JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Diako­ni­a­ba­ro­metri: 74 prosenttia diakoneista kohdannut asiakkaiden digi­tai­dot­to­muutta

Lahden seurakuntien diakoniatyöntekijät Sirpa Sihvonen ja Meri Kalanti pitivät uusien digineuvojien aloituspalaveria syyskuussa Lahdessa. Vapaaehtoisiksi olivat ryhtymässä muun muassa Topias Sunna ja Kari Granlund ja Pentti Rauhala.  Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakuntien diakoniatyöntekijät Sirpa Sihvonen ja Meri Kalanti pitivät uusien digineuvojien aloituspalaveria syyskuussa Lahdessa. Vapaaehtoisiksi olivat ryhtymässä muun muassa Topias Sunna ja Kari Granlund ja Pentti Rauhala.  Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

28.9.2022
Teemu Leppänen

Tuo­ree­seen val­ta­kun­nal­li­seen di­a­ko­ni­a­ba­ro­met­riin vas­tan­neis­ta di­a­ko­neis­ta 74 pro­sent­tia on koh­dan­nut vä­hin­tään ker­ran kuu­kau­des­sa ih­mi­siä, jot­ka ei­vät osaa käyt­tää säh­köi­siä pal­ve­lui­ta. Osuus on nou­sus­sa, sil­lä kak­si vuot­ta sit­ten se oli 68 pro­sent­tia.

Ih­mis­ten koh­taa­mi­nen siir­tyi ko­ro­na-ai­ka­na pal­jon säh­köis­ten vä­li­nei­den va­raan. Ko­ro­nan vai­ku­tuk­sia di­a­ko­ni­a­työ­hön tut­ki­nut Meri Ka­lan­ti ku­vaa dia­ko­ni­a­pal­ve­lui­den di­gi­loik­kaa hui­mak­si.

Ka­lan­ti huo­maut­taa, et­tei osaa­mat­to­muus kos­ke pel­käs­tään ikäih­mi­siä, ku­ten usein luul­laan.

Di­gi­o­saa­mi­sen puut­tee­seen on jo re­a­goi­tu ai­na­kin Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä, jos­sa aloi­tet­tiin di­gi­neu­vo­la­pal­ve­lut tänä syk­sy­nä Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa yh­teis­työs­sä Ruu­tu­ys­tä­vien kans­sa. Di­gi­neu­von­taa on tar­koi­tus jat­kaa va­paa­eh­tois­voi­min, mi­hin on­kin saa­tu uu­sia va­paa­eh­toi­sia.

Pel­käl­lä osaa­mi­sen kas­vat­ta­mi­sel­la asia ei kui­ten­kaan ko­ko­naan rat­kea.

– On hen­ki­löi­tä, joil­la ei ole lait­tei­ta. Kai­kil­la ei ole edes pu­he­li­mia tai pank­ki­tun­nuk­sia. Tämä kos­kee myös ihan suo­ma­lai­sia, tie­tää muun mu­as­sa mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ­tä Lah­des­sa te­ke­vä Ka­lan­ti.

– On pal­jon nii­tä, jot­ka ei­vät pää­se kat­so­maan it­se, on­ko Kela teh­nyt pää­tös­tä ja nii­tä, jot­ka ei­vät pää­se pank­ki­tie­toi­hin­sa kä­sik­si. Heil­tä voi ol­la pank­ki­kort­ti ja hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus hu­kas­sa. Asi­oi­den hoi­ta­mi­nen on sil­loin to­del­la han­ka­laa.

Vä­lil­lä ai­no­ak­si kei­nok­si ta­voit­taa asi­a­kas on jää­nyt ovi­kel­lon soit­ta­mi­nen.

– Jos­kus se on vält­tä­mä­tön­tä, kun asi­ak­kaal­la on voi­mat niin vä­his­sä, et­tei hän jak­sa vas­ta­ta pu­he­li­meen, kir­jei­siin, säh­kö­pos­tei­hin ei­kä teks­ti­vies­tei­hin.

Ka­lan­ti sa­noo, et­tä di­gi­loi­kas­ta huo­li­mat­ta di­a­ko­ni­a­työn ydin eli ih­mi­sen koh­taa­mi­nen ja aut­ta­mi­nen hen­ki­ses­ti, hen­gel­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti on säi­ly­nyt.

Ta­lou­del­li­nen avus­ta­mi­nen, ruo­ka-apu sekä mie­len­ter­veys- ja van­hus­työ ovat kas­va­neet ko­ro­na-ai­ka­na. Li­säk­si huo­no-osai­suus on ka­sau­tu­nut.

–Yhä enem­män näh­tiin hei­tä, jot­ka so­pi­vat vii­teen eri huo­no-osai­suu­den mää­ri­tel­mään ja hei­tä, jot­ka ovat toi­sen tai kol­man­nen su­ku­pol­ven di­a­ko­ni­an asi­ak­kai­ta.

Di­a­ko­ni­a­ba­ro­met­ri 2022 -ky­se­lyyn vas­ta­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti 355 di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jää, joka on noin 27 pro­sent­tia kai­kis­ta di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöis­tä. Ba­ro­met­ri sel­vit­tää di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den nä­ke­myk­siä ja ko­ke­muk­sia ajan­koh­tai­sis­ta il­mi­öis­tä sekä seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työs­tä. Di­a­ko­ni­a­ba­ro­met­riin voi tu­tus­tua ver­kos­sa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover