JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Voit ostaa onnel­li­suutta – käypää korvausta vastaan

Lahden seurakunnat

3.5.2022
Risto Nikula

”Juu­ri nyt on avat­tu uu­si ja toi­vot­tu On­nen Kaup­pa. Siel­tä voi os­taa on­nel­li­suut­ta käy­pää kor­vaus­ta vas­taan.

Mitä sinä kai­paat? Mikä te­kee si­nut on­nel­li­sek­si? Puut­tuu­ko si­nul­ta sitä jo­tain?

Os­ta meil­tä! Vaih­dos­sa ja mak­suk­si käy useim­mat asi­at, jois­ta ha­lu­at luo­pua.”

 

Myy­jä: – Ter­ve­tu­loa! Mitä teil­le sai­si ol­la?

Asi­a­kas: – Ha­lu­ai­sin ol­la hi­ve­nen kii­tol­li­sem­pi sii­tä, mitä olen saa­nut ja mitä mi­nul­la on.

Myy­jä: – Kuu­los­taa hy­väl­tä! Mis­tä asi­as­ta ha­lu­ai­sit luo­pua mak­suk­si kii­tol­li­suu­des­ta?

Asi­a­kas: – Voi­sin luo­pua vaa­ti­vuu­des­ta­ni. Se häi­rit­see elä­mää­ni hy­vin pal­jon, kos­ka ha­lu­an ai­na kaik­kea enem­män ja enem­män, ei­kä mi­kään tun­nu riit­tä­vän.

Myy­jä: – Hmm, vaa­ti­vuus? Ai­ka ison mak­sun tar­jo­at kii­tol­li­suu­des­ta, mut­ta teh­dään­pä kaup­paa. Kaik­kea vaa­ti­vuut­ta­si en ha­lua mak­suk­si, kos­ka se toi­mii si­nun elä­mäs­sä­si myös eteen­päin vie­vä­nä voi­ma­va­ra­na. Siis koh­tuus kai­kes­sa. Osas­ta toki voit luo­pua, ai­na­kin eri­tyi­ses­ti vaa­ti­vuu­des­ta toi­sia ih­mi­siä koh­taan.

Asi­a­kas: – Mitä tar­koi­tat tuol­la tar­kal­leen?

Myy­jä: – Juu­ri­kin sitä.

Asi­a­kas: – Hyvä on. Koi­tan ym­mär­tää.

Myy­jä: – Hie­no jut­tu, kos­ka nyt saat On­nen Kau­pan par­haan tar­jouk­sen. Vaa­ti­vuu­des­ta on to­del­la vai­ke­aa luo­pua, mut­ta so­vi­taan, et­tä luo­vut 30 pro­sen­tis­ta vaa­ti­vuu­des­ta­si, niin saat 60 pro­sent­tia kii­tol­li­suut­ta li­sää. Kuu­los­taa­ko hy­väl­tä? Kii­tol­li­suus kas­vaa erit­täin mai­nit­ta­vas­ti, ja vaa­ti­vuu­den as­tee­si las­kee ko­ko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­ti­a­si tu­ke­val­le ta­sol­le. Teh­dään­kö kau­pat?

Asi­a­kas: – Kuu­los­taa hy­väl­tä! Teh­dään kau­pat. Kii­tos pal­jon! Mi­nul­la oli­si kyl­lä muu­ta­kin os­tet­ta­vaa. Kuin­ka te olet­te au­ki, jos pa­laan pian uu­des­taan os­tok­sil­le?

Myy­jä: – Ku­ten nä­et­te, ki­vi­jal­ka­liik­keem­me jono on nyt hy­vin pit­kä, ai­na tuon­ne kau­as muis­tin kan­ta­maan as­ti, mut­ta po­si­tii­vis­ta on se, et­tä me olem­me ai­na au­ki ja toi­mim­me myös lan­gat­to­mas­ti etä­nä. Li­säk­si tar­jouk­set voi­vat ol­la etäyh­tey­den kaut­ta tai­vaal­li­sen ih­meel­li­siä.

Siis.. pal­jon on­nea hy­vän kau­pan joh­dos­ta! Ja ter­ve­tu­loa uu­des­taan.

Asi­a­kas: – Kii­tos. Tu­len var­mas­ti uu­des­taan.

Myy­jä: – Ja täs­sä, ri­paus us­koa kau­pan pääl­le. Ol­kaa hyvä.

Kir­joit­ta­ja on Lah­den seu­ra­kun­tien vt. per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover