JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Diako­ni­a­työn­te­kijät ovat huolissaan sote-palveluiden saata­vuu­desta – yhteistyö sote-toimijoiden kanssa nähdään tärkeäksi

Diakonibarometrin toteuttaneeseen työryhmään kuulunut Lahden seurakuntien diakoniassa Meri Kalanti piti uusien digineuvojien aloituspalaveria viime viikolla Lahdessa. Vapaaehtoisiksi olivat ryhtymässä Topias Sunna ja Kari Granlund. Kuva: Teemu Leppänen

Diakonibarometrin toteuttaneeseen työryhmään kuulunut Lahden seurakuntien diakoniassa Meri Kalanti piti uusien digineuvojien aloituspalaveria viime viikolla Lahdessa. Vapaaehtoisiksi olivat ryhtymässä Topias Sunna ja Kari Granlund. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

28.9.2022
Teemu Leppänen

Sote-uu­dis­tuk­sen lä­hes­ty­es­sä vuo­den vaih­tees­sa seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöil­lä on kas­va­va huo­li sote-pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­ta ja ih­mis­ten avun­tar­pees­ta. Asia käy il­mi tuo­rees­ta, val­ta­kun­nal­li­ses­ta di­a­ko­ni­a­ba­ro­met­ris­ta.

– Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät ei­vät us­ko, et­tä siir­ty­mi­nen hy­vin­voin­tiyh­ty­miin ta­pah­tui­si asi­ak­kail­la ki­vut­to­mas­ti, sa­noo di­a­ko­ni­a­ba­ro­met­rin yk­si tut­ki­jois­ta, Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­nis­sa­na työs­ken­te­le­vä Meri Ka­lan­ti.

Ba­ro­met­rin mu­kaan use­am­pi kuin joka toi­nen di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä nä­kee sote-uu­dis­tuk­sen vai­keut­ta­van hei­dän asi­ak­kai­den­sa sote-pal­ve­lui­den alu­eel­lis­ta saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Sa­man huo­len di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät ja­ka­vat kun­tiin jää­vis­tä hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta. Di­a­ko­ni­a­työn asi­ak­kail­le sote-pal­ve­lui­den muu­tok­set ei­vät vas­taa­jien mu­kaan tule ole­maan sel­kei­tä, ei­vät­kä pal­ve­lut tule li­sää­mään yh­den­ver­tai­suut­ta asi­ak­kai­den vä­lil­lä.

Kah­dek­san kym­me­nes­tä di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jäs­tä kat­soo, et­tä asi­a­kas- ja pal­ve­luoh­jauk­sen tar­ve tu­lee jat­kos­sa li­sään­ty­mään. Lä­hes yh­tä ylei­nen oli myös ar­vio, et­tä di­a­ko­ni­a­työn asi­ak­kaat tu­le­vat tar­vit­se­maan apua ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­ses­sä enem­män kuin ai­kai­sem­min.

Yli puo­let vas­taa­jis­ta ar­vi­oi di­a­ko­ni­a­työn ole­van tär­keä yh­teis­työ­kump­pa­ni sote-toi­mi­joi­den kans­sa jat­kos­sa. Myös Ka­lan­ti nä­kee yh­teis­työn tär­ke­ä­nä.

– Kai­ken ver­kos­to­yh­teis­työn tar­koi­tuk­se­na on se, et­tä asi­a­kas voi­si hy­vin.

Ba­ro­met­rin tu­lok­sis­sa kui­ten­kin nä­kyy, et­tä yh­teis­työn su­ju­vuu­teen suh­tau­dut­tiin epäil­len, ja joka toi­nen di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä ar­vi­oi, et­tei yh­teis­työ sote-toi­mi­joi­den kans­sa tule ole­maan su­ju­vaa vuo­des­ta 2023 eteen­päin.

Ba­ro­met­ris­sä on lu­e­tel­tu 36 eri di­a­ko­ni­an yh­teis­työ­ta­hoa. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa, jo­hon Päi­jät-Häme kuu­luu, jo kah­dek­san vas­taa­jaa kym­me­nes­tä te­kee yh­teis­työ­tä ai­kuis­so­si­aa­li­työn kans­sa vä­hin­tään kuu­kau­sit­tain. Seu­raa­va­na tu­le­vat van­hus­so­si­aa­li­työ, jär­jes­töt ja Kela.

Di­a­ko­ni­a­ba­ro­met­ri 2022 -ky­se­lyyn vas­ta­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti 355 di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jää, joka on noin 27 pro­sent­tia kai­kis­ta di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöis­tä. Ba­ro­met­ri sel­vit­tää di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den nä­ke­myk­siä ja ko­ke­muk­sia ajan­koh­tai­sis­ta il­mi­öis­tä sekä seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työs­tä. Di­a­ko­ni­a­ba­ro­met­riin voi tu­tus­tua ver­kos­sa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover