JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Viestiä pitää kiillottaa – kirkko on modernimpi ja joustavampi kuin millaisen kuvan se itsestään antaa

12.5.2020
Markus Luukkonen

Mai­ne syn­tyy te­ko­jen avul­la. Ih­mi­nen voi saa­da mai­net­ta eri­lai­sil­la omi­nai­suuk­sil­la: hän voi ol­la pihi taik­ka an­te­li­as. Tar­kan mar­kan omi­nai­suuk­sil­la voi me­ri­toi­tua ta­lous­hal­lin­non am­mat­ti­lai­sek­si tai sääs­tää it­sel­leen kau­ko­mat­kan. An­te­li­as voi puo­les­taan ilah­dut­taa lä­hei­si­ään huo­mi­o­no­soi­tuk­sil­la ja saat­taa­pa löy­tää aut­ta­mi­sen ken­täl­tä it­sel­leen am­ma­tin­kin.

Mai­ne ei kui­ten­kaan ole sama asia kuin brän­di, jol­le on muo­dos­tu­nut va­kiin­tu­nut, useim­mi­ten lii­ke-elä­mäs­sä käy­tet­ty tar­koi­tus. Brän­dil­lä luo­daan mer­ki­tyk­siä jon­kin tuot­teen ym­pä­ril­le, jot­ta se oli­si en­tis­tä kiin­nos­ta­vam­pi, ha­lu­tum­pi, luo­te­tum­pi, os­te­tum­pi. Brän­dit ovat val­lan­neet ajat­te­lus­tam­me mo­jo­van sii­vun: hie­not tuo­te­mer­kit huo­ma­taan ja ku­lut­ta­jat saat­ta­vat jopa ri­pus­taa iden­ti­teet­tin­sä ar­vos­tet­tu­jen elä­män­ta­pab­rän­dien va­raan. Tämä ta­pah­tuu usein huo­maa­mat­ta ja sitä tu­kee tar­kas­ti mie­tit­ty mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä.

Brän­di­a­jat­te­lu ei ole enää täy­sin vie­ras­ta seu­ra­kun­nil­le­kaan. Seu­ra­kun­nat tais­te­le­vat ku­nin­gas­ku­lut­ta­jan va­paa-ajas­ta ja huo­mi­os­ta sii­nä mis­sä ur­hei­lu­seu­rat tai kult­tuu­ri­lai­tok­set­kin.

Kris­til­li­sen ajat­te­lun kul­ma­ki­viä ovat us­ko, toi­vo ja rak­kaus, ja ku­ten evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko asi­an hie­nos­ti sa­noit­taa: kut­su elää ar­mol­li­sen Ju­ma­lan yh­tey­des­sä. Hie­no ja täs­sä ajas­sa erot­tu­va vies­ti! Mut­ta ovat­ko seu­ra­kun­tiin lii­te­tyt mie­li­ku­vat seu­ran­neet tä­män sa­no­man mu­ka­na?

Ikä­vä kyl­lä ei­vät – kirk­koa pi­de­tään usein hiu­kan jäh­me­ä­nä ja taan­tu­nee­na. Voi myös ol­la niin, et­tä kir­kon vies­tiä ei joh­de­ta oi­kein tai et­tä jot­kin jul­ki­set pu­heen­vuo­rot tah­ri­vat sen mai­net­ta. Et­tä kirk­ko on it­se asi­as­sa pal­jon mo­der­nim­pi ja jous­ta­vam­pi kuin mil­lai­sen ku­van se it­ses­tään an­taa.

Näi­tä asi­oi­ta jum­pa­taan seu­raa­van vuo­den ai­ka­na myös Lah­den seu­ra­kun­nis­sa, jos­sa on aloi­tet­tu vi­su­aa­li­sen il­meen uu­dis­ta­mi­seen täh­tää­vä ke­hi­tys­han­ke. Ta­voit­tee­na on luo­da ajan­mu­kai­nen, kiin­nos­ta­va ja kris­til­li­sel­le yh­tei­söl­le so­vel­tu­va il­me, joka erot­tuu eduk­seen kau­pun­ki­ku­vas­sa ja pai­kal­li­sis­sa me­di­ois­sa sekä he­rät­tää imua seu­ra­kun­tien toi­min­taa koh­taan.

Pro­jek­tin ai­ka­na laa­di­taan vi­su­aa­li­nen oh­jeis­to hel­pot­ta­maan kaik­kien nii­den työ­tä, jot­ka suun­nit­te­le­vat Lah­den seu­ra­kun­tien graa­fi­sia ai­neis­to­ja. Mie­tim­me niin ku­vien kuin teks­tien­kin sä­vy­jä. Oh­jeis­to siis aut­taa mei­tä vies­ti­mään en­tis­tä yh­den­mu­kai­sem­min.

Uu­si il­me ei ole mi­kään ul­ko­a­va­ruu­des­ta las­keu­tu­va ufo, vaan sen ra­ken­ta­mi­ses­sa on tar­koi­tus hyö­dyn­tää laa­jas­ti seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­den ja kau­pun­ki­lais­ten eh­do­tuk­sia. Pa­laam­me asi­aan lä­hi­ai­koi­na, ja ide­oi­ta saa jo lä­het­tää.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover