JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hartolan ja Sysmän ehdokkailla selviä näke­my­se­roja arvo­ky­sy­myk­sissä

Tainionvirran seurakunnan ehdokkaat ovat lähes yksimielisiä siitä, että jos säästöpäätöksissä asetetaan tilakysymykset ja henkilöstö vastakkain, tulee asia ratkaista henkilöstön hyväksi.

Tainionvirran seurakunnan ehdokkaat ovat lähes yksimielisiä siitä, että jos säästöpäätöksissä asetetaan tilakysymykset ja henkilöstö vastakkain, tulee asia ratkaista henkilöstön hyväksi.

20.10.2022
Esa Arvekari

Tai­ni­on­vir­ran har­to­la­lais­ten ja sys­mä­läis­ten eh­dok­kai­den nä­ke­myk­set ovat kuin yö ja päi­vä sa­man­su­ku­puo­lis­ten kirk­ko­vih­ki­mi­sen osal­ta.

Asia sel­vi­ää eh­dok­kai­den vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sis­ta.

Eh­do­kas­lis­toil­la har­to­la­lai­set ovat lis­tal­la A ja sys­mä­läi­set lis­tal­la B.

Sys­män lis­tan 15 vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­nees­ta eh­dok­kaas­ta yli puo­let (8) suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti sa­man­su­ku­puo­lis­ten vih­ki­mi­seen. Heis­tä nel­jä on asi­as­sa täy­sin sa­maa miel­tä ja nel­jä jok­seen­kin sa­maa miel­tä. Täy­sin eri miel­tä ole­via on kol­me.

Sen si­jaan Har­to­lan lis­tan 9 vas­taa­jas­ta kak­si kol­ma­so­saa, eli kuu­si eh­do­kas­ta, nä­kee kiel­tei­se­nä sa­man­su­ku­puo­lis­ten vih­ki­mi­sen. Vain kak­si suh­tau­tuu jok­seen­kin myön­tei­ses­ti. Yk­si ei osaa sa­noa kan­taan­sa.

Har­to­lan lis­tan eh­dok­kais­ta kak­si kol­ma­so­saa pi­tää kir­kon jä­se­nyyt­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta va­kau­mus­ta tär­ke­äm­pä­nä.

Sys­män lis­tal­la ti­lan­ne on päin­vas­tai­nen; 15:stä eh­dok­kaas­ta vä­hän yli puo­let pi­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta us­kon­rat­kai­sua tär­ke­äm­pä­nä kuin muo­dol­lis­ta kir­kon jä­se­nyyt­tä.

Vih­re­än siir­ty­män mu­kai­nen tren­di mai­to- ja li­ha­tuot­teis­ta luo­pu­mi­sek­si ei saa juu­ri lain­kaan kan­na­tus­ta Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan eh­dok­kail­ta.

Sys­män lis­tan 15:stä eh­dok­kaas­ta 13 suh­tau­tuu täy­sin kiel­tei­ses­ti ja yk­si jok­seen­kin kiel­tei­ses­ti mai­to- ja li­ha­tuot­teis­ta luo­pu­mi­seen.

Har­to­lan lis­tan kan­ta on vie­lä yk­si­se­lit­tei­sem­pi, sil­lä 9:stä eh­dok­kaas­ta kah­dek­san suh­tau­tuu täy­sin kiel­tei­ses­ti ja yk­si jok­seen­kin kiel­tei­ses­ti luo­pu­mi­seen. Koko seu­ra­kun­nas­sa on vain yk­si eh­do­kas, joka suh­tau­tuu jok­seen­kin myön­tei­ses­ti mai­to- ja li­ha­tuot­teis­ta luo­pu­mi­seen. Pe­rus­te­luis­ta il­me­nee, et­tä maa- ja kar­ja­ta­lo­lus­val­tai­sis­sa kun­nis­sa myös seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat kan­ta­vat huol­ta li­han­tuot­ta­jien elin­kei­nos­ta.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan eh­dok­kaat ovat lä­hes yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä jos sääs­tö­pää­tök­sis­sä ase­te­taan ti­la­ky­sy­myk­set ja hen­ki­lös­tö vas­tak­kain, tu­lee asia rat­kais­ta hen­ki­lös­tön hy­väk­si.

Har­to­la­lais­ten lis­tan yh­dek­säs­tä eh­dok­kaas­ta kah­dek­san kar­si­si mie­luum­min seu­ra­kun­nan ti­lo­ja kuin hen­ki­lös­töä. Yk­si ei osaa sa­noa kan­taan­sa.

Sys­mä­läis­ten lis­tan 15:stä eh­dok­kaas­ta 13 kar­si­si niin ikään hen­ki­lös­tön si­jaan ti­lo­ja. Kak­si ei osaa sa­noa kan­taan­sa.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 24 eh­do­kas­ta. Vas­tausp­ro­sent­ti oli 92. Ää­nes­tä­jil­le eh­do­tuk­sia so­pi­vis­ta eh­dok­kais­ta an­ta­va vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Kor­jaus 20.10. klo 15.13: Kor­jat­tu tie­to, et­tä sys­mä­läis­ten lis­tal­ta kol­men si­jaan kak­si ei osan­nut sa­noa kan­taan­sa, kar­sit­tai­siin­ko ti­lois­ta vai hen­ki­lös­tös­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover