JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Tässä ovat kirkon valtit, mutta miten ne puetaan toimivaksi vies­tin­näksi – vastaa kyselyyn

12.10.2020
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa työs­ken­te­lee kak­si tu­le­vai­suu­teen orien­toi­tu­nut­ta ryh­mää. Yh­des­sä opis­kel­laan pal­ve­lu­muo­toi­lua yh­teis­työs­sä Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­sen kans­sa, ja toi­ses­sa ke­hi­te­tään seu­ra­kun­nil­le uut­ta vi­su­aa­lis­ta il­met­tä. Mi­nul­la on ol­lut mah­dol­li­suus osal­lis­tua mo­lem­piin ryh­miin, ja jaan joi­ta­kin yh­des­sä teh­ty­jä ha­vain­to­ja.

Aloi­te­taan me­gat­ren­deis­tä, muu­tos­voi­mis­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat vää­jää­mät­tä myös kir­kon toi­min­taan. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si il­mas­ton­muu­tos, kaik­ki­al­le le­vit­täy­ty­vä tek­no­lo­gia, mo­ni­ar­voi­suus, yk­si­lö­kes­kei­syys, hen­ki­syy­den et­sin­tä, kil­pai­lu va­paa-ajas­ta sekä vä­es­tön ikä­ra­ken­teen muu­tok­set.

Poh­dim­me myös asi­a­kas­hyö­ty­jä, eli mitä tar­jo­am­me kir­kol­lis­ve­ron vas­tik­keek­si – siis sen li­säk­si, et­tä kir­kois­sa ju­lis­te­taan evan­ke­liu­mia.

Nii­tä löy­tyi­kin pal­jon, en­sin lap­si­per­heet. On ker­ho­ja, il­ta­päi­vä­toi­min­taa, py­hä­kou­lu­ja, ikä­kau­si­ta­pah­tu­mia sekä ret­ki- ja lei­ri­toi­min­taa. Kas­tam­me lap­set ja tar­vit­ta­es­sa ai­kui­set­kin. Tar­jo­am­me mak­su­ton­ta per­he­neu­von­taa.

Nuor­ten­toi­min­nan lip­pu­lai­va on rip­pi­kou­lu, mut­ta nuo­ril­le on myös ryh­miä, ret­kiä ja lei­re­jä. Am­mat­ti­lai­si­am­me työs­ken­te­lee eri­tyis­nuo­ri­so­työs­sä sekä op­pi­lai­tok­sis­sa.

Ai­kui­sil­le on ryh­mä- ja viik­ko­toi­min­taa, kon­sert­te­ja ja muu­ta mu­siik­ki­toi­min­taa. Lah­den Gos­pel­kuo­ro tun­ne­taan maan­laa­jui­ses­ti. Di­a­ko­ni­a­työ aut­taa hä­däs­sä, ku­ten ta­lous­vai­keuk­sis­sa sekä mie­len­ter­vey­den, päih­tei­den ja yk­si­näi­syy­den alu­eil­la. Au­tam­me maa­han­muut­ta­jia, vam­mai­sia ja van­ke­ja, ja sai­raa­lois­sa­kin työs­ken­te­lee usei­ta su­ru­työn am­mat­ti­lai­sia.

Kirk­ko te­kee pit­kä­jän­teis­tä avus­tus- ja ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä. Yl­lä­pi­däm­me mo­nia kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­viä ra­ken­nuk­sia. Vi­him­me avi­o­liit­toon. Meil­lä on kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi ja oma ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma. Jär­jes­täm­me Jou­lu­ky­lää yh­des­sä Lah­den kau­pun­gin kans­sa. Tar­jo­am­me toi­meen­tu­lon isol­le jou­kol­le kau­pun­ki­lai­sia.

Va­paa­eh­toi­sil­le on run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia, ku­ten Ma­ri­an Kam­ma­rin toi­min­ta sekä ko­din as­ka­rei­ta te­ke­vät Ma­ri­an Lei­jo­nat. Myös se­ni­o­reil­le on sään­nöl­li­ses­ti ko­koon­tu­via ryh­miä, ret­kiä ja lei­re­jä. Se­ni­o­ri­Foo­ru­mis­sa kä­si­tel­lään ikään­ty­mi­sen tee­mo­ja. Siu­naam­me myös hau­taan sekä yl­lä­pi­däm­me hau­taus­mai­ta.

Lis­ta on suun­taa an­ta­va, mut­ta sii­tä voi pää­tel­lä, et­tä kirk­ko toi­mii kau­pun­ki­lais­ten hy­väk­si laa­jal­la rin­ta­mal­la. Val­teik­si voi­si lu­kea ai­na­kin yh­tei­söl­li­syy­den, vä­lit­tä­mi­sen ja koh­taa­mi­set, alus­tat va­paa­eh­tois­toi­min­nal­le sekä avun hen­gel­li­seen et­sin­tään.

Mi­ten pal­ve­lut pu­e­taan toi­mi­vak­si vi­su­aa­li­sek­si vies­tin­näk­si? Meil­lä on jo joi­ta­kin aja­tuk­sia, mut­ta ha­lu­am­me kuul­la si­nun­kin mie­li­pi­tee­si. Oli­si hie­noa, et­tä vas­tai­sit verk­ko­ky­se­lyym­me, se vie vain 10 mi­nuut­tia. Löy­dät ky­se­lyn 25. lo­ka­kuu­ta as­ti osoit­tees­ta lah­den­seu­ra­kun­nat.ky­syy.fi.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover