JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Yksi­näi­syyden lievit­tä­mi­sessä pienet teot ovat suuria

18.4.2023
Johanna Rantanen

Ei sitä oi­kein enää jak­sa, ei­kä kiin­nos­ta. Sitä ih­mi­nen muut­tuu, kun tu­lee van­hak­si. Muis­te­len usein näi­tä äi­ti­ni sa­no­ja jon­kin ajan ta­kaa. Hän on nyt 92-vuo­ti­as ja asuu ko­to­na. Se on­nis­tuu, kun iso­vel­je­ni aut­taa päi­vit­täin. Pa­ras­ta äi­dil­le on ihan ta­val­li­nen, tut­tu ar­ki. Yh­tey­den­pi­to ys­tä­viin on jää­nyt, sa­moin muu­ta­mat ko­din ul­ko­puo­li­set har­ras­tuk­set. Kyn­nys läh­teä ko­din ul­ko­puo­lel­le on tul­lut ko­vin kor­ke­ak­si.

Työs­sä­ni koh­taan van­huk­sia, jois­sa tun­nis­tan sa­man pe­rus­tun­teen kuin äi­dil­lä­ni. Sai­rau­det toki vai­kut­ta­vat, mut­ta ei­vät ne se­li­tä koko asi­aa. On­ko ky­sy­mys luon­nol­li­ses­ta van­huu­teen liit­ty­väs­tä asi­as­ta? Kiin­nos­tus asi­oi­hin hii­puu, toi­min­ta­ky­ky ale­nee. Elä­män­pii­ri ka­pe­nee. Moni ys­tä­vis­tä ja su­ku­lai­sis­ta on eh­kä jo kuol­lut. Sai­raa­laan jou­tu­mi­sen, ki­pu­jen tai kuo­le­man pel­ko saat­ta­vat kai­her­taa miel­tä.

Yh­teis­kun­nal­lis­ta pu­het­ta van­hus­ten suu­res­ta mää­räs­tä ja kas­va­vas­ta hoi­van tar­pees­ta tar­vi­taan, mut­ta on­ko se ai­na kun­ni­oit­ta­vaa? Al­le­vii­vaa­va puhe saa mi­nut har­mis­tu­maan; van­hus ei ole ku­lu­e­rä! Hän on osan­sa yh­tei­seen hy­vään an­ta­nut, hä­nel­lä on oi­keus tur­val­li­seen van­huu­teen.

Epä­kun­ni­oit­ta­va asen­ne li­sää osat­to­muu­den ja ar­vot­to­muu­den ko­ke­mus­ta. Yk­si­näi­syys on omi­aan voi­mis­ta­maan ne­ga­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia.  Jos ku­kaan ei käy, jos ku­kaan ei oi­ke­as­ti kysy, mitä van­hus it­se ha­lu­aa, mi­ten elä­män mie­lek­kyys voi säi­lyä?

Ter­veys­tie­teis­sä väi­tel­lyt Anu Jans­son to­te­aa – eh­kä vä­hän yl­lät­tä­väs­ti­kin – et­tä pal­ve­lu­ta­lois­sa asu­vien iäk­käi­den yk­si­näi­syys on vä­hin­tään yh­tä iso haas­te kuin ko­to­na asu­vien.

Jans­son tut­ki hel­sin­ki­läi­sis­sä pal­ve­lu­ta­lois­sa asu­vien ko­ke­muk­sia yk­si­näi­syy­des­tä väi­tös­kir­jas­saan Pal­ve­lu­ta­lois­sa asu­vien iäk­käi­den ih­mis­ten yk­si­näi­syys (2020). Tut­ki­muk­sen mu­kaan 36 pro­sent­tia pal­ve­lu­ta­lois­sa asu­vis­ta iäk­käis­tä kär­si yk­si­näi­syy­des­tä, siis enem­män kuin joka kol­mas.

Yk­si­näi­syyt­tä lie­vit­ti Ys­tä­vä­pii­ri-toi­min­ta. Se oli alus­sa oh­jat­tua, mut­ta täh­tä­si ver­tais­tu­keen ja sii­hen, et­tä van­hus­ten kans­sa­käy­mi­nen jat­kui, kun al­kuun oli pääs­ty. Tut­ki­mus osoit­taa ver­tais­tu­el­la ole­van mer­kit­tä­vää myön­teis­tä vai­ku­tus­ta iäk­käi­den hy­vin­voin­tiin ja yk­si­näi­syy­den lie­vit­ty­mi­seen. Yh­teys toi­siin an­toi elä­mään mie­lek­kyyt­tä ja si­säl­töä. Se tar­vit­si vain vä­hän oh­jat­tua al­ku­sy­säys­tä ja tu­kea.

Yk­si­näi­syy­den lie­vit­tä­mi­ses­sä pie­net teot ovat suu­ria. Kuka ilah­tui­si yh­tey­de­no­tos­ta­si tä­nään? Yk­si mah­dol­li­suus on osal­lis­tua va­paa­eh­tois­toi­min­taan. Kesä tu­lee, ja sil­loin oli­si iha­na pääs­tä ulos, kun­han joku sen mah­dol­lis­tai­si.

Kir­joit­ta­ja on Lah­den seu­ra­kun­tien joh­ta­va sai­raa­la­pas­to­ri. Hän jär­jes­tää 2.5. yh­teis­työs­sä Päi­jät-So­ten va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den kans­sa uu­sien va­paa­eh­tois­ten rek­ry­ti­lai­suu­den. Haus­sa on ke­sä­ka­ve­rei­ta hoi­va­ko­tei­hin, ko­ti­hoi­toon ja Jal­ma­riin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover