JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Useimmat meistä ei juokse pimeässä kirkossa saip­puo­i­duilla huopa­tos­suilla

Lahden seurakunnat

2.2.2023
Ohto Oksanen

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön lo­ka­kui­sen ky­se­lyn mu­kaan 83 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta koki olon­sa tur­val­li­sek­si. Luku nou­si vuo­den ta­kai­ses­ta 14 pro­sent­tiyk­sik­köä, vaik­ka sii­nä vä­lis­sä Pu­ti­nin Val­lun so­ta­ko­ne on ryn­ni­nyt Uk­rai­naan ja Med­ve­de­vin Dim­mu­kin pau­ku­tel­lut ra­di­oak­tii­vi­sia henk­se­lei­tään vii­kos­ta toi­seen.

Tur­val­li­suu­den mit­ta­rei­ta ovat to­den­nä­köi­syys ja ko­ke­mi­nen. To­den­nä­köi­syys on nu­me­roi­ta, huo­non vaih­to­eh­don vält­tä­mis­tä. On tur­val­li­sem­paa kä­vel­lä pi­me­äs­sä kirk­ko­sa­lis­sa jar­ru­su­kat ja­las­sa kuin juos­ta siel­lä saip­puo­i­duil­la huo­pa­tos­suil­la. Sik­si useim­mat meis­tä ei­vät tee jäl­kim­mäis­tä. Ha­lu­am­me mi­ni­moi­da on­net­to­muu­den mah­dol­li­suu­den. Tur­val­li­suu­den ko­ke­mi­nen puo­les­taan on luot­ta­mus­ta sii­hen, et­tä hy­vin täs­sä lo­pul­ta käy. Se on tur­val­li­suus­ti­lan­tee­seen so­peu­tu­mis­ta, sen us­ko­mis­ta, et­tä huo­noim­mas­ta vaih­to­eh­dos­ta­kin minä jo­ten­kin kyl­lä sel­vi­än.

Sekä yk­si­löt et­tä yh­teis­kun­ta pa­ran­ta­vat tur­val­li­suut­taan en­si­si­jai­ses­ti to­den­nä­köi­syy­den kaut­ta. Sik­si meil­lä on tur­va­vyöt au­tos­sa ja pa­lo­va­roit­ti­mia ka­tos­sa met­rin vä­lein. Val­tio ja kan­sa ovat val­mii­ta la­to­maan de­naa­re­ja tis­kiin ja te­ke­mään ra­di­kaa­le­ja pää­tök­siä tur­val­li­suu­den to­den­nä­köi­syyt­tä pa­ran­taak­seen. Esi­merk­kei­nä voi­si mai­ni­ta Uu­den­maan ko­ro­na­su­lun tai hä­vit­tä­jä­mil­jar­dit.

Ih­mi­set voi­daan ja­kaa tur­val­li­suus­ha­kui­siin ja ris­ki­ha­kui­siin. Tai siis ei voi­da – jako ei toki ole näin kar­kea. Joka ta­pauk­ses­sa tur­val­li­suus­ha­kui­sil­la ih­mi­sil­lä on to­den­nä­köi­sem­min hä­ly­tin­jär­jes­tel­mä, ky­pä­rä pulk­ka­mä­es­sä ja tal­vi­ren­kaat syys­kuus­sa. Ris­ki­ha­kui­set taas hyp­pää­vät ben­jin, pais­ta­vat mu­nia mik­ros­sa ja deit­taa­vat rai­si­o­lai­sia. Tur­val­li­suus­ha­kui­set myös us­ko­vat Ju­ma­laan to­den­nä­köi­sem­min kuin ris­ki­ha­kui­set.

Tur­vat­to­muu­den ko­ke­mi­nen on yk­si­löl­lis­tä. Toi­nen voi su­ta­ta alus­pök­syt näh­des­sään muu­ra­hai­sen, kun toi­nen taas ryys­tää Piña co­la­daa pil­ven­piir­tä­jän kat­to­te­ras­sil­la kes­ken maan­jä­ris­tyk­sen.

Seu­ra­kun­nal­le on tois­si­jais­ta, mikä yk­si­lön tur­vat­to­muu­den tun­teen ai­heut­taa. Sen teh­tä­vä­nä on vah­vis­taa yk­si­lön us­koa tu­le­vaan kai­kis­sa olo­suh­teis­sa ja si­ten pa­ran­taa yk­si­lön krii­si­kes­tä­vyyt­tä. Yk­si­löi­den krii­si­kes­tä­vyy­den kas­va­es­sa kas­vaa myös yh­teis­kun­nan krii­si­kes­tä­vyys.

Seu­ra­kun­nan pää­teh­tä­vä ko­ko­nais­tur­val­li­suu­des­sa ei lii­ty to­den­nä­köi­syyk­siin, vaan yk­si­lön tur­val­li­suu­den ko­ke­mi­seen. Myös sil­loin, kun hy­vän mah­dol­li­suus on vain vii­si pro­sent­tia, tai yk­si, tai nol­la. Joka et­sii tur­vaa ja toi­voa täs­tä maa­il­mas­ta, tu­lee lo­pul­ta pet­ty­mään, mut­ta ilo­sa­no­ma tuo toi­von toi­vot­to­muu­teen. Jo­kai­sen meis­tä tien pääs­sä on päi­vä, jo­hon tämä maa­il­ma ei pys­ty enää toi­voa tar­jo­a­maan. Sil­loin on sama, läh­tee­kö jar­ru­su­kat vai huo­pik­kaat ja­las­sa. Ai­noa toi­vo ja tur­va löy­tyy tyh­jäs­tä ris­tis­tä ja hau­das­ta.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover