JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Vapahtaja on rauhan tuoja

Lahden seurakunnat

20.12.2022
Kari Eskelinen

Al­ku­vuon­na odo­tuk­set täl­le vuo­del­le oli­vat va­loi­sat. Ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta joh­tu­vat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set tu­li­si­vat pois­tu­maan ja ar­ki pa­lau­tui­si ta­kai­sin tut­tui­hin uo­miin­sa. Toi­sin kui­ten­kin kävi. Hel­mi­kuus­sa al­koi Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan.

So­dan vai­ku­tuk­set Eu­roo­pan ta­lou­teen ja in­hi­mil­li­set kär­si­myk­set ovat him­men­tä­neet lä­hi­tu­le­vai­suu­tem­me nä­ky­mät. Tu­le­va tal­vi, ener­gi­ak­rii­si ja so­dan mah­dol­li­nen es­ka­loi­tu­mi­nen syn­kis­tä­vät mie­lem­me. Mi­ten meil­le käy? Kuin­ka uk­rai­na­lai­set sel­vi­ä­vät so­das­ta ja tu­le­vas­ta tal­ves­ta? Var­mas­ti lä­hes jo­kais­ta mie­ti­tyt­tää, on­ko nä­ky­vis­sä mi­tään mah­dol­li­suut­ta rau­haan. On­ko meil­lä toi­voa tu­le­vai­suu­des­ta?

 

Jou­lu­e­van­ke­liu­mi Va­pah­ta­jas­ta on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin ker­taa­kaan sit­ten Suo­men so­ta­vuo­sien.

Bet­le­he­min ke­dol­la pai­me­nil­le il­mes­tyi Her­ran en­ke­li ja tai­vaal­li­nen so­ta­jouk­ko, joka il­moit­ti ih­mis­kun­nal­le Va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä ja ih­meel­li­ses­tä pe­las­ta­jas­ta. Hän ar­mah­taa mei­dät syn­nin tuo­mal­ta tu­hol­ta. Pai­me­net sai­vat kuul­la myös Ju­ma­lan suun­ni­tel­mis­ta mei­tä koh­taan.

”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa, maan pääl­lä rau­ha ih­mi­sil­lä, joi­ta hän ra­kas­taa.” (Luuk. 2:14.)

Ju­ma­la lä­het­ti meil­le Va­pah­ta­jan, Jee­suk­sen, kos­ka Hän ra­kas­taa mei­tä. Hä­nel­lä on mei­tä koh­taan hyvä tah­to. Va­pah­ta­jan täh­den Ju­ma­lan ja mei­dän vä­lil­läm­me on rau­ha, vaik­ka me olem­me ih­mis­kun­ta­na rik­ko­neet Hä­nen tah­to­aan vuo­si­tu­han­sien ajan. Mitä me vas­taam­me Hä­nen hy­vyy­teen­sä? Oli­si­ko ih­mis­ten­vä­li­nen rau­ha ja kes­ki­näi­nen rak­kaus Ju­ma­lal­le mie­lui­nen vas­taus?

Rau­ha ei syn­ny it­ses­tään, vaan sen eteen on pon­nis­tel­ta­va ja näh­tä­vä vai­vaa. Meis­tä kat­sot­tu­na rau­han syn­ty­mi­nen näyt­tää mah­dot­to­mal­ta, mut­ta Ju­ma­lal­le kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Va­pah­ta­jan syn­ty­mä, elä­mä, kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus muis­tut­ta­vat meil­le Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiu­des­ta.

Jou­lun ai­ka on toi­von nä­ky­vä merk­ki maa­il­mas­sa. Se saa mei­dät us­ko­maan ja luot­ta­maan Ju­ma­laan, jol­le kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Jou­lun ai­ka kut­suu mei­tä toi­mi­maan lä­him­mäis­tem­me hy­väk­si sekä us­ko­maan, et­tä pa­rem­paa maa­il­maa kan­nat­taa ra­ken­taa.

An­ta­koon Va­pah­ta­ja meil­le tä­hän run­saas­ti us­koa, toi­voa ja rak­kaut­ta.

Siu­nat­tua Jou­lua! 

Pe­rin­tei­nen jou­lu­ter­veh­dys on kir­joi­tet­tu yh­teis­työs­sä Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­een kirk­ko­her­ro­jen kans­sa. Kari Es­ke­li­nen on Nas­to­lan seu­ra­kun­nan kir­ko­her­ra.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover