JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Tuunaa oma kirkkosi – kirkko kaipaa paitsi millen­ni­aa­leja myös aatteen kirkas­ta­mista

15.3.2023
Markus Luukkonen

Lu­te­ri­lai­nen kirk­ko tuot­taa ta­sai­sel­la tah­dil­la uu­sia tut­ki­muk­sia, siis tuo­ret­ta tie­toa sii­tä, mi­hin Suo­mi tä­nään us­koo.

Tu­lok­set ei­vät ai­na mai­rit­te­le. Suo­ma­lai­nen us­koo, mi­hin us­koo, jos us­koo.

Tut­ki­muk­set z- ja y-su­ku­pol­vien eli mil­len­ni­aa­lien us­kon­nol­li­suu­des­ta ker­to­vat ka­rua kiel­tään: nuo­ret ovat en­tis­tä vä­hem­män si­tou­tu­nei­ta ins­ti­tuu­ti­oi­hin, sekä sel­väs­ti in­di­vi­du­a­lis­ti­sem­pia ja mo­ni­ar­voi­sem­pia kuin edel­li­nen, jo kes­ki-ikäis­ty­nyt x-su­ku­pol­vi.

Tämä il­me­nee esi­mer­kik­si hel­mi­kuus­sa jul­kais­tus­ta Mil­len­ni­aa­lien kirk­ko – kult­tuu­ri­set muu­tok­set ja kris­til­li­nen us­ko -ar­tik­ke­li­ko­ko­el­mas­ta.

Olen lu­ke­nut tut­ki­muk­sia mie­len­kiin­nol­la, kos­ka nuor­ten ikä­luok­kien ky­sy­myk­set ovat re­le­vant­te­ja. Kirk­ko te­kee mo­nen mie­les­tä pal­jon hy­vää, ei­kä uu­den su­ku­pol­ven kirk­kok­ri­tiik­ki ole mi­ten­kään yk­siu­lot­teis­ta, ku­ten vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sis­sa liik­keis­sä.

Li­säk­si kirk­ko tu­lee toi­mi­tuk­sien­sa myö­tä ku­vaan isois­sa elä­män­vai­heis­sa: kas­teis­sa, kon­fir­maa­ti­ois­sa, häis­sä ja hau­ta­jai­sis­sa. Ne ovat tär­kei­tä siir­ty­mä­riit­te­jä ja lu­jit­ta­vat ko­ke­mus­ta tur­va­sa­ta­mas­ta, jo­hon voi ai­na ha­lu­tes­saan pa­la­ta.

Maal­lis­tu­mi­nen ei tie­ten­kään ole yk­si­puo­li­ses­ti ikä­pol­vi­ky­sy­mys, vaan il­miö kos­ket­taa lä­hes kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via län­si­mai­sia ih­mi­siä.

Eri mai­den ky­se­ly­tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, et­tä mitä suu­rem­mak­si ai­neel­li­nen ja hen­ki­nen hy­vin­voin­ti kas­vaa, sitä vä­hem­män kiin­nos­taa pe­rin­tei­nen, hie­rark­ki­nen us­kon­nol­li­suus.

Tut­ki­ja Kim­mo Ke­to­la ku­vai­lee Kirk­ko ja kau­pun­ki -leh­des­sä tätä ke­hi­tys­ku­luk­si, jos­sa yk­si­lö­kes­kei­syys ja yk­si­lön voi­maan­tu­mi­nen nou­se­vat yhä tär­ke­äm­mik­si kri­tee­reik­si.

Ti­lan­ne, jos­sa re­sep­tiä et­si­tään uu­del­leen ja jos­sa nuo­ria pyy­de­tään mää­rit­te­le­mään ja "tuu­naa­maan" kir­kos­ta nä­köi­sen­sä, voi he­rät­tää sel­lai­sen­kin aja­tuk­sen, et­tä kir­kol­la on vain lai­han­lai­ses­ti omaa sa­not­ta­vaa. Kir­kol­la voi­si ol­la enem­män­kin ker­rot­ta­vaa sii­tä, min­kä ta­kia se alun pe­rin pe­rus­tet­tiin, eli Kris­tuk­ses­ta.

On hel­pom­paa pu­hua tä­män- kuin tuon­puo­lei­ses­ta. Kui­ten­kin sa­mal­la kir­kon oma sa­no­ma pai­nuu taus­tal­le. Ris­ti häi­pyy ku­vas­ta, ja kes­kus­te­lu siir­tyy myö­täi­le­mään ylei­siä yh­teis­kun­nal­li­sia tee­mo­ja.

Haas­teis­ta huo­li­mat­ta kris­ti­nus­ko on pors­kut­ta­nut 2 000 ja lu­te­ri­lai­suus­kin 500 vuot­ta, ei­kä kir­kol­la ole edel­leen­kään syy­tä tyy­tyä jäl­kik­ris­til­li­sen vai­heen us­kon­to­vi­ras­tok­si.

Ihan­teel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa kir­kon "boo­me­rit" an­ta­vat ti­laa uu­sil­le tu­lo­kul­mil­le sekä mo­der­nil­le yh­tei­sö­a­jat­te­lul­le. Li­säk­si ei oli­si pa­hit­teek­si, jos kir­kon ku­mouk­sel­lis­ta ja täy­sin jäl­jit­te­le­mä­tön­tä aa­tet­ta kir­kas­tet­tai­siin uu­del­leen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover