JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

"Voimme varmasti tehdä enemmän kuin rukoilla sadetta Itä-Afrikkaan"

Jani Mahkonen

16.8.2022
Eira Rosberg

Kuin­ka an­taa toi­voa lap­sil­le ja nuo­ril­le ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­ses­sa, kun it­sel­le­kin toi­von nä­ke­mi­nen on vai­ke­aa?

Ih­mi­sen ai­heut­ta­ma il­mas­ton­muu­tos on hy­väs­sä vauh­dis­sa, ja pääs­tö­jen li­säk­si ih­mi­set vai­keut­ta­vat maa­pal­lon omaa pa­lau­tu­mis- ja so­peu­tu­mis­ky­kyä ly­hyt­nä­köi­sel­lä tu­ho­a­val­la maan­käy­töl­lä. Ih­mi­sen ai­heut­ta­maan il­mas­ton­muu­tok­seen ih­mis­ten on löy­det­tä­vä rat­kai­sut. 

Jos maa­pal­lon kym­me­nen suu­rin­ta yri­tys­tä te­ki­si­vät ener­gi­a­kään­teen, se voi­si riit­tää pa­him­pien ske­naa­ri­oi­den väis­tä­mi­seen. Kaik­ki rat­kai­sut ovat jo ole­mas­sa. Suo­mes­sa on jo to­del­la te­hok­kai­ta kier­to­ta­lou­den rat­kai­su­ja – nii­den le­vit­tä­mi­nen maa­il­mal­le on se seu­raa­va teh­tä­vä. Ja nii­hin kym­me­neen suu­rim­paan yri­tyk­seen.

Kris­til­li­nen kirk­ko on myös mel­ko laa­jal­le le­vin­nyt glo­baa­li ver­kos­to. Voim­me var­mas­ti teh­dä enem­män kuin ru­koil­la Ju­ma­lal­ta sa­det­ta Itä-Af­rik­kaan. Il­mas­ton­muu­tos li­sää sa­det­ta toi­saal­la, kos­ka me­ris­tä haih­tuu enem­män vet­tä, mut­ta laa­jen­taa kui­via vyö­hyk­kei­tä 30. le­veys­pii­rien ym­pä­ril­lä esi­mer­kik­si Ete­lä-Eu­roop­paan. Voim­me kää­riä hi­hat ja teh­dä töi­tä kier­to­ta­lou­den pe­ri­aat­tei­den ku­ten kes­tä­vän ener­gi­an käyt­töö­not­ta­mi­sek­si. Voim­me aut­taa hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via so­peu­tu­maan sii­hen muu­tok­seen, jota em­me voi enää py­säyt­tää.

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus on tär­ke­ää. Em­me tule tyh­jäs­tä, vaan jo­kai­nen meis­tä on ol­lut lap­si ja nuo­ri. Kir­kon ym­pä­ris­tö­au­di­toi­ja­na tie­dän, et­tä mi­nun kir­kos­sa­ni teh­dään ti­mant­tis­ta ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­ta. Lap­se­na ja nuo­re­na saa­daan pe­rus­tuk­set luon­to­suh­teel­le, ky­vyl­le ih­me­tel­lä leh­tien vä­re­jä ja ötö­köi­tä sekä ar­vos­taa eläi­miä tun­te­vi­na olen­toi­na. Myös kym­me­nen suu­rim­man yri­tyk­sen joh­ta­jat ovat jos­kus ol­leet lap­sia. Toi­von, et­tä he ovat saa­neet kau­nii­ta, hur­jia, tuok­su­via ja mie­leen­pai­nu­via luon­to­ko­ke­muk­sia ja muis­ta­vat ne, kun ym­mär­tä­vät, et­tä se kaik­ki on muut­tu­mas­sa.

Ti­ta­ni­cil­la­kin oli jä­te­vas­taa­va. Mat­kus­ta­jia piti opet­taa käyt­tä­mään uu­de­nai­kai­sia ve­sik­lo­set­te­ja, jät­tei­tä ei so­pi­nut teh­dä tai hei­tel­lä min­ne sat­tuu. Va­li­tet­ta­vas­ti Ti­ta­ni­cil­le kävi niin huo­nos­ti, et­tä vie­lä 110 vuot­ta myö­hem­min tie­däm­me, kuin­ka ih­mi­sen lii­an kova vauh­ti ja up­po­a­mat­to­muu­den tun­ne vei vää­rän­lai­seen joh­ta­mi­seen ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien kuo­le­maan. Ti­ta­ni­cin jä­te­vas­taa­va ei voi­nut asi­al­le mi­tään, vaik­ka oli­si teh­nyt työn­sä kuin­ka hy­vin. Ver­taus­ku­va on ns. jää­tä­vä.

Ai­kui­sil­la ar­vot nä­ky­vät sii­nä, mitä koh­ti he pyr­ki­vät. Se, et­tä em­me tee mi­tään, ei tar­koi­ta, et­tä asi­at py­syi­si­vät ny­kyi­sel­lään. Se, et­tä em­me tee mi­tään, ajaa mei­tä koh­ti jää­vuor­ta.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover