JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Yhdelle alaselän suojaavalle klassikolle voi olla kohta kirkossakin käyttöä

27.9.2022
Markus Luukkonen

Mis­tä ener­gi­aa?

Sa­mal­la, kun il­lat pi­me­ne­vät, ke­lit vii­le­ne­vät ja Suo­mi siir­tyy koh­ti vuo­den syn­kim­piä kuu­kau­sia, ky­sy­mys ener­gi­an hin­nas­ta ja saa­ta­vuu­des­ta on nous­sut kou­riin­tun­tu­val­la ta­val­la pin­taan.

Ne, ke­nel­lä mää­rä­ai­kai­set säh­kö­so­pi­muk­set ovat päät­ty­mäs­sä, jou­tu­vat ko­ke­maan jo­tain, min­kä ei pi­tä­nyt ol­la mah­dol­lis­ta. Vii­den sen­tin ki­lo­wat­ti­tun­ti­hin­nois­ta ki­vu­taan ker­ta­hei­tol­la usei­siin kym­me­niin sent­tei­hin. Val­tio kom­pen­soi on­nek­si osan.

Suo­ral­la säh­köl­lä oma­ko­ti­ta­lo­aan läm­mit­tä­vien ti­lan­ne on kaik­kein tu­ka­lin: säh­kö­las­ku voi hy­vin­kin nous­ta yli tu­han­teen eu­roon kuu­kau­des­sa. Myös lah­te­lais­ten kau­ko­läm­mön hin­taan on tie­dos­sa tal­vi­kau­dek­si liki 16 pro­sen­tin ko­ro­tus.

Jo ai­em­min inf­laa­tio ja raa­ka-ai­nei­den hin­nan­nou­su ovat ko­e­tel­leet kuk­ka­ron­nyö­re­jä esi­mer­kik­si ruo­ka­kau­pas­sa ja polt­to­ai­ne­pum­pul­la. Suo­jas­sa ei­vät ole edes säh­kö­au­to­jen os­ta­jat – ne­kin kul­ku­pe­lit on la­dat­ta­va kal­liil­la säh­köl­lä!

Ky­sy­mys kuu­mot­taa myös seu­ra­kun­tia, jot­ka hal­lin­noi­vat suur­ta kiin­teis­tö­mas­saa. Läm­pöä pi­tää saa­da tal­vel­la myös his­to­ri­al­li­siin kirk­koi­hin, joka tus­kin yl­tä­vät läm­mi­tys­luok­ka A:han. Sen li­säk­si oli­si huo­leh­dit­ta­va seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sis­ta ja -ko­deis­ta, lei­ri­pai­kois­ta ja vi­ras­tois­ta.

Läm­mi­tys­ku­lu­jen ar­vi­oin­ti on poik­keuk­sel­li­sen vai­ke­aa. Vaik­ka ta­lou­sar­vi­oi­hin jä­te­tään va­rau­mia kas­va­via ku­lu­ja var­ten, epä­var­muus­te­ki­jöi­tä riit­tää ener­gi­a­so­dan kes­tos­ta Suo­men säh­kö­o­ma­va­rai­suu­den ke­hi­tyk­seen. Fing­ri­din ar­vi­ois­sa Suo­mi voi­si ol­la omil­laan vuon­na 2023.

Tä­hän on kui­ten­kin vie­lä mat­kaa, ja voi ol­la, et­tä li­sä­ta­lou­sar­vi­oi­ta sor­va­taan jo pian vuo­den­vaih­teen jäl­keen.

Suo­ma­lai­sia ke­ho­te­taan nyt ener­gi­an­sääs­tö­tal­koi­siin. Esi­mer­kik­si kah­den mi­nuu­tin suih­kut ja huo­ne­läm­pö­ti­lan las­ke­mi­nen kuu­lu­vat suo­si­tuk­siin.

Jäl­kim­mäi­ses­tä voi­tai­siin na­pa­ta seu­ra­kun­nis­sa­kin kiin­ni. Näen sil­mis­sä­ni mai­nok­set: "Kirk­ko puo­li­läm­pi­mä­nä – saa­vut­han shaa­lin ja pit­kien kal­sa­rien kera!" Tai mi­ten oli­si: "Mes­sus­sa tar­jol­la kuu­maa me­hua – näe pap­pi pilk­ki­haa­la­reis­sa!" Su­ku­pol­vi­ko­ke­mus oli­si se­kin.

Tam­pe­reel­la evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat ovat jo ju­lis­ta­neet 15 pro­sen­tin ener­gi­an­sääs­tö­ta­voit­teen. Läm­pö­ti­laa las­ke­taan 1–1,5 as­tet­ta niis­sä ti­lois­sa, jois­sa työs­ken­nel­lään tai muu­ten oles­kel­laan jat­ku­vas­ti. Har­vem­min käy­tet­tä­vis­sä ti­lois­sa pu­do­tus voi ol­la jopa 2–3 as­tet­ta.

Haas­teis­ta huo­li­mat­ta seu­ra­kun­nis­sa kan­ne­taan huol­ta en­nen kaik­kea ko­ti­ta­louk­sien sel­vi­ä­mi­ses­tä. Mo­nes­sa huus­hol­lis­sa ta­lou­den­pi­to on vi­ri­tet­ty jo en­tuu­des­taan ää­rim­mil­leen. Mis­tä yli­mää­räi­set sa­ta­set ener­gi­a­las­ku­jen hoi­toon?

Di­a­ko­ni­a­pal­ve­luil­le voi ai­na­kin en­nus­taa kas­va­vaa tar­vet­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover