JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ensi­as­ke­leita pappeutta kohti – Kesäteologi Aino Lahti: "Näen tilanteet nyt eri pers­pek­tii­vistä"

Ai­no Lah­ti on ot­ta­nut tun­tu­maa kir­kol­li­seen työ­hön en­sin va­rus­mies­pap­pi­na, nyt ke­sä­te­o­lo­gi­na. Syk­syl­lä al­ka­vat te­o­lo­gi­an opin­not.

Kesäteologi Aino Lahdella on heinäkuussa edessään yksi erityisen kutkuttava tehtävä: "Saan pitää saarnan ihan oikeassa jumalanpalveluksessa." Kuva: Markus Luukkonen

Kesäteologi Aino Lahdella on heinäkuussa edessään yksi erityisen kutkuttava tehtävä: "Saan pitää saarnan ihan oikeassa jumalanpalveluksessa." Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

30.6.2021
Kaisa Hako

Oli se jän­nä tun­ne – pu­keu­tua al­baan en­si ker­taa sit­ten oman kon­fir­maa­ti­on.

Het­ki koit­ti ke­sä­te­o­lo­gi Ai­no Lah­del­le ke­sä­kuus­sa, kun hän rip­pi­kou­lu­lei­rin päät­teek­si val­mis­tau­tui ke­sän en­sim­mäi­seen kon­fir­maa­ti­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen­sa Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­sa.

– Nyt ti­lan­teen näki eri pers­pek­tii­vis­tä kuin rip­pi­kou­lu­lai­se­na tai iso­se­na. Eh­tool­li­sen ja­ka­mi­nen vä­hän jän­nit­ti. Toi­saal­ta tuli fii­lis, et­tä olen oi­ke­as­sa pai­kas­sa ja et­tä olen ha­ke­nut oi­ke­al­le alal­le, Lah­ti, 19, sa­noo.

Rip­pi­kou­lun pää­tyt­tyä Lah­ti oli kaa­tu­nut sän­kyyn ja nu­kah­ta­nut jo en­nen yh­dek­sää. Lei­ri­työ kai­kes­sa in­ten­sii­vi­syy­des­sään oli vie­nyt voi­mia, vaik­ka nau­ru­a­kin riit­ti – esi­mer­kik­si sik­si, et­tä ran­ta­käär­me piti käär­me­kau­huis­ta ke­sä­te­o­lo­gia lai­tu­ril­la pant­ti­van­ki­naan. Lei­ri­kes­kus­pa­ra­tii­siin lui­ker­rel­lut käär­me nau­rat­ta­nee muis­tois­sa vie­lä pit­kään.

Rip­pi­lei­rit ja var­hais­nuor­ten lei­rit val­mis­te­lui­neen ovat olen­nai­nen osa ke­sä­te­o­lo­gin toi­men­ku­vaa nuo­ri­so­työn puo­lel­la. Niin­pä Ai­no Lah­den en­sim­mäi­nen ke­säi­nen työ­viik­ko si­säl­si muun mu­as­sa op­pi­tun­tien suun­nit­te­lua.

– Pi­din lei­ril­lä op­pi­tun­te­ja luo­mi­ses­ta ja Ju­ma­las­ta sekä us­kos­ta ja ru­kouk­ses­ta. Näi­tä asi­oi­ta pi­tää lä­hes­tyä muis­ta­en, et­tä rip­pi­lei­ri­läi­nen ei vält­tä­mät­tä tun­ne nii­tä en­nes­tään. Jo­kai­nen sai tun­neil­la it­se miet­tiä omaa suh­tau­tu­mis­taan ja nä­kö­kul­maan­sa sii­hen, mis­tä us­kos­sa on kyse. Toin esiin si­tä­kin, et­tä us­kon­non ja tie­teen ei tar­vit­se ol­la kes­ke­nään ris­ti­rii­das­sa, Lah­ti ku­vai­lee.

Rip­pi­lei­ri­työ näyt­täy­tyi ke­sä­te­o­lo­gil­le uu­den­lai­ses­sa va­los­sa.

– Tun­tui sil­tä, et­tä oli tosi pal­jon enem­män vas­tuu­ta.

Lah­ti ei ole opis­kel­lut te­o­lo­gi­aa vie­lä päi­vää­kään, mut­tei sil­ti ole en­si ker­taa ”pap­pia kyy­dis­sä”, ku­ten sa­non­ta kuu­luu. Opis­ke­lu­paik­ka Itä-Suo­men yli­o­pis­ton te­o­lo­gi­ses­sa tie­de­kun­nas­sa hel­ti­si hä­nel­le to­dis­tus­va­lin­nal­la yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten jäl­keen vii­me ke­vää­nä, mut­ta pian Lah­ti sai myös tie­don ar­mei­jaan pää­sys­tä. Hän oli ha­ke­nut ar­mei­jaan eri­tyis­teh­tä­vä­haus­sa va­rus­mies­pa­pik­si. Teh­tä­vä on mah­dol­li­nen myös ”nol­lan­nen” vuo­den te­o­lo­gi­an opis­ke­li­joil­le, jo­ten yli­op­pi­las tart­tui ti­lai­suu­teen.

Va­rus­mies­pap­pi suo­rit­taa va­rus­mies­pal­ve­luk­sen­sa puo­lus­tus­voi­mien kir­kol­li­sen työn alai­suu­des­sa, so­ti­las­pas­to­rin oh­jauk­ses­sa. Teh­tä­vään kou­lut­tau­dut­tiin kah­del­la kurs­sil­la, jot­ka kä­sit­te­li­vät kir­kol­lis­ta työ­tä sekä rau­han et­tä so­dan ai­ka­na.

– Erään­lai­nen ar­mei­jan isos­kou­lu­tus. Ai­he­pii­rit toki oli­vat ras­kaam­pia kuin rip­pi­kou­lu­lais­ten pa­ris­sa, Lah­ti luon­neh­tii.

Teh­tä­vät si­säl­si­vät esi­mer­kik­si va­rus­mies­ten sie­lun­hoi­toa, esi­ru­kous­pyyn­tö­jen ko­ko­a­mis­ta il­ta­mes­suun ja eh­tool­li­ses­sa avus­ta­mis­ta.

Kesäkuun rippikoululeirityössä nauruakin riitti – esimerkiksi siksi, että rantakäärme piti käärmekauhuista kesäteologia Aino Lahtea laiturilla panttivankinaan. Kuva: Markus Luukkonen

Kesäkuun rippikoululeirityössä nauruakin riitti – esimerkiksi siksi, että rantakäärme piti käärmekauhuista kesäteologia Aino Lahtea laiturilla panttivankinaan. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Lah­ti to­te­aa, et­tä va­rus­mie­sai­ka oli mo­nel­la ta­paa hyö­dyl­li­nen ko­ke­mus tu­le­vaa aja­tel­len. Ai­em­min hän­tä ujos­tut­ti lä­hes­tyä uu­sia ih­mi­siä tai seu­ru­ei­ta. Va­rus­mies­pap­peu­den ai­ka­na ujous ka­ri­si.

– Olen kui­ten­kin ai­na ty­kän­nyt esiin­tyä ja esi­mer­kik­si pi­tää op­pi­tun­te­ja, hän sa­noo.

Hei­no­la­lais­syn­tyi­nen Lah­ti har­kit­si en­sin jour­na­lis­tii­kan tai psy­ko­lo­gi­an opin­to­ja, mut­ta kou­lu­ka­ve­rin lau­sah­dus yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la sai hä­net miet­ti­mään suun­ni­tel­mi­aan uu­del­leen.

– Sus­ta tu­li­si hyvä pap­pi, ka­ve­ri oli sa­no­nut.

En­sin heit­to hu­vit­ti, mut­ta lu­ki­on ede­tes­sä aja­tus vah­vis­tui. Lah­ti oli omas­ta rip­pi­kou­lus­taan as­ti ol­lut seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa mu­ka­na.

Pap­peu­den hän ar­ve­lee ole­van hy­vin ih­mis­lä­heis­tä työ­tä: mui­den aut­ta­mis­ta, tu­ke­na ole­mis­ta.

– Ha­lu­ai­sin suun­tau­tua ni­me­no­maan nuo­ri­so­työ­hön, hän ker­too.

Tu­le­vat opin­not ovat jo mie­les­sä usein. Lah­tea kiin­nos­taa eten­kin ek­se­ge­tiik­ka eli raa­ma­tun­tut­ki­mus. Myös klas­sis­ten kiel­ten opin­to­ja hän odot­taa in­nois­saan.

En­nen opin­to­jen al­kua ke­sä­te­o­lo­gil­la on kui­ten­kin edes­sään yk­si eri­tyi­sen kut­kut­ta­va teh­tä­vä:

– Hei­nä­kuus­sa saan pi­tää saar­nan ihan oi­ke­as­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover