JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Avus­tus­pyynnön hylkääminen herättää keskustelua Joutjärven seura­kun­nassa – "Tehtäväni on varmistaa, että tasa-arvo toteutuu"

Kohtaamispaikka syntyi Joutjärven seurakunnan työmuotona, ja sen rahoitus oli osa seurakunnan budjettia. Hallinnollinen side yhdistyksen ja seurakunnan väliltä lakkautettiin vuonna 2016. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Kohtaamispaikka syntyi Joutjärven seurakunnan työmuotona, ja sen rahoitus oli osa seurakunnan budjettia. Hallinnollinen side yhdistyksen ja seurakunnan väliltä lakkautettiin vuonna 2016. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

15.4.2021
Janne Urpunen

Ky­sy­mys, ja vas­taus, nais­pap­peu­des­ta pu­hut­taa Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa. Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­neu­vos­to hyl­kä­si ko­kouk­ses­saan 13. huh­ti­kuu­ta ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö Koh­taa­mis­paik­ka ry:n 5 000 eu­ron toi­min­ta-avus­tus­ha­ke­muk­sen, kos­ka ei saa­nut mie­les­tään tar­peek­si sel­vää vas­taus­ta yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sel­ta, voi­ko lu­te­ri­lai­sen kir­kon nais­pap­pi aset­taa eh­tool­li­sen Koh­taa­mis­pai­kan mes­sus­sa.

– Ky­sy­myk­sel­lä ha­lut­tiin var­mis­taa, et­tä avus­tus myön­ne­tään tasa-ar­vo- ja yh­den­ver­tai­suus­lain mu­kai­ses­ti. Myön­tei­sen vas­tauk­sen myö­tä neu­vos­to oli­si voi­nut kä­si­tel­lä avus­tu­sa­no­muk­sen sel­lai­se­naan, ei­kä yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa oli­si tar­vin­nut epäil­lä ta­pah­tu­van nais­pap­pe­ja syr­ji­vää työn­ja­koa, Jout­jär­ven kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin pe­rus­te­lee.

Asi­aa kä­si­tel­tiin neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa pit­kään.

– Asia meni ää­nes­tyk­seen. Toi­nen kan­ta oli, et­tä avus­tus­ta myön­ne­tään 3 000 eu­roa ja toi­nen, et­tä avus­tus­ta ei myön­ne­tä ol­len­kaan. Ei-kan­ta voit­ti ää­nin 9–5.

Pää­tös no­jaa seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton tasa-ar­vo- ja yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­maan sekä kir­kol­lis­ko­kouk­sen lin­jauk­seen nais­pap­peu­des­ta.

– Kirk­ko­her­ra on asi­as­sa lail­li­suus­val­vo­ja. Teh­tä­vä­ni Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa on var­mis­taa, et­tä tasa-ar­vo to­teu­tuu. Jat­kos­sa­kin tar­kas­te­lem­me Jout­jär­vel­lä kaik­kia avus­tuk­sia ja kir­kos­sam­me ta­pah­tu­vaa toi­min­taa tä­män lin­jauk­sen mu­kai­ses­ti, Wal­lin sa­noo.

Koh­taa­mis­pai­kan toi­min­nan­joh­ta­ja Mika Falk on pet­ty­nyt pää­tök­seen.

– Olen pet­ty­nyt ja su­rul­li­nen. Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sö on syn­ty­nyt Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa ja toi­mi­nut 23 vuot­ta, hän sa­noo.

Fal­kin mu­kaan Koh­taa­mis­paik­kaa ei voi syyt­tää su­ku­puo­li­ses­ta syr­jin­näs­tä.

– Syr­jin­tä­väit­teen esit­tä­jä ei ym­mär­rä tä­män päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sön elä­mää, joka toi­mii seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vi­suu­den va­ras­sa ei­kä ole pap­pis­kes­keis­tä. Pap­pis­kes­keis­tä ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mää on tar­jol­la run­saas­ti joka seu­ra­kun­nas­sa, ja seu­ra­kun­ta­lai­set voi­vat sii­hen va­paas­ti osal­lis­tua. Näin te­kee myös moni Koh­taa­mis­pai­kan kä­vi­jä.

Falk sa­noo, et­tä kirk­ko­her­ra Wal­li­nin pet­ty­mys­tä yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen vas­tauk­seen on vai­kea ym­mär­tää.

– Lin­jam­me on täy­sin kir­kon lin­jan mu­kai­nen: Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon pap­pi voi aset­taa eh­tool­li­sen Koh­taa­mis­pai­kas­sa. Tuon sel­ke­äm­min asi­aa ei voi il­mais­ta. Eh­tool­li­sia vie­täm­me suun­nil­leen ker­ran kuus­sa eli kai­kis­sa il­lois­sa ei ole eh­tool­lis­ta.

Su­ku­puo­leen vas­tauk­ses­sa ei ote­ta kan­taa.

– Ky­sy­mys pap­peu­des­ta ei ole meil­le ko­vin­kaan kes­kei­nen asia. Kirk­ko­her­ral­le tämä oli sel­väs­ti­kin iso ky­sy­mys ja neu­vos­tol­le, kun ha­lu­si­vat sitä meil­tä ky­syä.

Falk ei tie­dä, on­ko nai­nen aset­ta­nut Koh­taa­mis­pai­kas­sa eh­tool­lis­ta.

– En tie­dä koko his­to­ri­aa. Olen toi­mi­nut toi­min­nan­joh­ta­ja­na nel­jä vuot­ta. Jos­kus eh­kä­pä.

Fal­kin kau­del­la nai­nen ei ole yh­tei­sös­sä eh­tool­lis­ta aset­ta­nut.

– Li­tur­gei­na toi­mi­vat pa­pit, jot­ka yh­tei­sös­sä ovat muu­ten­kin mu­ka­na. Kut­su­taan pap­pi, kun eh­tool­lis­ta vie­te­tään. Luon­nol­lis­ta on, et­tä nii­tä pap­pe­ja ky­sy­tään, jot­ka ovat tut­tu­ja ja mu­ka­na yh­tei­sön elä­mäs­sä. Osa pa­peis­ta on eläk­keel­lä ja osa työ­e­lä­mäs­sä.

On­ko yh­tei­sös­sä nais­pap­pe­ja?

– Ei täl­lä het­kel­lä.

Koh­taa­mis­paik­ka syn­tyi Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan työ­muo­to­na, ja sen ra­hoi­tus oli osa seu­ra­kun­nan bud­jet­tia. Hal­lin­nol­li­nen side yh­dis­tyk­sen ja seu­ra­kun­nan vä­lil­tä lak­kau­tet­tiin seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä vuon­na 2016. Sii­tä läh­tien Koh­taa­mis­paik­ka on toi­mi­nut oma­na yh­dis­tyk­se­nä osin Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan ti­lois­sa.

Kirk­ko­her­ra Wal­lin pi­tää ti­lo­jen luo­vut­ta­mis­ta yh­dis­tyk­sen käyt­töön sel­ke­äs­ti ra­hal­lis­ta apua suu­rem­pa­na tu­ke­na. Wal­li­nin mu­kaan vah­vis­tu­va tasa-ar­vo­kes­kus­te­lu tu­lee jat­kos­sa vai­kut­ta­maan myös ti­lo­jen myön­tä­mi­seen.

– Kir­kois­sa on kaut­ta ai­kain ol­lut oma­lei­mai­sia he­rä­tys­liik­kei­tä, joil­la on sään­tön­sä ja hen­gel­li­set pai­no­tuk­sen­sa. He­rä­tys­liik­keet te­ke­vät ju­lis­tus­työn­sä omis­sa kiin­teis­töis­sään, ja ovat sitä kaut­ta it­se vas­tuus­sa ju­lis­tuk­ses­taan. Lu­te­ri­lai­sen kir­kon ylei­sis­sä ti­lois­sa ta­pah­tu­van toi­min­nan tu­lee ol­la lä­pi­nä­ky­vää ja lin­jas­sa kai­ken lain kans­sa, Wal­lin pai­not­taa.

Pää­tök­seen jä­tet­tiin kol­me eri­ä­vää mie­li­pi­det­tä. Koh­taa­mis­pai­kal­la on mah­dol­li­suus ha­kea muu­tos­ta, mut­ta toi­min­nan­joh­ta­ja Mika Falk sa­noo, et­tä yh­dis­tys tyy­ty­nee pää­tök­seen.

– En us­ko, et­tä ha­e­taan muu­tos­ta. Jo­kai­nen saa­tu avus­tus on lah­ja. Lah­jan voi ot­taa kii­tol­li­suu­del­la vas­taan, mut­ta ei sitä voi vaa­ti­mal­la vaa­tia. Täl­lä ker­taa avus­tus­ta ei saa­tu.

Fal­kin mu­kaan 5 000 eu­roa on va­jaa kym­me­nen pro­sent­tia yh­dis­tyk­sen vuo­si­bud­je­tis­ta.

Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­söön kuu­luu noin 400 ih­mis­tä. Ta­voit­tee­na on tuo­da lap­si­per­heil­le ja työ­i­käi­sil­le kiin­nos­ta­vaa ja yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa seu­ra­kun­taan. Yh­tei­sö jär­jes­tää muun mu­as­sa Koh­taa­mis­paik­ka-il­to­ja Jout­jär­ven kir­kos­sa joka toi­nen sun­nun­tai sekä lei­re­jä ja toi­min­taa eri-ikäi­sil­le.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover