JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Vimma täyttää Raamatun opetuksen rivienvälit on säilynyt

Lahden seurakunnat

28.6.2023
Ohto Oksanen

Pres­san­vaa­lien toi­sel­la pi­ru­e­til­la 2006 eh­dok­kaat va­lit­si­vat his­to­ri­an hen­ki­lön, jon­ka ha­lu­ai­si­vat ta­va­ta. Tar­ja Ha­lo­nen va­lit­si Man­ner­hei­min ja Sau­li Nii­nis­tö Jee­suk­sen.

It­se olen tuu­mi­nut jos­kus sa­maa ja to­den­nut, et­tä Jee­sus­ta en toh­ti­si va­li­ta. Punt­ti­han sii­nä tu­ti­si­si ryö­mies­sä kaik­ki kolt­to­se­ni tie­tä­vän hah­mon eteen. Ar­moa siel­tä kai oli­si lu­vas­sa, mut­ta mie­luum­min kuun­te­len syn­nin­pääs­töä Ruu­hi­jär­ven sii­ven pe­rä­pen­kis­sä ja sääs­tän ylä­vii­to­set Jee­suk­sen kans­sa vii­mei­seen päi­vään.

Eh­kä va­lit­si­sin Jee­suk­sen (puo­li-)vel­jen Jaa­ko­bin. Hän voi­si juo­ru­ta mil­lai­nen Jee­sus oli lap­se­na, tai mik­si hän dis­sa­si broi­dia aluk­si, mut­ta pää­tyi sit­ten al­ku­seu­ra­kun­nan joh­ta­jak­si ja mart­tyy­rik­si ta­vat­tu­aan ylös­nous­seen vel­jen­sä.

Äl­kää­kä ky­sy­kö mitä kiel­tä pu­hui­sim­me. Tie­dän, et­tä Jaa­ko­bin suo­mi tus­kin oli su­ju­vaa ja mi­nä­kään en osaa sa­noa ara­me­ak­si kuin Ab­ba. Pi­täi­si raa­ha­ta joku see­mi­läis­ten kiel­ten prof­fa tul­kik­si, et­tei me­ni­si sa­vi­ku­pin poh­jan tui­jot­te­luk­si koko his­to­ri­al­li­nen ta­paa­mi­nen. El­lei sit­ten ta­pai­si hel­lun­tai­na, jol­loin Je­ru­sa­le­min ka­duil­la rai­kui kol­tan­saa­me ja in­ke­ri­kin. Kie­li­muu­ris­ta valo vä­läh­tää.

Oli­si­han se kiva kuul­la, mil­lai­nen Jee­sus oli lap­se­na. Tun­tui­ko Jaa­ko­bis­ta epik­sel­tä, et­tä oma isä oli puu­sep­pä ja ve­li­po­jan Ju­ma­la. Tu­li­ko ai­na kuok­kaan nurk­ka­jo­han­nek­ses­sa ja sy­na­go­gan ro­tas­sa.

Tie­däm­me Jee­suk­ses­ta pal­jon, mut­ta ko­sol­ti jää hä­mä­rään. Raa­ma­tun kaa­no­nin auk­ko­ja paik­kaa­maan rus­tat­tiin en­sim­mäi­si­nä vuo­si­sa­toi­na jos jon­kin­lai­sia epä­his­to­ri­al­li­sia raa­pus­tuk­sia, joi­hin on­nek­si jo alus­ta as­ti suh­tau­dut­tiin kriit­ti­ses­ti. Niis­sä to­si­a­si­oi­hin se­koit­tui pait­si le­gen­do­ja, myös kir­joit­ta­jien pa­ko­no­mai­nen tar­ve edis­tää jo­tain oman yh­tei­sön­sä agen­daa.

Vim­ma täyt­tää Raa­ma­tun ope­tuk­sen ri­vien­vä­lit on säi­ly­nyt. Kun ko­kee jon­kin asi­an it­se­pin­tai­ses­ti oi­ke­ak­si, syn­tyy aja­tus, et­tä Jee­suk­sen oli pak­ko ol­la asi­as­ta sa­maa miel­tä. Sit­ten al­kaa hir­veä Bib­li­an lä­rää­mi­nen nä­ke­mys­tä tu­ke­van ja­keen löy­tä­mi­sek­si, ja koh­ta saar­nas­tuo­lis­ta as­ti jod­la­taan, et­tä var­mas­ti­kin Jee­sus ajat­te­li näin.

Lem­pa­taan Jaa­kob. Jos ai­ka­ko­ne oli­si, me­ni­sin sit­ten­kin ta­paa­maan Vii­pu­rin pa­mauk­sen 1495 ai­heut­ta­nut­ta ruot­sa­lais­ta so­ta­san­ka­ria Knut Pos­sea. Ha­lu­an tie­tää, mikä kau­pun­gin pe­las­ta­neen pa­mauk­sen ai­heut­ti. Jee­suk­ses­ta sen si­jaan en tar­vit­se vält­tä­mät­tä muu­ta in­for­maa­ti­o­ta kuin sen, mitä Raa­ma­tus­sa jo sei­soo. Jos Ju­ma­lal­la oli yk­si suu­ri suun­ni­tel­ma ih­mis­kun­taa var­ten, niin oli­si se mel­koi­nen epä­on­nis­tu­mi­nen, jos sii­tä suun­ni­tel­mas­ta ker­to­va var­hai­sin kir­jal­li­nen läh­de opet­tai­si jo­ta­kin vää­rin tai oli­si riit­tä­mä­tön elä­mäm­me rat­kai­su­jen te­ke­mi­seen. Se oli­si ko­vin epä­ju­ma­la­mais­ta ja ama­töö­ri­mäis­tä puu­has­te­lua se.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover