JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Vesi sytyttää kynttilän

Hollolan seurakunta

30.1.2023
Ville Särkkä

Kun ih­mi­nen sai en­sim­mäis­tä ker­taa pii­ki­ven is­kuil­la tu­len syt­ty­mään, ar­va­si­ko hän jo sil­loin, mi­ten pie­ni liek­ki voi­si liit­tyä ih­mi­sen hen­gel­li­seen elä­mään?

Nuo­tio, kynt­ti­lä, puu­sau­nan luuk­ku. Jak­saa­han noi­ta kat­sel­la.

Sama hil­jai­nen kun­ni­oi­tus on nä­ky­nyt kir­kol­li­sis­sa pii­reis­sä kes­ki­a­jal­la, kun esi­mer­kik­si Hol­lo­lan kir­kos­sa on siu­nat­tu kynt­ti­lät käyt­töön.

Siis jäl­leen ker­ran yk­si osoi­tus sii­tä, et­tä tämä va­lon läh­de edus­taa jo­tain suu­rem­paa. Se on port­ti, miet­tei­den heh­ku­va hii­li ja pol­ku ih­mi­sen omaan si­sim­pään. Kynt­ti­lä on siis sym­bo­li.

Sun­nun­tai­na 5.2. vie­te­tään kirk­ko­vuo­des­sa kynt­ti­län­päi­vää. Evan­ke­liu­mis­sa pal­jas­tuu, ke­nen seu­raan kynt­ti­län valo voi par­haim­mil­laan ol­la port­ti. Van­ha Si­me­on ko­hot­taa kä­si­var­sil­leen Jee­sus-lap­sen. Hän koh­taa Va­lon, joka on Ju­ma­la ja ih­mi­nen. Par­haim­mil­laan kynt­ti­län va­los­sa lois­taa Valo. Py­syt­kö kär­ryil­lä?

Kun elä­mäs­sä koh­taa suu­ri ilon het­ki, kynt­ti­lä syt­tyy.

Kun on ai­ka ar­vos­taa teh­tyä työ­tä tai opis­ke­lua, kynt­ti­lä syt­tyy.

Kun suru tai krii­si koh­taa, kynt­ti­lä syt­tyy.

Kun on ai­ka muis­taa, kynt­ti­lä syt­tyy.

Kun on ai­ka näh­dä pit­käs­tä ai­kaa ruo­ka­pöy­däs­sä, kynt­ti­lä syt­tyy.

Kun on har­tau­den ai­ka, kynt­ti­lä syt­tyy.

Voi­si­ko kynt­ti­län sy­tyt­tä­mi­nen ol­la kut­su, jon­ka esi­täm­me Jee­suk­sel­le?

Oli sit­ten ky­sees­sä ilo, suru tai juh­la: "Tule, Kris­tus, vie­raak­sem­me ja kan­na ilo­am­me tai ki­pu­am­me."

Ja kos­ka on kyse kris­tit­ty­jen sym­bo­lii­kas­ta, sii­hen liit­tyy mai­nio ris­ti­rii­ta: vesi sy­tyt­tää kynt­ti­län.

Kas­te­ve­si sy­tyt­tää us­kon lie­kin, jos­ta Ju­ma­la pi­tää huol­ta. Kas­te­tun lä­hi­pii­ri, kris­ti­tyt ja kirk­ko ovat osal­taan täs­sä lyh­dyn­var­ti­jan teh­tä­väs­sä apu­na.

Kas­te­ve­si voi sy­tyt­tää us­kon lie­kin sik­si, et­tä sii­hen ve­teen yh­dis­ty­vät kaik­ki Ju­ma­lan lu­pauk­set. Te­o­lo­git sa­no­vat, et­tä "sana liit­tyy ai­nee­seen". Raa­ma­tun lu­pauk­set vir­taa­vat kas­te­tun pään pääl­tä, ja hän saa ne omak­seen.

Kas­te­tul­le sy­ty­te­tään heti kas­ta­mi­sen jäl­keen kynt­ti­lä ja pap­pi lau­suu: "Jee­sus sa­noo: Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo." (Joh. 8:12.)

Vesi sy­tyt­tää kynt­ti­län.

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pap­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover