JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seurakunnan strategiset mitat – hengellistä toimintaa ei saa uhrata talouden alttarilla

22.4.2020
Ohto Oksanen

Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­sa on yli 40 000 jä­sen­tä, jos sekä kä­det et­tä ja­lat las­ke­taan. Ne­niä, na­po­ja ja va­sem­man ja­lan pik­ku­var­paan kyn­siä on vain rei­lut 10 000. Olen lu­ke­nut, et­tä ihan­teel­li­nen nup­pi­lu­ku seu­ra­kun­nal­le oli­si 6 000 hen­keä. Nas­to­lan kir­kon lam­mas­kat­ras on siis mel­ko lä­hel­lä ihan­ne­mit­taa, jos­kaan toi­vot­ta­vas­ti se ei lä­he­ne op­ti­mi­sum­maa juu­ri­kaan ny­kyis­tä enem­pää.

Suo­men suu­rim­paan seu­ra­kun­taan Jy­väs­ky­läs­sä kuu­luu noin 100 000 kak­si­jal­kais­ta, mut­ta he­kin kaik­ki mah­tui­si­vat FC Bar­ce­lo­nan ko­tis­ta­di­o­nil­le yh­tä ai­kaa. Vä­riä voi tun­nus­taa isos­sa ja pie­nes­sä po­ru­kas­sa, mut­ta pie­nes­sä jou­kos­sa kak­si­suun­tai­suus on mah­dol­lis­ta. Camp Noul­la kaik­ki tun­te­vat Mes­sin, mut­ta Mes­si tus­kin kaik­kia.

Nas­to­la­lais­ten kans­sa ju­tel­les­sa huo­maa, et­tä seu­ra­kun­nas­sa mo­net kiin­ty­vät työn­te­ki­jöi­hin. En­nen Suo­mes­sa oli pi­tä­jiä, jois­sa sama liki ikui­ses­ti elä­vä ro­vas­ti oli kas­ta­nut, kon­fir­moi­nut ja vih­ki­nyt suu­rin piir­tein kaik­ki asuk­kaat seit­se­mäs­sä su­ku­pol­ves­sa ja hau­taan­kin hän hei­dät siu­na­si. Pai­men tun­si lam­paat suu- ja sork­ka­tau­din tark­kuu­del­la ja tai­si ol­la kait­si­ja­kin pä­kä­päil­le mel­koi­sen tut­tu. Nas­to­las­sa­kin on voi­tu iloi­ta pa­pis­ton py­sy­vyy­des­tä, mut­ta joil­lain työ­a­loil­la on ol­lut täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la tur­bu­lens­sia. Nyt vii­mein vauh­ti tun­tuu laan­tu­van ja toi­vot­ta­vas­ti saam­me pi­tää ihas­tut­ta­vat työn­te­ki­jäm­me mah­dol­li­sim­man pit­kään.

Yk­si­kin tut­tu työn­te­ki­jä on jä­se­nel­le tär­keä ja ma­dal­taa kyn­nys­tä kir­ma­ta kir­kol­li­siin rien­toi­hin tai na­pa­ta luu­rin kou­raan, jos on soi­tet­ta­vaa. Ak­tii­vis­ta­kin on mu­ka­va, kun naa­mat ja per­soo­nat alt­ta­ril­la ei­vät vaih­du juu­ri, kun edel­li­set on eh­ti­nyt op­pia. Pie­neh­kös­sä seu­ra­kun­nas­sa kak­si­puo­li­nen tut­ta­vuus on mah­dol­lis­ta ja si­ten yh­tei­sös­tä voi muo­dos­tua koti. Nas­to­las­sa täs­sä on on­nis­tut­tu var­sin hy­vin.

Pie­nen seu­ra­kun­nan hen­gel­li­set har­ti­at ovat le­ve­äm­mät kuin ta­lou­del­li­set. Eko­no­mis­tin mie­les­tä 6 000 hah­mon seu­ra­kun­ta ei lie­ne op­ti­maa­li­nen. Hen­gel­lis­tä toi­min­taa ei kui­ten­kaan saa kos­kaan uh­ra­ta ta­lou­den alt­ta­ril­la. Pie­nen seu­ra­kun­nan pi­tää kes­kit­tyä vah­vuuk­siin­sa ja tii­vis yh­tei­söl­li­syys on Nas­to­las­sa sel­lai­nen. Jos sii­nä on­nis­tu­taan, py­syy jä­sen­mää­rä­kin sel­lai­se­na, et­tä ora­van­na­hat riit­tä­vät kaik­keen hy­vään, mitä Ju­ma­la voi seu­ra­kun­nan kaut­ta tar­jo­ta.

Kir­joit­ta­ja on kap­tee­ni ja yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover