JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sielun­hoi­tajan perusta on luottamus ja aitous – että antautuu hetkeksi toisen käytet­tä­väksi

5.9.2020
Veijo Pesonen

Ajat­te­len, et­tä kir­kon sie­lun­hoi­toa voi teh­dä mo­nel­la eri ta­val­la. Yk­si on pe­reh­ty­nyt jo­hon­kin te­ra­peut­ti­seen me­ne­tel­mään. Toi­nen on luon­nos­taan luo­va ja osaa aset­tau­tua toi­sen ase­maan. Poh­ja­na kai­kel­le on luot­ta­mus. Mon­ta tie­tä vie Roo­maan.

Seu­ra­kun­ta­lai­nen voi hyö­tyä myös luo­vis­ta me­ne­tel­mis­tä, ku­ten piir­tä­mi­nen, kir­jot­ta­mi­nen, muo­vai­lu tai te­ra­peut­ti­set kor­tit. Jos sie­lun­hoi­ta­ja on pe­reh­ty­nyt eri­lai­siin te­ra­pi­a­suun­tauk­siin, hän voi hyö­dyn­tää nii­tä luot­ta­muk­sel­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa seu­ra­kun­ta­lai­sen kans­sa. Pa­rin ja per­heen ra­ken­tei­siin kes­kit­ty­vä te­ra­peut­ti tai sie­lun­hoi­ta­ja kiin­nit­tää huo­mi­on­sa kes­kus­te­lus­sa nii­hin ra­ken­tei­siin, struk­tuu­rei­hin, joi­hin seu­ra­kun­ta­lai­sen ar­ki ja ih­mis­suh­teet aset­tau­tu­vat. Sie­lun­hoi­ta­ja/te­ra­peut­ti voi ol­la kiin­nos­tu­nut seu­ra­kun­ta­lai­sen ta­ri­nas­ta. Ker­to­es­saan asi­oi­taan seu­ra­kun­ta­lai­nen luo pu­hees­sa ta­ri­naa, jota voi­daan tar­kas­tel­la. Pu­hu­es­saan hän luo ja­et­tua to­del­li­suut­ta. Mi­ten tämä voi­si muut­taa ta­ri­nan­sa, jot­ta ta­ri­na muut­tuu to­del­li­ses­sa elä­mäs­sä myön­tei­seen suun­taan?

Rat­kai­su­kes­kei­ses­ti suun­tau­tu­nut sie­lun­hoi­ta­ja pyr­kii nä­ke­mään ja kes­kus­te­le­maan tu­le­vas­ta ja pie­nis­tä muu­tok­sis­ta. Kun sie­lun­hoi­ta­ja ko­kee, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­nen voi­si hyö­tyä ko­ti­teh­tä­vis­tä ja aja­tus­ten ja tun­tei­den tark­kai­lus­ta, sie­lun­hoi­ta­ja voi hyö­dyn­tää kog­ni­tii­vis­ta lä­hes­ty­mis­tä. Avoi­mes­sa di­a­lo­gis­sa myös sie­lun­hoi­ta­ja on ak­tii­vi­nen, tark­kai­lee it­se­ään ja ker­too tun­te­muk­sis­taan ja aja­tuk­si­aan, joi­ta seu­ra­kun­ta­lai­sen ta­ri­na hä­nes­sä he­rät­tää.

Lah­den per­he­a­si­an neu­vot­te­lu­kes­kuk­ses­sa käy­te­tään me­ne­tel­mä­nä niin sa­not­tua in­teg­ra­tii­vis­ta lä­hes­ty­mis­tä. Ku­ten kuo­pi­o­lai­nen ys­tä­vä­ni sa­noo: "Vä­hän sitä sun tätä." Toi­sin sa­no­en käy­te­tään eri­lai­sia te­o­ri­a­taus­to­ja so­vel­ta­en kes­kus­te­lun ai­ka­na.

Eh­tool­li­nen, rip­pi ja ru­kous ovat kes­kei­siä kir­kon sie­lun­hoi­dos­sa. Täl­löin Ju­ma­la it­se hoi­taa ja seu­ra­kun­ta­lai­nen saa jää­dä ar­mon va­raan. Eh­tool­li­sen voi­ma ei rii­pu ih­mi­sen ko­ke­muk­ses­ta tai min­kään te­ra­pi­a­te­o­ri­an tun­te­muk­ses­ta, vaan hän saa us­kos­sa heit­täy­tyä ar­mon le­poon. Sii­nä ta­pah­tuu jo­ta­kin, mitä ih­mi­nen ei voi mi­tä­töi­dä, ajat­te­li­pa tai tun­ti­si hän mitä ta­han­sa. Sie­lun­hoi­ta­jan pe­rus­ta on luot­ta­mus, ai­tous ja se, et­tä an­taa it­sen­sä het­kek­si toi­sen käy­tet­tä­väk­si.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover