JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Tarvitsenko vai haluanko – eettiset periaatteet saattavat unohtua käytännön työssä

Jani Mahkonen

6.11.2023
Eira Rosberg

Mus­ta per­jan­tai ja mus­ta viik­ko ovat tu­los­sa. Nimi on ku­vaa­va, päi­vä on su­rul­li­nen. Ih­mi­set kat­so­vat lii­kaa net­tiä ja te­le­vi­si­o­ta ja luu­le­vat, et­tä kai­kil­la on uu­det lait­teet, kai­kil­la on tyy­li­käs koti ja uu­sia ta­va­roi­ta, kai­kil­la on tren­dik­käät tree­ni­vaat­teet. Mo­net ei­vät enää näe juu­ri­kaan to­del­li­sia ko­te­ja, vaan mal­li ja ta­so­vaa­ti­muk­set tu­le­vat tuo­te­si­joit­te­lua si­säl­tä­väs­tä ruu­tu­maa­il­mas­ta. Mitä tar­vit­sen ja mitä ha­lu­an, hä­mär­tyy. 

Seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö- ja ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi­työ ker­to­vat, et­tä siel­lä vas­tuun­tun­toi­set ih­mi­set ovat tun­nis­ta­neet, et­tä olem­me osa elä­män kan­gas­ta, em­me eril­li­siä. Seu­ra­kun­nil­la on eet­ti­nen­kin vel­vol­li­suus huo­leh­tia eli­nym­pä­ris­töm­me ti­las­ta. Myös yh­tei­söl­li­syys on osa kes­tä­vää ke­hi­tys­tä. 

Eet­ti­set pe­ri­aat­teet saat­ta­vat jää­dä kau­as käy­tän­nön työs­tä. Haas­tan­kin kaik­ki seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö­työ­ryh­mät jär­jes­tä­mään työ­pa­jo­ja, jois­sa kor­ja­taan esi­mer­kik­si vaat­tei­ta tai pol­ku­pyö­riä. Voi­daan neu­loa suk­kia tai opas­taa, kuin­ka il­ma­läm­pö­pum­pun suo­dat­ti­men voi puh­dis­taa. Näin tuo­daan käy­tän­nön ta­sol­la esiin jär­ke­vää ku­lut­ta­mis­ta, ja et­tei ai­na tar­vit­se os­taa uut­ta.

Tär­kein­tä oli­si saa­da myös kor­ke­an tu­lo­ta­son ih­mi­set tar­kas­te­le­maan ku­lu­tus­tot­tu­muk­si­aan, mut­ta ener­gi­an­sääs­tös­tä ja ta­va­roi­den kor­jauk­ses­ta hyö­ty­vät kaik­ki – sii­nä on yh­teis­työn paik­ka di­a­ko­ni­an­kin kans­sa.   

Mi­nun kirk­ko­ni on mer­kit­tä­vä ym­pä­ris­tö­kas­vat­ta­ja lap­sil­le luon­to­ker­hoi­neen, as­kar­te­lui­neen ja la­jit­te­luo­pe­tuk­si­neen. Mut­ta myös ai­kuis­ten ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­den li­sää­mi­sel­le on edel­leen paik­kan­sa, ja te­ke­mis­tä riit­tää! Ihan ym­pä­ris­tö­dip­lo­miin si­tou­tu­neis­sa seu­ra­kun­nis­sa­kin ja vas­tuul­li­suu­soh­jel­mil­laan ke­hu­vis­sa yri­tyk­sis­sä­kin.

Ko­kouk­sis­sa ja pik­ku­jou­lu­ai­kaan han­kin­nois­ta ja tar­joi­luis­ta vas­taa­vat ih­mi­set jät­tä­vät te­ke­mät­tä il­mas­to- ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä va­lin­to­ja, vaik­ka ne sel­väs­ti lu­ke­vat ym­pä­ris­tö­oh­jel­mas­sa. Mik­si pääl­li­köt ja kirk­ko­her­rat hy­väk­sy­vät tä­män? Eh­kä il­mas­to- ja luon­tok­rii­si ei ole is­ke­nyt vie­lä omil­le sil­mil­le?

Vaik­ka oma eet­ti­nen koo­di ei oli­si vie­lä muut­tu­nut, kuun­nel­kaa edes tut­ki­joi­ta tai paa­via tai YK:n pää­sih­tee­riä. Jos ei us­kon­non eet­ti­sen vel­vol­li­suu­den täh­den, edes las­tem­me täh­den.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover