Gra­niit­ti­paa­det ovat ajan ku­lu­es­sa nous­seet pois pai­kal­taan, me­tal­li­set kiin­ni­tys­he­lat syö­py­neet, ko­ris­teet ir­ron­neet sekä osa pyl­väis­tä vau­ri­oi­tu­nut ja vär­jäy­ty­nyt. Kun­nos­tus vaa­tii jä­re­ät työ­ka­lut, muun mu­as­sa nos­tu­rin, te­hok­kaan komp­res­so­rin sekä hiek­ka­pu­hal­lus- ja ki­ven­leik­kaus­vä­li­neet, ker­too Kivi Plaa­nin yrit­tä­jä Kim­mo Pel­to.

Saana Hokka viimeisteli Helanderin hautamuistomerkin kultausta kesäkuun alkupuolella Heinolan hautausmaalla. Kauppias Niilo Helanderin ensimmäinen vaimo Hanna Helander haudattiin vuonna 1899. Kuva: Esa Arvekari

Saana Hokka viimeisteli Helanderin hautamuistomerkin kultausta kesäkuun alkupuolella Heinolan hautausmaalla. Kauppias Niilo Helanderin ensimmäinen vaimo Hanna Helander haudattiin vuonna 1899. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

Työ aloi­tet­tiin pai­ne­pe­se­mäl­lä ra­ken­teet.

– Sen jäl­keen ki­vet ja me­tal­li­o­sat hiek­ka­pu­hal­let­tiin. Lo­puk­si teh­tiin me­tal­li­kai­teen suo­ja­maa­laus, Pel­to ker­too.

Pel­lon mu­kaan hau­dan lä­his­töl­lä ole­va jä­reä kuu­si juu­ris­toi­neen on vään­nel­lyt gra­niit­ti­ke­hää.

– Puu on vie­lä hy­vis­sä voi­mis­sa, jo­ten gra­niit­ti­paa­sien oi­kai­su­työ jää to­teu­tet­ta­vak­si myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa, hän sa­noo.

Lo­puk­si teh­tiin ris­tis­sä ole­van teks­tin kul­taus.

– Kul­taus­ta edel­si kai­ver­ruk­sen poh­ja­maa­laus ja lii­ma­kä­sit­te­ly, joka li­sää kul­tauk­sen kes­toa, ker­too työ­vai­heen hoi­ta­nut Saa­na Hok­ka.

Nii­lo He­lan­de­rin sää­ti­ön asi­a­mies Kris­ti­na Ran­ki ei ha­lun­nut täs­sä vai­hees­sa kom­men­toi­da kun­nos­tus­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover